Studieresa för utveckling av skolan i Halland

I dag, den 22 september beslutade regionstyrelsens arbetsutskott att ge i uppdrag till Dag Hultefors, ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott, att delta på en gemensam studieresa med representanter från Kungsbacka och Varbergs kommun och lärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad. Studieresan ingår som en del i förstudien ”From Great till Excellent” och går till Toronto i Kanada under tre dagar i oktober.

Förstudien ”From Great to Excellent” är ett regionalt samarbete mellan de halländska kommunerna, Region Halland och lärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad i syfte att utveckla Halland till en stark kunskapsregion, vilket är ett prioriterat område i Tillväxtstrategi för Halland. Som en del av förstudien, ingår bland annat att med olika metoder dra lärdom av framgångsrika skolnationer.

- Kanada är ett föregångsland när det gäller utbildningspolitik. Studieresan till Toronto ska ge oss inspiration och en gemensam grund av kunskap att stå på som stödjer det fortsatta arbetet, säger Dag Hultefors, ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott.
- Den gemensamma plattformen är viktig så att fortsatta politiska initiativ, strategier och riktad kompetensutveckling blir kraftfulla insatser som verkar mot samma gemensamma mål, menar Dag.

Från Region Halland åker Dag Hultefors, ordförande regionstyrelsens tillväxtutskott, Lovisa Aldrin, ordförande i driftnämnd Kultur och skola och Karolina Reinhold, ansvarig tjänsteman på Region Halland.

Plan för fortsatt arbete
Utifrån den gemensamma grund som förstudien skapar ska en fyraårig regional plan för konkreta samarbeten arbetas fram. I den ska man bland annat enas om minst tre forsknings- och kompetensutvecklingsområden för de halländska skolorna. Medverkan från Högskolan i Halmstad sörjer för att det fortsatta arbetet får ett tydligt forskningsperspektiv och möjlighet att i utbilda nya lärare utifrån nya perspektiv.

Kontakt
Dag Hultefors, Ordförande regionstyrelsens tillväxtutskott
Telefon: 076 – 783 53 85
E-post: dag.hultefors@regionhalland.se
Karolina Reinhold, Utvecklingsledare Avdelningen för social hållbarhet Region Halland
Telefon: 035-17 98 37
E-post:  karolina.reinhold@regionhalland.se