30 maj 2011

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har haft möte idag, den 30 maj. Nedan följer korta nyheter som berättar om besluten.

Uppföljningsrapport 1: Ökande kostnader skapar oro


Årets första månader visar en oroande ekonomisk utveckling. Kostnaderna vid Hallands sjukhus ökar igen, trots åtgärder för att få ekonomin i balans.

– Det här är mycket oroande. Tidigare har sjukhusens ekonomi gått åt rätt håll, och vi vill få information som visar varför den positiva utvecklingen har brutits, säger Mats Eriksson, hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har nu gett sjukhusens driftnämnder i uppdrag att göra en djupare analys av den ekonomiska situationen.

Hallands sjukhus har de senaste åren vidtagit särskilda åtgärder för att bromsa kostnadsutvecklingen. Underskotten har också minskat, mycket beroende på den ökade samordningen mellan sjukhusen. Men nu ökar kostnaderna alltså igen. Uppföljningen visar ett prognostiserat underskott för Hallands sjukhus på 93 miljoner kronor, och det är ett betydligt större underskott än tidigare beräkningar.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen kommer att följa den ekonomiska utvecklingen vid sjukhusen noga, och håller därför ett extra möte i slutet av juni.

Kostnadsutvecklingen vid sjukhusen påverkar den ekonomiska situationen för regionen som helhet. Det ekonomiska resultatet efter fyra månader är ett underskott på drygt 30 miljoner kronor. Prognosen är att Region Halland vid årets slut kommer att ha ett underskott på knappt 27 miljoner kronor. Nettokostnaderna har ökat med 3,4 procent jämfört med samma period förra året.

Fortsatt god tillgänglighet

Invånarna i Halland får en god vård i rätt tid och tillgängligheten till den halländska hälso- och sjukvården fortsätter att ligga i topp i Sverige.

– Vården är så gott som köfri, och det är bra att resultaten håller i sig, säger Mats Eriksson.

Nästan alla patienter, 98 procent, får ett läkarbesök på en vårdenhet inom Vårdval Halland inom vårdgarantins sju dagar. I den specialiserade vården får 96 procent av patienterna som väntar på mottagningsbesök, och 98 procent av patienterna som väntar på behandling tid inom vårdgarantins tidsramar.

Större ansvar för den regionala utvecklingen

Årets första uppföljningsrapport är också den första för Region Halland. Genom lagen om regionalt utvecklingsansvar har regionen fått ett förstärkt politiskt ansvar att driva och samordna det regionala utvecklingsarbetet i Halland. Region Halland har till exempel ansvaret för regionalt tillväxtarbete och transportinfrastruktur. Under årets första fyra månader har genomförandet av den regionala infrastrukturplanen fortsatt. Inom programområdet kollektivtrafik pågår arbetet med förändringen av huvudmannaskapet för kollektivtrafiken.

Medarbetarenkäten leder till förbättringar

Resultaten av den medarbetarenkät som genomfördes under hösten 2010 har under årets första månader redovisats i förvaltningarna, som tagit fram åtgärdsplaner för det som behöver förbättras. Bättre målkvalitet och ökad delaktighet är två tydliga förbättringsområden.

Den 30 april hade Region Halland drygt 7 400 medarbetare. Av dem var 92 procent tillsvidareanställda. Sjukfrånvaron är 4,5 procent, vilket är ungefär samma nivå som tidigare.

Nu lämnas ärendet vidare till regionstyrelsen för att slutligen behandlas av regionfullmäktige.

 

Revisorerna får svar: Många förbättringar är på gång


Hälso- och sjukvårdsstyrelsen behandlade idag fem olika granskningsrapporter från Region Hallands revisorer. I sina svar beskriver styrelsen vilka förbättringar som är på gång.

