Omvärldsspaning Tillväxt och Välfärd på regionfullmäktige

I dag, onsdagen den 26 oktober, sammanträder regionfullmäktige, Region Hallands högst beslutande organ.  På dagens möte presenterade Region Hallands ledning den årliga omvärldsspaningen, Tillväxt och Välfärd.  

Paneldebatt regionfullmäktige 26 oktober 2016.

Tillväxt och välfärd är framtagen av tjänstemän på Region Halland med fakta hämtad från analyser såväl egna som från omvärlden. På dagens regionfullmäktige startar planeringsprocessen inför beslut om Mål och budget i Juni 2017 och Tillväxt och Välfärd fungerar som ett diskussionsmaterial för regionfullmäktiges politiska partier i den processen.

Nya studier inom regional utveckling och tillväxt

Jörgen Preuss, biträdande regiondirektör och ansvarig för det regionala tillväxtarbetet pratade om Hallands utveckling och berörde nya analyser och studier som beskriver hur Hallands attraktivitet, konkurrenskraft och hur de sociala perspektiven utvecklas.

Nya studier presenterades gällande flytt, bostäder och tillit. Också utvecklingen av Hallands styrkeområden presenterades samt undersökningar gällande skolavhopp och matchning på arbetsmarknaden. 

Hälso och sjukvården i Halland

Magdalena Barkström, bitr. hälso- och sjukvårdsdirektör fortsatte presentationen Tillväxt och Välfärd med fokus på hur hälso- och sjukvården ser ut i Halland och hur man ligger till i en nationell jämförelse. Det kan konstateras att hälsan hos invånarna i Halland är som helhet god men att det finns ojämlikheter. Under 2016 har den övergripande målen varit att hälsan hos den halländska befolkningen ska öka och ojämlikheterna i hälsa ska minska. Dessutom ska vårdskadorna minska och följsamheten till nationella riktlinjer öka.

Magdalena gav därefter en beskrivning av vad den nya hälso- och sjukvårdsstrategin för Halland 2017-22025 innebär. Den långsiktiga strategin som beslutas av Regionfullmäktige vid nästa sammanträde, den 23 november, har det övergripande målet ”En hälso och sjukvård för bättre hälsa”. Samverkan med andra, ökad digitalisering och mer fokus på hälsa är några genomgående teman i den framtida hälso- och sjukvården i Halland.

Ekonomi och omvärlden

Ekonomidirektör William Hedman avslutade dagens presentation med att kortfattat gå igenom den ekonomiska utvecklingen i omvärlden och i Sverige och om Region Hallands ekonomiska förutsättningar.

Dagens sammanfattande budskap

Regiondirektör Catarina Dahlöf avslutade dagen med att ge sammanfattande budskap och medskick till regionfullmäktiga att ta hänsyn till i det fortsatta arbetet. De löd enligt följande

  • Mindshift – Från hälso- och sjukvård till hälsa
  • Håll i och håll ut – Långsiktiga perspektiv
  • Följ utvecklingen och våga prioritera
  • Samplanering, samverkan och processer för invånarens skull
  • Digitalisering

Länkar till mer information

Fakta hälso- och sjukvården i Halland

Uppföljningsrapporter 2015 Tillväxtstrategin

Halländska styrkeområden; Hälsoinnovation, Grön tillväxt och Besöksnäring

Regional tillväxtpolitik i Halland 2014-2020

Folkhälsan i Halland

Bygga för tillväxt (PDF-dokument, 586 kB) - Regionalekonomiska konsekvenser av olika nivåer på bostadsbyggandet i Halland