Lokala nämnders rapport om hälso- och sjukvården

Lokala nämnders invånardialoger inom Hallands hälso- och sjukvårdsstrategi finns nu sammanställda i en rapport, se till höger

I rapporten beskrivs i första hand övergripande vad deltagarna i dialogerna tycker är viktigt ifråga om hälso- och sjukvården. De faktorer som enligt dialogdeltagarna är grundläggande för en bra hälso- och sjukvård är bemötande, tillgänglighet, kompetens, kontinuitet och information.

Dessa teman har kommit upp i dialoger i samtliga kommuner och bland samtliga åldersgrupper. Det är viktigt att betona att många uttrycker att de ser positivt på den halländska hälso- och sjukvården och är nöjda med det utbud som finns.

Diskussionerna i dialogerna har förts i en positiv anda och flera av deltagarna har uttryckt ett engagemang kring att få vara med och diskutera och ha möjlighet att påverka hälso- och sjukvården.