Sjukhuset i Varberg halverade sitt underskott 2010

Sjukhuset i Varberg (Hallands sjukhus Varberg) har under 2010 minskat sina kostnader avsevärt samtidigt som fler patienter än tidigare har fått vård.

Vid sitt sammanträde den 26 januari konstaterade den nya driftnämnden Varberg att Hallands sjukhus Varberg har lyckats bra med att minska kostnaderna. Det slutliga resultatet för 2010 blev ett underskott på 38,6 miljoner kronor, vilket nästan är en halvering jämfört med 2009. Bland annat har kostnaderna för läkemedel, personal och materialkostnader minskat. Målet inför 2011 är att halvera det befintliga underskottet.

- Vi är på god väg att vända underskottet och få en ekonomi i balans, samtidigt som vi ökar tillgängligheten för våra patienter. Medarbetarna har gjort ett otroligt bra arbete med att sänka kostnaderna samtidigt som fler patient har fått vård, säger nya driftnämndsordföranden Bo-Gunnar Åkesson.

Under 2010 gjordes förändringar för att fördela vårdplatserna på ett bättre sätt. Det arbetet kommer att fortsätta under 2011.

- Vi arbetar aktivt med att hitta en bra fördelning av vårdplatserna mellan de olika klinikerna. Vi har också inrättat en funktion som vårdplatskoordinator, säger sjukhuschef Anders Dybjer.

Sjukhuset har arbetat intensivt med att förbättra tillgängligheten för patienterna, vilket gett resultat. Uppföljningen visar att 89 procent av patienterna fick sitt läkarbesök och 96 procent inom vårdgarantins 90 dagar.

Driftnämnden Varberg informerades om att den akuta verksamheten vid sjukhusets åter fungerar normalt. Sjukhusledningen, ansvariga chefer och de fackliga organisationerna arbetar tillsammans på att förbättra arbetsmiljön så att de anställda känner sig trygga i sina arbetsroller.

- Vi har ett omfattande arbete framför oss för att skapa en bra arbetsmiljö för medarbetarna. Vi ska följa de regler och lagar som gäller för att garantera patientsäkerhet, säger driftnämndsordföranden Bo-Gunnar Åkesson.

Ambulanssjukvård
Ambulanssjukvården gick under helgen upp i stabsläge i ledningen samt gjorde transportprioriteringar. Detta för att nyttja resurserna optimalt i rådande situation.

För Sjuktransportförvaltningen (Ambulanssjukvården Halland) är det ekonomiska resultatet för 2010 positivt med en ekonomi i balans.

- Det är oerhört glädjande att vi klarat vårt uppdrag med så goda resultat. Vi strävar efter att skapa en bra arbetsmiljö och ser den låga sjukfrånvaron under 2010 som ett kvitto på att vi arbetar i rätt riktning, säger Anders Westberg förvaltningschef Ambulanssjukvården Halland.

Under år 2010 ökade antalet ambulansuppdrag med cirka 15 procent och sjukresor med taxi cirka 8 procent jämfört med året innan. Tillgängligheten av ambulansuppdrag med högsta prioritet har försämrats något under 2010, på grund av en kraftig uppdragsökning, svåra väderförhållanden och en förändrad trafikmiljö.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Driftnämnden Varberg är en politisk nämnd som ansvarar för Hallands sjukhus Varberg och Ambulanssjukvården Halland. Hallands sjukhus Varberg har verksamhet i Varberg och Falkenberg. Ambulanssjukvården Halland bedriver avancerad ambulanssjukvård i Halland, har ansvar för sjukvårdsrådgivningen och sjukreseverksamheten inom Region Halland.

För mer information:
Bo-Gunnar Åkesson, ordförande i driftnämnden Varberg, tfn 070-787 00 66
Anders Dybjer, sjukhuschef Hallands sjukhus, tfn 070-295 15 97
Anders Westberg, förvaltningschef Ambulanssjukvården Halland, tfn 035-13 10 00