Region Hallands projektstyrningsmodell

Region Hallands ledning har satt som mål att all projekthantering ska ske enligt Region Hallands projektstyrningsmodell. Genom en enhetlig modell för hur vi bedriver projekt i vår organisation förväntas en höjd projektmognad, det vill säga att de projekt som genomförs arbetar mot regionens övergripande mål, har hög kvalitet, uppfyller projektmålen inom utsatt tid, följer budget och, inte minst, resulterar i nytta för Region Halland och Halland. 

Projektstyrningsmodellen med tillhörande mallar underlättar ditt projektarbetet och säkerställer kvalitet och dokumentation.

Nio kapitel

Modellen beskriver ett projekts olika så kallade faser och grindar och vad dessa innebär. Här finns även kapitel om t ex projektmål, roller & ansvar och viktiga verktyg. 

Tre olika tillämpningsområden

Modellen är generell och kan tillämpas både för projekt som genomförs inom Region Halland och för projekt som sker i samverkan med externa aktörer. Tre olika tillämpningsområden har särskilt lyfts fram: Intern verksamhetsutveckling, Regionalt utvecklingsprojekt samt Kommunalt samverkansprojekt.