Region Halland om ny läns- och landstingsindelning i Sverige

Just nu finns en debattartikel att läsa i halländsk media där regionstyrelsens arbetsutskott uttalar sig om och tar ställning i regeringens pågående arbete med att förändra Sveriges regionala indelning till väsentligt färre län och landsting.

De politiska partierna och kommunerna i Halland har en gemensam ståndpunkt, att arbeta för att behålla Halland som en egen region. Region Halland kommer i det fortsatta arbetet och i samtalen med den indelningskommitté som regeringen utsett att utgå från denna ståndpunkt.

- Efter fyra år som region kan vi se att vårt arbetssätt är framgångsrikt och Halland står sig väl i jämförelse med andra regioner och landsting, säger Mats Eriksson, regionstyrelsens ordförande.

- Vi ser stora möjligheter till en fortsatt positiv utveckling med de geografiska gränser vi har idag och bidrar bäst till både Hallands och Sveriges utveckling genom att fortsatt vara en region, säger Stefan Bengtsson, vice ordförande regionstyrelsen.

- Vi tror att samarbete är en vinnande metod att möta framtidens utmaningar, snarare än att rita en ny administrativ karta. I dag samarbetar vi framgångsrikt i strategiska allianser med våra grannar. Men vi vill göra det mer och med fler. Arbete med samhällsutveckling och välfärdsfrågor är gränsöverskridande och behöver bra helhetslösningar. Det kräver goda samarbeten, avslutar Lise-Lotte Bensköld Olsson, regionstyrelsens arbetsutskott.

Debattartikeln undertecknades av regionstyrelsen arbetsutskott: Mats Eriksson (M), Stefan Bengtsson (C), Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), Dag Hultefors (M) och Per Persson (S) 

Debattartikeln finns att läsa i sin helhet till höger i spalten.

Om regeringens arbete

Regeringen har initierat ett arbete lett av civilminister Ardalan Shekarabi (S) i syfte att dela in Sverige i väsentligt färre län och landsting. Regeringen anser att Sveriges regionala indelning behöver moderniseras med hänsyn till förändringar i befolkningsstruktur, levnadsmönster och samhällsekonomi och syftet är att skapa organisationer som är bättre rustade att klara av de uppgifter och utmaningar som ett modernt samhälle står inför.

Regeringen tillsatte i början av juli en indelningskommitté med ansvar för det fortsatta arbetet att föreslå en ny läns- och landstingsindelning.  Redan år 2017 lägger indelningskommittén fram ett reformförslag för Sveriges regioner i syfte att de förändringar man är överens om för att en eller flera regioner ska kunna bildas till den 1 januari år 2019. Och senast år 2023 kommer Sveriges regionkarta se helt annorlunda ut.

Syfte är att en ny läns- och landstingsindelning ska

  • Utgå från en ändamålsenlig indelning och effektiva organisationer bättre anpassade till demografiska, näringsgeografiska och miljömässiga förhållanden
  • Ge stabila ekonomiska förhållanden, bättre överensstämmelse mellan medborgarnas behov och möjligheter att utöva demokratiskt inflytande och ökade möjligheter till ansvarsutkrävande
  • Utgå från vilka behov medborgare och näringsliv har i olika frågor bl.a. transporter, arbetsmarknad, hälso- och sjukvård, utbildning, kultur och en god miljö
  • Utgå från kommungränser och gränserna för de s.k. arbetsmarknadsregionerna eller funktionella regionerna

Läs hela kommittédirektivet här.