Halland - bästa livsplatsen

Lokala nämnder
Lokala nämnder har i uppdrag att verka för en god och jämlik hälsa hos invånarna och en vård på lika villkor utifrån behov. Uppdraget fullföljs genom bland annat dialoger med patient- och intresseorganisationer och kartläggningar av hälsa och ohälsa på den lokala nivån. Nämnderna har under föregående år haft en ambition att ytterligare utveckla dialogen med invånarna, till exempel med hjälp av digitala enkäter via webben och sociala medier. Detta utvecklingsarbete fortsätter och syftar till att öka den demokratiska förankringen av Region Hallands verksamhet och utvecklingen av denna. Syftet är också till att tillgodogöra sig invånarnas kunskap om, och erfarenheter av, framförallt hälso- och sjukvården i Halland.

Hälsa och social hållbarhet
En god hälsa i befolkningen är en avgörande resurs för tillväxt, välfärd och social hållbarhet. Därför är det viktigt att integrera folkhälsoperspektivet i alla områden, såsom hälso- och sjukvård, boendemiljö, arbetsmarknad, utbildning och kultur. Region Halland behöver påverka så att insatser genomförs på alla dessa områden, genom samverkan med andra samhällsaktörer.

Utjämning av hälsoklyftorna är grundläggande på alla styrnivåer; i hälso- och sjukvårdens lagstiftning, i de nationella och regionala folkhälsomålen och i Europa 2020-strategin. De satsningar som gjorts inom kommuner, landsting och regioner har gett resultat, men hälsogapet mellan olika grupper i befolkningen fortsätter att öka.