Metodutvecklingsmedel

Genom att utlysa 40 000 kronor i utvecklingsmedel vill Falkenbergsnämnden främja metodutveckling och ta till vara idéer och initiativ som kan möta samhällsutmaningar inom området social hållbarhet.För att kunna tilldelas utvecklingsmedel ska insatsen gå i linje med den halländska tillväxtstrategin eller hälso- och sjukvårdsstrategin samt knyta an till nämndens årliga mål och inriktning.

Utvecklingsmedel kan sökas av offentliga, ideella eller privata organisationer, samt bransch- eller intresseorganisationer som verkar, eller vill verka, inom området social hållbarhet i Falkenbergs kommun.
Sista ansökningsdag är 6 oktober 2017.

Under 2017 prioriterar Falkenbergsnämnden följande områden:

- Jämställdhet

- Jämlik hälsa

- Goda uppväxtvillkor