Folkhälsopolicyn - För gemensamma mål och styrning

Folkhälsopolitisk inriktning
Nämndens folkhälsopolitiska inriktning har sin utgångspunkt i nämndens uppdrag att samverka med kommunala aktörer, utveckla samarbets- och samverkansformer med brukar- och anhörigorganisationer och stimulera gränsöverskridande folkhälsoarbete - i syfte att främja hälsan

Nämnden ska även stödja hälso- och sjukvårdens uppgift att förebygga sjukdomar samt bidra till att hälso- och sjukvårdens erfarenheter, på ett strategiskt plan, kan omsättas av de halländska kommunerna.

Folkhälsopolicyn - För gemensamma mål och styrning
Som grund för folkhälsoarbetet i Halland har Region Halland, tillsammans med de halländska kommunerna arbetat fram en Folkhälsopolicy som du hittar uppe till höger på webbsidan.

Det övergripande målet är:
Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

För att förverkliga det övergripande målet finns fem prioriterade insatsområden:

  • Gemenskap och delaktighet
  • Goda uppväxtvillkor
  • Kompetens och sysselsättning
  • Goda livsmiljöer
  • Goda levnadsvanor

Utifrån det övergripande målet och insatsområdena ska folkhälsorbetet ges ett ökat inslag av hälsofrämjande insatser och utgå från arenorna:

  • Förskolan/skolan
  • Boendet och närmiljön
  • Arbetsplatsen
  • Hälso- och sjukvården

Kunskapen om vilka faktorer som påverkar människors hälsa och den lokala kunskapen om hur invånarnas livsvillkor samt samhällsaktörernas insatser är viktiga källor till väl underbyggda politiska beslut, och en förutsättning för att olika politikområden ska kunna stödja varandra.