Psykiatrin Halland

Inom Psykiatrin Halland finns drygt 600 anställda på ett trettiotal mottagningar, vårdavdelningar och team.

Tillsammans har de en stor och mångfasetterad kompetens med korta beslutsvägar, god gemenskapen och effektiv vård. De bedriver öppenvård i alla de sex halländska kommunerna och heldygnsvård i Halmstad och Varberg.

Öppna vårdformer

Psykiatrin satsar målmedvetet på att så långt som möjligt arbeta med öppna vårdformer. Det gäller också vid tvångsvård och rättspsykiatrisk vård, där den öppna vårdformen blir ett mellansteg mellan sjukhusvistelse och utskrivning.

De erbjuder utredning, diagnostik, behandling, omvårdnad och rehabilitering av personer med psykisk störning/sjukdom. OCh deras arbete präglas av ett synsätt som betonar att psykisk störning/sjukdom kan bero på såväl medicinska och psykologiska som sociala faktorer. Dessa tre dimensioner ska värderas med samma intresse utifrån en hög kompetens.

Politisk nämnd för Psykiatrin Halland är Driftnämnden Psykiatri