Överklaga

Information om hur man överklagar beslut enligt 13 kapitlet kommunallagen (2017:725)

Varje medlem av ett landsting har rätt att få lagligheten av landstingets beslut prövad genom att överklaga beslutet till förvaltningsrätten (så kallad laglighetsprövning). Närmare bestämmelser om laglighetsprövning finns i 13 kap. kommunallagen (2017:725).

Vilka som räknas som medlemmar i ett landsting framgår av 1 kap. 5 och 6 §§ kommunallagen.

Ett beslut överklagas skriftligt. I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Överklagandet ska ges in till förvaltningsrätten.
Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på landstingets anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.

Vid prövningen av överklagandet får domstolen inte beakta andra omständigheter än sådana som klaganden har hänvisat till före överklagandetidens utgång.

Vid prövningen av överklagandet får domstolen inte ersätta det överklagade beslutet med något annat beslut, utan bara pröva om beslutet ska gälla eller upphävas. För närmare information om när ett överklagat beslut ska upphävas, se 13 kap. 8 § kommunallagen.