Sjukhuset i Varberg värnar om patientens integritet och säkerhet

Patientdatalagen ställer krav på vårdgivarna att systematiskt kontrollera att det inte sker olaga dataintrång i patientjournaler.
- Vi tycker det är oerhört viktigt att värna om patientens intregitet och säkerhet. Som patient i Landstinget Halland ska du kunna känna dig säker på att ingen obehörig läser din journal, säger sjukhuschef Kristina Wallentin.

Under torsdagen bjöd Sjukhuset i Varberg in till en presskonferens för att förtydliga sjukhusets rutiner gällande patientdatalagen och hur man arbetar med avvikelser.

Chefläkare Gösta Rüter redogjorde för innehållet i patientdatalagen som trädde i kraft förra året. Han framhöll att det är strikt reglerat vem som får läsa en journal.

- Detta är särskilt viktigt idag när datajournaler införs på bred front och allt fler medarbetare tekniskt har tillgång till allt fler patientjournaler.

Alla ska rapportera - få utreder

Alla medarbetare är skyldiga att rapportera avvikelser. För detta krävs inga journaluppgifter.

- Avvikelsesystemet är ett viktigt verktyg för att vården ska kunna förbättras, säger Gösta Rüter.

- Om avvikelsen sedan ska utredas vidare sker det på verksamhetschefens uppdrag. Det är dessa utredare som kan ha anledning att gå in i journalen. En rapportör som varit inblandad i patientens vård och behandling kan naturligtvis också använda journaluppgifter som underlag, men annars inte.

Loggkontroll

Det görs regelbunda stickprovskontroller över inloggningar i journaler enligt sjukhusets rutiner. Dessutom kan man som patient begära att få ut en logglista över vilka som varit inne i journalen.

När det gäller det aktuella fallet gjordes en loggkontroll av patientens journal i samband med att chefläkaren sammanställde en anmälan enligt Lex Maria till Socialstyrelsen. Då upptäcktes att en medarbetare varit inloggad utan till synes rimlig anledning.

Sjukhuschefens ställningstagande

Sjukhuschef Kristina Wallentin gjorde bedömningen att det fanns en misstanke om olaga journalintrång eftersom medarbetaren inte hade varit inblandad i patientens vård eller tjänstgjorde den dagen det misstänkta journalintrånget inträffade. Hon fattade beslut om att en polisanmälan skulle göras.

- Det är de rättsvårdande myndigheternas sak att utreda misstänka brott. Det ska inte vi som arbetsgivare göra, säger Kristina Wallentin.

- Vi diskuterade även en diciplinåtgärd i form av en varning. I det sammanhanget rådfrågade vi landstinget centralt, och där vände man sig i in sin tur till SKL (Sveriges kommuner och landsting). Vi fick då rådet att vi inte skulle agera disciplinärt parallellt med en polisanmälan.

I media har det framkommit en bild av att den polisanmälda medarbetaren inte fått förklara syftet med inloggningen för sjukhuschefen.

- Vid vårt möte ville medarbetaren förklara sig. Jag sa att det inte var nödvändigt eftersom utredningen ligger hos polisen. Medarbetaren ville ändå förklara sig. Då bad de fackliga företrädarna om en enskild överläggning med medarbetaren. När de kom tillbaka efter några minuter ville de avsluta mötet utan ytterligare kommentarer, säger Kristina Wallentin.

Presskonferensens syfte

Presskonferensen inleddes med att sjukhuschef Kristina Wallentin fick be två medarbetare att lämna lokalen. Hon kommenterar händelsen så här:

- Detta var ledningens presskonferens där jag hade ambitionen att vi skulle reda ut en del oklarheter i mediarapporteringen kring den aktuella polisanmälan.

FAKTA

Den inre sekretessen innebär följande:

Den medarbetare som är inne i en patientjournal måste ha en vårdrelation med patienten eller vara i behov av uppgifterna i journalen för att kunna utföra sitt arbete. Om dessa krav inte uppfylls måste man inhämta patientens samtycke.

För ytterligare information, kontakta chefsinformatör Marianne Kondrup på telefon 0340-48 17 80 eller 070-337 17 80.