Läs din journal via nätet!

Nu kan du läsa din journal via nätet. Inte hela, men delar av den.  I Halland visar vi nu bland annat journalanteckningar, provsvar och diagnoser i Journalen via nätet.

I sexton av landets regioner och landsting finns nu möjlighet för invånarna att läsa sin journal via nätet. I Halland kan invånarna ta del av

• Journalanteckningar
• Diagnos
• Provsvar från Klinisk kemi (t ex blodprover)
• Vårdkontakt (tidigare och kommande besök i vården)
• Vaccinationer (registrerade i vaccinationssystemet Svevac)

- Vi har nu börjat visa en stor mängd information i Journalen via nätet, säger
projektledare Magnus Lundblad. Vi kommer successivt att komplettera med ännu mer journalinformation i takt med att utvecklingen av tekniken gör det möjligt.
- Under nästa år räknar vi med att släppa på ytterligare journaldelar som exempelvis information om remisstatus, mödrahälsovård, loggar och röntgen.

 

Hur gör jag som invånare för att se min journal via nätet?
För att kunna läsa uppgifter i sin journal via nätet så går man in på www.1177.se. Där väljer man ”Logga in”.  För att logga in krävs e-legitimation, t ex BankID eller mobilt BankID.  Efter att man loggat in, väljer man Journaltjänster och sedan Journalen (en av 1177 Vårdguidens e-tjänster).

Martin Frick opererades för ett par år sedan och har återkommande kontakt med vården. Han säger så här om Journalen via nätet:
- Jag tycker att det är skönt att kunna läsa min journal i lugn och ro hemma. Under besöken hinner man ofta inte reflektera riktigt över vad som sägs. Jag kan komma bättre förberedd till besöken och kan därför börja samtalen på en högre nivå, vilket är bra då tiden är begränsad. Efteråt kan jag sedan i lugn och ro uppdatera mig på vad vi sa om min vård och behandling, vilket känns bra, säger Martin och tillägger:
- En annan fördel är att man enklare kan diskutera vårdärenden med nära och kära vilket även ger dem mer insikt och de kan bli delaktiga som ett ”team” tillsammans med vårdpersonal när man behöver mycket stöd, säger Martin.

 

Vad kan jag ta dela av för journaluppgifter?
I Journalen via nätet i Halland kan du ta del av uppgifter som dokumenterats i din journal från och med 2015-09-01 fram tills idag.
Du kan exempelvis se vad läkaren skrivit i din journal (journalanteckningar), diagnoser, blodprovsresultat och vaccinationer (registrerade i Svevac). Det går hittills inte att ta del av hela sin journal, utan det går enbart läsa delar av den. Exempelvis visas ännu inte journalanteckningar från psykiatrin och inte heller uppgifter från kvinnohälsovårdens journalsystem Obstetrix, röntgen eller remisser.
Men, i takt med den tekniska utvecklingen kommer mer och mer journalinformation att bli nåbar via nätet. Tjänsten byggs på successivt.

Mats Eriksson (m), regionråd:
- Det är bra att man nu som invånare och patient kan ta del av sin journal via nätet. Patienterna kan bli mer delaktiga i sin vård och det går snabbare att få veta provsvar med mera. Dessutom kan man i efterhand läsa vad till exempel läkaren sa om man inte riktigt uppfattade det vid besöket. Journalen via nätet innebär att patienterna både får mer kunskap om och större kontroll över sitt eget hälsoläge.

 

Vad gäller för barn och föräldrar?
Vårdnadshavare kan se sina barns journal fram till dess att barnet fyller 13 år. Mellan 13 och 18 år har i utgångläget varken barn eller förälder tillgång till barnets journal via nätet.  Men, i undantagsfall kan förälder få en tidsbegränsad tillgång till barnets journal även då barnet är 13-18 år genom att föräldern tar med en blankett  Journalen - vårdnadshavares åtkomst till barns journal via nätet (13-18 år) , som finns tillgänglig på 1177.se i anslutning till informationen om Journalen via nätet. Vårdnadshavaren fyller i blanketten och tar med den till berörd mottagning, för att få en underskrift av verksamhetschef eller motsvarande.
Även barn 13-18 år kan på motsvarande sätt (efter att ha fått blankett undertecknad) få tidsbegränsad tillgång till sin journal via nätet.

 

Du kan bli ombud för anhörig
Kanske har du någon i din närhet som vill att du hjälper till i kontakten med vården, t ex en äldre släkting som blivit dement och som inte kommer ihåg vad läkaren sa eller vad provsvaren visade. Då kan möjligheten att vara ombud vara lämplig. Som ombud kan du få tillgång till din anhöriges journal via nätet.
Martin Frick igen:
- För äldre personer som har närstående som hjälper dem med vårdkontakterna kan det bli en väldig trygghet för båda parter att ha tillgång till Journalen via nätet, med journalanteckningar, diagnoser, provsvar med mera.

 

Journalservice och annan support 
Allmänna frågor om e-tjänsten Journalen via nätet besvaras av Journalservice, tfn 010-476 19 47. Journalservice har telefontid tisdag–torsdag kl 9:00–13:00.

Frågor om det som står skrivet i journalen ska besvaras av den mottagning
som skrivit uppgifterna.

Tekniska frågor om Journalen besvaras av nationella supporten på telefon
08-123 135 00.


Vilka vårdenheter i Halland visar information i Journalen via nätet?
Journalinformation visas från Hallands sjukhus, alla offentligt drivna vårdcentraler, nästan alla privata vårdcentraler samt folktandvården i Halland. Samtliga privata vårdcentralerna kommer på sikt att kunna visa information i Journalen via nätet.
Det är information fr o m 1 september 2015 och fram tills idag som visas. Den som vill ta del av journaluppgifter som skrivits in före 1 september 2015, får precis som tidigare be om papperskopior.

 

Journalinformation från andra landsting visas också
Den patient som fått vård i något annat landsting eller annan region kan i de flesta fall se journalinformation även från dessa besök. Totalt 16 av 21 landsting och regioner visar för närvarande information i Journalen via nätet. Vilken typ av information som visas i de olika regionerna och landstingen varierar dock. De som ännu inte är igång med tjänsten beräknas komma igång under 2016/2017.

 

Kan jag se mina recept?
Ja, uppgifter om recept - förskrivna läkemedel och uthämtade – går att se efter att du  loggat in på www.1177.se, men då ska du välja Läkemedelstjänster, istället för Journaltjänster.  
 

Var hittar allmänheten information om Journalen via nätet?

Information om Journalen via nätet finns på www.1177.se. Skriv in  ”Journalen via nätet” i sökfältet så får du länk till 1177-sidan med information om Journalen via nätet. Det finns även en folder som kan beställas från regionens broschyrbeställning .

www.1177.se/Halland/e-tjanster kan du läsa mer om 1177 Vårdguidens e-tjänster, inklusive Journalen via nätet.

 

För mer information:
Magnus Lundblad, projektledare, tfn 070-536 65 44

Magnus Tenfält, chefläkare Närsjukvården Halland, tfn 070-328 29 44

Christer Allenmark, chefläkare Hallands sjukhus, tfn 0340-48 12 15

Mats Eriksson (m), regionråd, tfn 070-595 60 85

Maria Rothoff-Lindh, kommunikatör, tfn 070-523 14 33

 -   -   -   -   -