Invånardialog

De lokala nämnderna verkar på uppdrag av regionfullmäktige och regionstyrelsen. I uppdraget ingår bland annat att bidra till utveckling för en jämlik och positiv hälsoutveckling. Nämnderna ska även bidra med inventeringar och bedömningar av invånarnas behov av hälso- och sjukvård - vilket förutsätter att lokala nämnder har god kunskap om invånarna och deras behov.

Ett aktivt arbete med kunskapsunderlag, omvärldsbevakning, dialoger och samverkan, skapar en god grund i behovsfrågan - och möjlighet att företräda och tillvarata invånarens kunskap, som underlag för strategisk utveckling, ledning och styrning av verksamhet inom Region Halland och i samverkan med kommunerna och andra lokala aktörer.

Invånarens kunskap och erfarenhet är viktig

Varje år genomför de lokala nämnderna olika dialogprocesser då vi pratar med och lyssnar till invånarna i Halland. Genom dessa dialoger får invånare möjlighet att vara delaktig, göra sin röst hörd, dela med sig av sin kunskap och uppmärksamma oss på nya perspektiv. Kunskapen ökar om vad som "behövs" inom Region Hallands verksamheter, likväl som vad som kan "göras bättre" nu och i framtiden. På så vis bidrar även invånardialogen till en hållbar demokrati.

De lokala nämnderna genomför gemensamma dialogprocesser t.ex. inför framtagandet av tillväxtstrategin och Hälso- och sjukvårdsstrategin, men också enskilda dialogprocesser inom olika områden.

I menyn till vänster kan du läsa om de senaste dialogprocesserna vi gjort.