På god väg mot köfri halländsk vård

Köerna till sjukvården för de halländska patienterna har sedan årsskiftet minskat markant. – Från norr till söder har stor kraft lagts på att få till stånd bättre flöden och samverkan i vården så att alla får tid inom vårdgarantin, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Kierkegaard. Det ligger ett intensivt arbete och ett utökat samarbete mellan de halländska vårdaktörerna bakom de fina resultaten. Landstinget med hjälp av de privata vårdgivarna har påbörjat arbetet med att ta sitt gemensamma ansvar för hallänningarna.

SKL redovisar idag, 10 juni, det första resultatet av hur landsting och regioner klarar av att uppfylla vårdgarantin. Landstinget Halland har klarat de nationella tillgänglighetsmålen och är ett av de landsting som lyckats allra bäst med att minska köerna! Halland har sedan årsskiftet satsat stort på att korta köerna och arbetet pågår oförminskat. Det är många samverkande faktorer som bidragit till att Halland lyckats så bra.

Ökat samarbete i vården

Det övergripande målet är att minska köerna så att patienterna får vård i tid. I Halland ligger ribban ännu högre - alla ska få en tid inom vårdgarantins gränser. Mycket kraft har lagts på att få bättre flöden i vården, gemensamma rutiner, att använda vårdens alla resurser på bästa sätt och få bort flaskhalsar. Samarbetet mellan sjukhusen och mellan andra vårdaktörer i länet har ökat. Personalens engagemang och vilja har varit en stark drivkraft. I vissa fall har fler undersökningsrum kunnat ordnas. Mer ändamålsenlig schemaläggning för läkarna har också bidragit till att korta väntetiderna. Den förbättrade situationen för patienterna har varit tydlig och effekten av nya arbetssätt har snabbt gett resultat.

Halländsk kraftsamling

En arbetsgrupp med personal från länets olika verksamheter har arbetat intensivt med att ta fram riktlinjer för hur den halländska vården ska kunna minska vårdköerna på bästa sätt under lång tid framöver.

– Arbetsgruppen har tagit fram tydliga anvisningar om hur vården ska arbeta med vårdgarantin, berättar Lena Kierkegaard. I huvudsak handlar det om att det för patientens del inte ska spela någon roll om han eller hon söker vård i norra eller södra Halland. Alla ska behandlas på samma sätt.

Vårdgarantiservice har en nyckelroll

Patienter som får remiss till specialistvården men som inte kan erbjudas tid inom garantitiden, får ett brev där det står att landstingets Vårdgarantiservice, tfn 0771-900 600, kan hjälpa patienten vidare till en annan vårdgivare, för att vården ska kunna ges snabbare. I vissa fall ringer vårdpersonalen hem till patienten för att ge motsvarande information. Antalet samtal till Vårdgarantiservice har det senaste halvåret ökat markant och patienterna är informerade om vad vårdgarantin är redan när de ringer.

Patienterna kan bidra till kortare köer

Vården kan göra mycket för att korta vårdköerna, men samtidigt kan även patienterna bidra till bättre tillgänglighet. En hel del patienter som får förhinder tänker inte på att avboka sitt besök. Om patienterna blir bättre på det, så kan andra patienter erbjudas tid istället.

Ett arbete på lång sikt

Det arbete som skett hittills och som pågår för att komma tillrätta med vårdköerna i Halland inriktar sig på att ta fram hållbara lösningar som ska fungera även på lång sikt. En bra grund har nu lagts. Målet på sikt är att den halländska vården ska vara köfri.

Mer information om vårdgarantin i Halland finns på webbplatsen www.Lthalland.se/vardgarantin.

Information om var du snabbast kan få komma till besök eller behandling i Sverige hittar du på http://www.vantetider.se/

För mer information, kontakta

Lena Kierkegaard, tfn 070-6590943

BAKGRUND

För att få landsting och regioner att arbeta mer aktivt med att korta köerna till vården i Sverige, har Socialdepartementet lockat med den så kallade "Kömiljarden". En miljard kronor kommer nästa år att fördelas mellan de landsting som lyckas väl med att ge sina patienter vård i tid.

Varje landsting ska varje månad rapportera till den nationella väntetidsdatabasen hur väl man uppnår vårdgarantins tidsgränser.

Regeringens mål, vid denna första avstämning den 30 april, är att 80 procent av patienterna i landstinget ska få besök i specialistvården och vid behov behandling inom 90 dagar samt att minst 90 procent av länets vårdinrättningar ska rapportera sin tillgänglighet till den nationella väntetidsdatabasen. De landsting som klarar tillgänglighetsmålen får vara med att dela på miljarden. I Halland är målet att 100 procent av patienterna ska få vård inom vårdgarantins tidsgränser.