Hallands blåljusverksamheter i gemensam storskadeövning

Stora olyckor med många drabbade ställer särskilda och höga krav på räddningsinsatsen. Samverkan är A och O mellan de organisationer och verksamheter som deltar i insatsen. För att öva samverkan och få bra kunskap om varandras funktion och arbetssätt genomfördes i maj en omfattande övning under fyra dagar, den största sedan tidigt 2000-tal.

Storskadeövning - flygplan har kraschat

Region Halland, Polisen, Halmstad City Airport, SOS alarm och räddningstjänsten deltog i samverkansövningen med 500 deltagare, den största på 15 år i Halland. Även Länsstyrelsen i Halland samt Försvarsmakten bidrog med resurser så att övningen kunde genomföras.

Tänk dig att ett flygplan med ett femtiotal passagerare störtar i närheten av Halmstads flygplats. SOS-alarm larmar polis, räddningstjänst, ambulans och akutsjukvård till olycksplatsen som ligger utanför farbar väg. Där råder kaos med oskadade och skadade passagerare som sitter, ligger, står och irrar runt. De skadade måste tas om hand på plats för att få hjälp inom rimlig tid. Räddningspersonalen måste prioritera, registrera, ge akutsjukvård och upprätta fungerande uppsamlingsplatser.

Hur ska arbetet på storskadeplatsen organiseras? Hur löser berörda organisationer sina respektive uppgifter? Hur fungerar samverkan mellan samhällets blåljusverksamheter?

Storskadeövning - arbete vid skadeplatsen
Utifrån detta scenario genomförde berörda organisationer en omfattande samverkansövning som upprepades under fyra dagar, 10-13 maj 2016. På plats på övningsområdet för Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS) fanns insatspersonal som övade i praktiken, elever från Halmstads vårdutbildningar som agerade drabbade och skadade samt observatörer från berörda organisationer som utvärderade övningsinsatserna.

Storskadeövning - Rädningstjänsten bär iväg med skadad

Thomas Andersson och Anders Karlborg har varit drivande i planeringsarbetet av övningen vid sidan av arbetet som brandförmän på räddningstjänsten i Halmstad. De berättar att övningen är den mest omfattande som genomförts under de senaste femton åren med cirka femhundra medarbetare och deltagare.

Storskadeövning - avtransport av skadad


Förutom det praktiska momentet bestod dagen av en teoretisk del samt en rundvandring på skadeplatsen med genomgång av viktiga funktioner och faktorer för samverkan.

Storkadeövning - skadade på planet tas omhand

- När det inträffar en olycka med många drabbade och skadade behöver inblandade organisationer och myndigheter samverka. Genom den här övningen fick deltagarna en förståelse för hur en storskadeplats är uppbyggd, vilka olika funktioner vi som blåljusaktörer har och hur vi ska arbeta på olycksplatsen, säger Arvid Samuelson, brandingenjör på räddningstjänsten Halmstad och en av dem som suttit med i arbetsgruppen för övningen. Dessutom bidrog övningen till att deltagarna kunde se helheten i resursuppbyggnaden.

 Storskadeövning - Ambulanspersonal tar hand om skadad

Storskadeövning - deltagande aktörer

De organisationer som varit involverade i arbetet är Region Halland, Polisen, Halmstad City Airport, SOS alarm, Räddningstjänsten Halmstad, Länstyrelsen i Halland samt Försvarsmakten.

Tack till Halmstad kommun som bidragit med text och bild.