Stort engagemang bland regionens medarbetare

Årets medarbetarundersökning i Region Halland visar på ett stort engagemang hos medarbetarna. Yngre medarbetare och chefer står för den största ökningen. 88 procent deltog i undersökningen som genomförs vartannat år.

Resultatet för de fyra nivåerna som mäts: Regionen, Ledning, Grupp och Medarbetarens arbetssituation, ökar sedan 2014. Resultatet visar att vi har en positiv utveckling bland medarbetarna kring regionens attraktivitet som arbetsgivare. Den tydligaste ökningen sker bland chefer och yngre medarbetare.

– Vi sticker ut med att ha fler yngre medarbetare som är ambassadörer än andra jämförande regioner, säger Cristine Karlsson, personaldirektör i Region Halland.

– Utifrån medarbetarundersökningen kan vi se att regionen har ett relativt fungerande ledarskap och medarbetarskap, vilket är viktiga förutsättningen för en välfungerande verksamhet, förklarar Cristine Karlsson. Ett gott ledarskap är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för den typ av kunskapsintensiv verksamhet som regionen utgör.

Öppet klimat och medarbetarnas förtroende för närmaste chef har förbättrats. Förtroendet för chefen är också starkt kopplat till hur medarbetarna upplever arbetsgivarens attraktivitet. Motivation och upplevelsen av inflytande och lärande på arbetsplatsen samt möjligheten till kompetensutveckling har också ökat vilket är viktiga katalysatorer i det systematiska förbättringsarbetet som sker inom ramen för Framtidsarbetet. Utmaningen ligger i att fortsätta arbeta för att öka det öppna klimatet, det systematiska förbättringsarbetet, målarbete och uppföljning av mål.

Upplevelsen av att vara utsatt för hot och våld har minskat, medan upplevelsen av kränkande särbehandling har ökat sedan förra mätningen. Region Halland arbetar för nolltolerans mot kränkande särbehandling inom organisationen och en analys och ökad dialog kring dessa frågor är viktigt att föra på arbetsplatsträffar.

Vad händer nu?
Resultatet från undersökningen analyseras på olika nivåer och mynnar ut i handlingsplaner. Handlingsplanerna kommer vara en del av Framtidsarbetet i Region Halland.

För frågor, kontakta personaldirektör Cristine Karlsson tel 035-13 48 84
eller e-post cristine.karlsson@regionhalland.se