Hur ser unga och unga vuxnas på hälso- och sjukvården?

Ja, det är frågan som lokala nämnder har försökt att få svar på under sommaren. Då bjöds drygt 900 ungdomar mellan 16–25 år in till samtal kring ett antal frågor som handlade om allt från vart de vänder sig när de mår dåligt till hur de blivit bemötta och om vården motsvarat deras förväntningar. Ytterligare drygt 700 ungdomar har också besvarat frågorna via webben.

Svaren har gett oss värdefull kunskap som kommer att användas i vårt arbete med morgondagens hälso- och sjukvård i en ambition om minskade skillnader i hälsa och förbättrad hälsa för alla i Halland. Mötena med ungdomarna gav oss också en viktig erfarenhet av hur strukturerad invånardialog kan användas som metod för att öka kunskapen.

Men åter till frågan: Hur ser unga och unga vuxnas på hälso- och sjukvården?

Sammanfattningsvis kan sägas att av de unga/unga vuxna…

  • … anser flertalet att de själv har bra kunskap om vart de ska vända sig om de har fysiska besvär. Webben, som de har goda kunskaper om, är ett naturligt sätt för dem att ta kontakt med vården.
  • … som mår psykisk dåligt så uppger en tredjedel att de saknar kunskap om vart de ska vända sig. En följd av detta är att många unga/unga vuxna istället söker stöd hos familj och vänner. Det gäller, framförallt, de lite äldre svarande. De som har kunskap vänder sig till vårdcentraler, elevhälsovården eller ungdomsmottagningar.
  • … uttrycker flertalet att hälso- och sjukvården i hög grad har motsvarat deras förväntningar. Framförallt de unga (16–19 år) där 82 % har uttryckt sig positivt. Å andra sidan har 40 % av de unga vuxna (20–25 år) uttryckt att förväntningarna inte infriats.
  • … med erfarenhet av hälso- och sjukvården upplever nästan var fjärde att bemötandet var dåligt till mycket dåligt.
  • … som inte anser att hälso-och sjukvården har motsvarat deras förväntningar pekar på att tillgänglighet, delaktighet och respekt är områden som kan förbättras. Det finns också en oro för att symtom blir förbisedda.

Lokala nämnder har lämnat en första redogörelse till hälso- och sjukvårdsstyrelsen och sammanställt en rapport utifrån de svar och uttryck som de unga och unga vuxna generöst delat med sig av. Underlaget och erfarenheterna kommer att ligga till grund för vidare diskussioner om utvecklingen av hälso- och sjukvården i Halland.

Lokala nämnders slutrapport med bilagor finner du till höger på webbsidan. Har du frågor kring rapporten är du välkommen att kontakta Ulrika Jörgensen, ordförade lokala nämnden i Kungsbacka 0727-29 16 78  eller Petter Larron, nämndtjänsteman 070-275 23 62.