Mer om nämndernas uppdrag

De lokala nämnderna verkar på uppdrag av regionfullmäktige och regionstyrelsen. I uppdraget ingår bland annat att bidra till utveckling av hälsans bestämningsfaktorer i samhället, för en jämlik och positiv hälsoutveckling. Nämnderna ska även bidra med inventeringar och bedömningar av invånarnas behov av sjukvård.

Detta ska nämnderna göra

De lokala nämnderna verkar på uppdrag av regionfullmäktige och regionstyrelsen. Ur reglementet framgår att lokal nämnd har att:

  1. medverka till att utveckla regionens mål för hälso- och sjukvården,
  2. inventera och bidra till behovsbedömningar och i samverkan med övriga lokala nämnder ge ett sammantaget underlag till regionstyrelsen för bedömning av hälsa och sjukvård,
  3. hålla sig informerad om utvecklingen i omvärldsfrågor som kan påverka verksamhetsområdet och dess befolkning,
  4. utveckla samverkansformer med brukar- och anhörigorganisationer, frivilligorganisationer samt andra intressenter inom hälsa och sjukvård,
  5. till regionstyrelsen lämna uppgifter om hur lokal nämnds verksamhet utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret samt lämna de uppgifter i övrigt som styrelsen kan behöva för sin verksamhet och sitt ansvar,
  6. ha ansvar för att stimulera lokal och regionalt, gränsöverskridande arbete,
  7. med social hållbarhet som utgångspunkt stimulera folkhälsoarbetet där hälso- och sjukvårdens och andra regionala erfarenheter på ett strategiskt plan kan omsättas av de halländska kommunerna för att stödja deras befolkningsansvar. För detta anvisas ekonomiska medel via uppdrag från regionstyrelsen,
  8. medverka till lokal förankring av inom regionen fattade beslut genom dialoger och samråd

Nämndens folkhälsopolitiska inriktning har sin utgångspunkt i nämndens uppdrag att samverka med kommunala aktörer, utveckla samarbets- och samverkansformer med brukar och anhörigorganisationer och stimulera gränsöverskridande folkhälsoarbete – i syfte att främja hälsan.

Nämnden ska även stödja hälso- och sjukvårdens uppgift att förebygga sjukdomar samt bidra till att hälso- och sjukvårdens erfarenheter, på ett strategiskt plan, kan omsättas av de halländska kommunerna.