Referat från Regionstyrelsens arbete

Från och med 30 maj så refereras huvuddragen från Regionstyrelsens arbete i samband med att Regionstyrelsen sammanträder. Referaten kommer att visas här  i nyhetslistan på Region Hallands webbplats.

I referaten prioriterar vi informationen från sammanträdet utifrån vad som kan vara extra intressant ur ett invånarperspektiv. Vi försöker också förklara innehåll och beslut på ett så enkelt sätt som möjligt och låter Regionstyrelsens ordförande kommentera arbetet.

Mycket av det arbete som görs vid sammanträdena handlar om att dela information eller att reglera och besluta om administrativa rutiner och arbetssätt. Om man är intresserad av fler ärenden än de vi refererar, kan man läsa hela protokollen här. Protokollen publiceras två veckor efter Regionstyrelsens sammanträden.

I dagens referat beskriver vi regionens ekonomiska resultat efter årets tre första månader samt beslut om en kommande innovationssatsning i bred samverkan.

Regionstyrelsens arbete 150530


Mikaela Waltersson, du har varit Regionstyrelsens ordförande sedan 1 april vilken syn har du på din roll som regionstyrelsens ordförande så här långt?

- Jag lär mig fortfarande även om jag börjar bli varm i kläderna. Viktigast i min roll tillsammans med styrelsen just nu, är att fortsätta jobba koncentrerat med våra viktigaste övergripande frågor tillsammans med bland annat nämnder och kommuner. Vi har utmaningar men också goda förutsättningar att klara dem och då krävs det att vi har en tydlig riktning i vårt gemensamma arbete.

Ekonomisk uppföljning och spännande samarbete kring hälsoinnovation


Uppföljningsrapport 1 är en del av den löpande avstämning som görs
av Region Hallands ekonomi och verksamhet. En sådan görs två gånger per år, en efter tre månader och en efter 8 månader. Ekonomisk uppföljning görs också i årsredovisningen vid årets slut. Rapporten hanterar både uppföljning av verksamhetsdriften och ger exempel på långsiktiga utvecklingsarbeten för att nå målen i Hälso- och sjukvårdsstrategin och i tillväxtstrategin.

Vid dagens sammanträde godkände Regionstyrelsen den uppföljningsrapport som tagits fram för de första tre månaderna 2018. Prognosen för 2018 är minus 194 mnkr och det är 211 mnkr sämre än budget. Budgeten förutsätter att det genomförs kostnadsminskningar i storleksordningen 138 mnkr.
Resultatet beror på att kostnadsutvecklingen har ökat snabbare än intäkterna. De poster som har ökat mest jämfört med föregående år är personalkostnaderna, kostnader för köpt vård samt kostnader för läkemedel. Regionstyrelsen har gett regiondirektören i uppdrag att ta fram konkreta åtgärdsförslag som ska vara underlag för Regionstyrelsens fortsatta arbete med att få en ekonomi i balans. Underlagen blir en del av budgetarbetet 2019-2020. Även driftsnämnderna har fått i uppdrag att återkomma med konkreta förslag för att nå en ekonomi i balans.

En ytterligare åtgärd som Hälso- och sjukvårdsutskottet har beslutat om och som Regionstyrelsen idag har antagit, är att koncentrera sitt arbete till sex prioriteringar istället för de 29 som beskrevs för året 2018-2019 i Hälso- och sjukvårdsstrategin.
- Vi, precis som övriga landsting och regioner i Sverige, har ett ansträngt ekonomiskt läge, konstaterar Mikaela Waltersson. Och vi behöver prioritera tillsammans på kort och lång sikt, både i daglig verksamhetsdrift och vilka satsningar vi behöver göra i ett mer långsiktigt strategiskt perspektiv. Men Halland har mycket goda förutsättningar att lyckas i och med den tillväxt vi ser i regionen, den omtalat höga kvaliteten inom hälso- och sjukvården och vårt välutvecklade samarbetsklimat.

Ett spännande ärende från dagens arbete rör Region Hallands medfinansiering av ett EU-projekt som kallas TestMiljö Halland – Framtidens vård och omsorg med smarta hemmet som bas. Regionstyrelsen beslutade att finansiera projektet med 18, 9 mnr kr om EU också bidrar med medel till projektet. Det övergripande målet för projektet är att möjliggöra för näringslivet och den offentliga sektorn att kunna leverera konkurrenskraftiga produkter och tjänster för offentlig och privat vård i hemmet, med individen i centrum.

I nästa nummer av nyhetsbrevet från Regional utveckling i Region Halland kommer vi att beskriva TestMiljö Halland och det regionala styrkeområdet Hälsoinnovation mer ingående.

- Hälso- och sjukvårdens står inför stora utmaningar samtidigt som förväntningarna ökar på en individbaserad och jämlik vård säger Mikaela Waltersson (M) regionstyrelsens ordförande. Genom TestMiljö Halland bidrar vi till att möta efterfrågan på omställning som syftar till individanpassade lösningar och att minska ojämlikheter inom hälso- och sjukvården.

Du kan anmäla dig till nyhetsbrevet från Regional utveckling här!

___________________________________________________________________

FAKTARUTA


Vad gör Regionstyrelsen, Regionfullmäktige och nämnden?

Regionstyrelsen utses av fullmäktige och leder allt arbete inom regionen. Den ansvarar för regionens ekonomi och samlade personalpolitik. Mellan sammanträdena i regionfullmäktige leder regionstyrelsen det politiska arbetet.
Regionfullmäktige är det högsta beslutande organet på regional nivå. Fullmäktige representerar befolkningen och tar beslut i regionernas viktigaste frågor som till exempel beslut om regionens inriktning, verksamhet och ekonomi. Regionfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter. Varje nämnd ansvarar för ett visst ansvarsområde, som till exempel Driftnämnden för Hallands Sjukhus. Regionfullmäktige kan överlåta (delegera) beslut till regionstyrelsen eller nämnder i vissa ärenden.

I Region Halland finns sex driftnämnder som ansvarar för den löpande verksamheten inom olika områden i regionen. De förbereder ärenden som ska beslutas av fullmäktige och genomför beslut som fattas i fullmäktige. Eftersom regionerna själva bestämmer vilka nämnder de vill ha ser det olika ut runt om i Sverige.

Halland har dessutom sex lokala nämnder som bland annat ska arbeta gränsöverskridande för en jämlik och positiv hälsoutveckling med utgångspunkt i social hållbarhet.