Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och ambulanssjukvården i Halland

Vid dagens sammanträde med styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och ambulanssjukvården i Halland var åtgärder för en ekonomi i balans i fokus. Prognosen för Länssjukhusets ekonomiska resultat 2009 pekar mot ett underskott på 65 miljoner kronor. Uppföljningen för de fem första månaderna visar dock att vidtagna åtgärder för en ekonomi i balans börjar få effekt.

Länssjukhuset i Halmstad har under april och maj brutit den negativa kostnadsutvecklingen som förelåg under föregående år. Hittills i år har Länssjukhuset en ackumulerad avvikelse mot budget på minus 26,2 miljoner kronor. Utan de åtgärder som har vidtagits vid Länssjukhuset hade avvikelsen varit ännu större.

- Nu gäller det att fullfölja alla de åtgärder som är beslutade för att Länssjukhuset ska komma ned till en kostnadsutveckling som möjliggör en ekonomi i balans. Det är i grunden inte acceptabelt med ett prognostiserat underskott på minus 65 miljoner kronor säger Lisbeth Waagstein, ordförande i styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och ambulanssjukvården i Halland.

Uppföljningen för de fem första månaderna visar på en ökad produktion och förbättrad tillgänglighet. Länssjukhusets produktion under de fem första månaderna är med några undantag fullt i nivå med sjukhusets hälso- och sjukvårdsuppdrag.

- Det är bra att Länssjukhuset produktion och tillgänglighet har förbättrats. Vi kan nu se att Länssjukhusets nya organisation från årsskiftet fungerar väl och att medarbetarna gör ett kraftfullt arbete som kommer hallänningen till del säger Lisbeth Waagstein.

Uppföljningen när det gäller Sjuktransportförvaltningen visar att antalet ambulanstransporter och sjukresor har ökat under perioden januari - maj 2009 jämfört med motsvarande period föregående år. Tillgängligheten till patient har förbättrats. Det ekonomiska resultatet är negativt under perioden och för att uppnå en ekonomi i balans vidtas därför ett antal åtgärder/prioriteringar vid Sjuktransportförvaltningen. Det handlar om att minska på utbildnings- och utvecklingsinsatser, skjuta vissa investeringar framåt i tiden och att ambulanssjukvården även utför fler liggande transporter utan vårdbehov.

- Det är bra att Sjuktransportförvaltningen vidtar åtgärder för att rätta till det negativa ekonomiska resultatet för de fem första månaderna och styrelsen har vid dagens sammanträde ställt sig bakom de åtgärder som nu genomförs säger Lisbeth Waagstein.

För mer information:

Lisbeth Waagstein, ordförande i styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och ambulanssjukvården i Halland, tfn 070-295 94 32

Anders Dybjer, sjukhuschef Länssjukhuset i Halmstad, tfn 070-295 15 97

Anders Westberg, förvaltningschef Sjuktransportförvaltningen, tfn 035-13 10 00