Samtal om Sydvästsveriges utveckling och Västkustbanans betydelse för tillväxt och samhällsutveckling

Onsdagen den 22 mars träffade Region Halland tillsammans med ledande representanter från Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Varbergs, Halmstads och Helsingborgs kommun Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon.

Regeringen har inlett arbetet med att ta fram en reviderad nationell transportplan för perioden 2018-2029. Utifrån direktiv och förutsättningar från regeringen är det Trafikverket som har ansvar för att ta fram den nya nationella planen för transportsystemet.

Därför träffades ett flertal parter från Sydvästsverige Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon för att samtala om Västkustbanans betydelse för tillväxt, arbetsmarknadsförstoring, samhällsutveckling och bostadsbyggande och vikten av att prioriterade infrastrukturåtgärder kommer med i ny nationell plan. 

-       Sydvästsverige är en starkt expansiv region. Det är allt fler som pendlar till arbete, studier och nöjen vilket ställer krav på en väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik, säger Dag Hultefors (M), ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott och värd för dagens möte.

-       Västkustbanan är ryggraden för det hållbara resandet, för järnvägstransporter och är en viktig länk mellan storstadsområdena Oslo-Göteborg och Malmö-Köpenhamn. För att nå full kapacitet är det av största vikt att Västkustbanan får dubbelspår längs hela sträckan och att ombyggnation av Halmstad personbangård kommer med i nationell plan säger Dag.

-       Dagens gemensamma samtal med Trafikverket har varit givande.  Vi har fått möjlighet att berätta på vilket sätt sydvästra Sverige bidrar till hela landets utveckling och tillväxt om prioriterade infrastruktursatsningar genomförs, avslutar Dag.

Gemensamma målbilder och planeringsunderlag

I Tillväxtstrategi för Halland finns en gemensam målbild att Halland ska vara en mer attraktiv, inkluderande och konkurrenskraftig region. I Region Hallands nyligen framtagna systemanalys - Ett transportsystem för hållbar regional utveckling - finns ett gemensamt planeringsunderlag där de viktigaste åtgärderna för Hallands utveckling prioriteras inom ramen för såväl den nationella som den regionala planen.

Region Halland ingår också som en part i Regionsamverkan Sydsverige. I ”Sydsvenska prioriteringar” står Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Skåne och Halland enade om vilka sydsvenska infrastrukturinsatser som bör ingå i regeringens kommande planer. Det är en konkretisering av Regionsamverkan Sydsveriges tidigare positionspapper ”Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Sverige” som presenterades 2016.

Medverkande på mötet var bland annat

Region Halland Dag Hultefors (M), ordförande regionstyrelsens tillväxtutskott, Per Stané Persson (S) 1e vice ordförande och Jörgen Preuss, biträdande regiondirektör med ansvar för det regionala tillväxtarbetet
Trafikverket Lena Erixon, generaldirektör, Håkan Vennerström, regionchef Väst, Lennart Andersson, regionchef Syd
Västra Götalandsregionen Birgitta Losman (MP) regionutvecklingsnämndens ordförande
Region Skåne Pontus Lindberg (M), 2:e vice ordförande Regionala utvecklingsnämnden, Mikael Stamming, utvecklingsdirektör
Varbergs kommun Ann-Charlotte Stenkil (M), kommunstyrelsens ordförande, Jana Nilsson (S) oppositionsråd, Carl Bartler kommundirektör
Halmstads kommun Carl-Fredrik Graf (M), kommunstyrelsens ordförande, Anders Rosén (S) oppositionsråd; Sabina Andersson, avdelningschef
Helsingborgs kommun Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande, Renée Mohlkert, utvecklingsdirektör

För mer information kontakta

Dag Hultefors, Ordförande regionstyrelsens tillväxtutskott, Region Halland
Telefon: 076–783 53 85
E-post: dag.hultefors@regionhalland.se

Presskontakt övriga frågor

Åsa Väärälä, kommunikationsstrateg regional utveckling, Region Halland
Telefon: 073 - 305 29 13
E-post: asa.vaarala@regionhalland.se