Styrning av läkemedelsanvändningen

En av rapporterna gäller Region Hallands styrning av vårdens läkemedelsanvändning. Revisorerna anser att denna kan förbättras och i sitt yttrande svarar hälso- och sjukvårdsstyrelsen att den delar denna uppfattning. Flera förändringar har dock skett och hälso- och sjukvårdsstyrelsen anser därför att det finns en tydlig utveckling mot en mer ändamålsenlig och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

Styrning och uppföljning av den palliativa vården

En annan revisionsrapport gäller Region Hallands styrning och uppföljning av den palliativa vården, det vill säga vård i livets slutskede. Revisorerna har tidigare haft anmärkningar men konstaterar nu att den palliativa vården generellt fungerar bra. De vill dock se ett förbättrat samarbete mellan sjukhusen och vårdvalsenheterna, något som också väntas bli en av effekterna av att Hallands sjukhus nyligen inrättat en styrgrupp för palliativa konsultteam. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen skriver i sitt yttrande att den noga kommer att följa att de invånare som har behov av palliativ vård får likvärdig sådan, av högsta kvalitet.

Insatser till äldre med omfattande vårdbehov

I en tredje rapport har regionens insatser till äldre med omfattande vårdbehov granskats. Vid förra granskningen lyftes en rad förbättringsområden fram. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen skriver i sitt yttrande att flera av dessa har åtgärdats och att ytterligare förbättringar kommer att genomföras under 2011. Vården för äldre med omfattande vårdbehov kommer därmed att säkras, liksom att den ges på lika villkor.

Kroniskt sjukas tillgänglighet till vården

Ytterligare en rapport gäller kroniskt sjukas tillgänglighet till vården. Vid granskningen fann revisorerna att denna var god. I sitt yttrande försäkrar hälso- och sjukvårdsstyrelsen att de kroniskt sjuka även i fortsättningen kommer att vara högt prioriterade och att deras situation följs noga.

Arbetet med att förebygga och hantera vårdrelaterade infektioner

Den femte rapporten gäller arbetet med att förebygga och hantera vårdrelaterade infektioner. Granskningen har skett tillsammans med kommunernas revisorer och den visar att det förebyggande arbetet inom region och kommuner i stort fungerar bra. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen skriver i sitt yttrande att den även fortsättningsvis kommer att ställa tydliga krav på att vården i Halland ska bli allt säkrare.

 

Ökat patientinflytande och större valfrihet genom Vårdval Halland +


Nu tas nästa steg för att öka valfriheten i vården för invånarna i Halland. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen är positiv till den fortsatta arbetsprocessen för att skapa en modell för hur invånarna ska kunna välja specialist inom den öppna hälso- och sjukvården.

Långsiktigt ska Vårdval Halland+ ge alla patienter lika möjligheter att välja vårdgivare inom större delar av den specialiserade öppenvården. Invånarens vårdenhet ska vara en lots och ett stöd i valet av specialistvård. Vårdvalsenheten ska också vara ansvarig för att hålla samman vården kring patienten.

Arbetsprocessen som pågår är inriktad på att ta fram en metod som ökar styrningen mot god och effektiv vård genom ett ersättningssystem som belönar patientvald, säker och effektiv vård med hög kvalitet.

Förutom internt utvecklingsarbete används också en extern innovationsmetod som ska säkerställa att både interna och externa synpunkter, reflektioner och idéer tas tillvara. Det är avgörande att det utvecklade vårdvalet verkligen skapar ett mervärde för patienten. Därför kommer arbetet att rymma flera dialoger med såväl brukar- som patientorganisationer.

Nu lämnas ärendet vidare till regionstyrelsen för att slutligen klubbas av regionfullmäktige.

 

Vid måndagens möte behandlades också:

• Delegationsbestämmelser för hälso- och sjukvårdsstyrelsen
• Yttrande över rehabiliteringsrådets slutbetänkande
• Hantering av outnyttjade FoU-medel från Vetenskapliga rådet
• Överenskommelse om utomlänsersättningar 2011 för sjukvård och specialisttandvård i västra respektive södra sjukvårdsregionen

Regionstyrelseärenden:
• Mål och strategier för Region Halland 2012–2015

 

För mer information, kontakta gärna:

Mats Eriksson, hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande, tfn: 070-595 60 85
Catarina Dahlöf, regiondirektör, tfn: 076-818 48 96