Mer om nämndernas uppdrag

De lokala nämnderna verkar på uppdrag av regionfullmäktige och regionstyrelsen. I uppdraget ingår bland annat att bidra till utveckling av hälsans bestämningsfaktorer i samhället, för en jämlik och positiv hälsoutveckling. Nämnderna ska även bidra med inventeringar och bedömningar invånarnas behov av sjukvård.

Detta ska nämnderna göra

De lokala nämnderna verkar på uppdrag av regionfullmäktige och regionstyrelsen. Ur reglementet framgår att lokal nämnd har att:

 1. medverka till att utveckla regionens mål för hälsa och sjukvård,
 2. inventera och bidra till behovsbedömningar och i samverkan med övriga lokala nämnder ge ett sammantaget underlag till regionstyrelsen för bedömning av hälsa och sjukvård,
 3. hålla sig informerad om utvecklingen i omvärldsfrågor som kan påverka verksamhetsområdet och dess befolkning,
 4. utveckla samverkansformer med brukar och anhörigorganisationer, frivilligorganisationer samt andra intressenter inom hälsa och sjukvård,
 5. till regionstyrelsen lämna uppgifter om hur lokal nämnds verksamhet utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret samt lämna de uppgifter i övrigt som styrelsen kan behöva för sin verksamhet och sitt ansvar,
 6. ha ansvar för att stimulera lokalt och regionalt, gränsöverskridande arbete,
 7. med social hållbarhet som utgångspunkt stimulera folkhälsoarbetet där hälso- och sjukvårdens och andra regionala erfarenheter på ett strategiskt plan kan omsättas av de halländska kommunerna för att stöda deras befolkningsansvar. För detta anvisas ekonomiska medel via uppdrag från regionstyrelsen.
 8. medverka till lokal förankring av inom regionen fattade beslut genom dialoger och samråd

Folkhälsopolitisk inriktning

Nämndens folkhälsopolitiska inriktning har sin utgångspunkt i nämndens uppdrag att samverka med kommunala aktörer, utveckla samarbets- och samverkansformer med brukar och anhörigorganisationer och stimulera gränsöverskridande folkhälsoarbete – i syfte att främja hälsan.

Nämnden ska även stödja hälso- och sjukvårdens uppgift att förebygga sjukdomar samt bidra till att hälso- och sjukvårdens erfarenheter, på ett strategiskt plan, kan omsättas av de halländska kommunerna.

Folkhälsopolicyn - För gemensamma mål och styrning

Som grund för folkhälsoarbetet i Halland har Region Halland, tillsammans med de halländska kommunerna arbetat fram en Folkhälsopolicy som du hittar uppe till höger på webbsidan.

Det övergripande målet är:

Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. 

För att förverkliga det övergripande målet finns fem prioriterade insatsområden:

 • Gemenskap och delaktighet
 • Goda uppväxtvillkor
 • Kompetens och sysselsättning
 • Goda livsmiljöer
 • Goda levnadsvanor

Utifrån det övergripande målet och insatsområdena ska folkhälsoarbetet ges ett ökat inslag av hälsofrämjande insatser och utgå från arenorna:

 • Förskolan/ skolan
 • Boendet och närmiljön
 • Arbetsplatsen
 • Hälso- och sjukvården

Kunskapen om vilka faktorer som påverkar människors hälsa och den lokala kunskapen om hur invånarnas livsvillkor samt samhällsaktörernas insatser är viktiga källor till väl underbyggda politiska beslut, och en förutsättning för att olika politikområden ska kunna stödja varandra.