1 juni 2011

Regionstyrelsen har haft möte idag, den 1 juni. Nedan följer korta nyheter som berättar om besluten.

Mål och strategier för ”bästa livsplatsen”

Hallänningarnas behov står i centrum när nya Region Halland nu stakar ut vägen för att göra Halland till bästa livsplatsen. Med hjälp av 20 mål med tillhörande strategier ska arbetet styras så att invånarna blir nöjda och regionen får en positiv utveckling.

Ett förslag med mål och strategier för perioden 2011–2015 behandlades idag av regionstyrelsen. Det bifölls och lämnas nu vidare till regionfullmäktige, som tar slutligt beslut den 20 juni.

– Vi är på väg att få ett styrdokument som ger oss möjligt att bedriva ett målinriktat arbete för att skapa en framgångsrik region. Målen och strategierna ger tydliga riktmärken och visar vad vi ska prioritera för att förverkliga vår vision om Halland som bästa livsplatsen, säger Gösta Bergenheim, regionstyrelsen ordförande.

Prioriterade områden
Målen och strategierna gäller en rad prioriterade områden inom den nya regionens ansvarsområden: hälsa, vård, kommunikationer, kultur, arbete, boende, kunskap, miljö, ekonomi och regionen som arbetsgivare. Målen slår fast vart regionen vill nå och strategierna vad som ska göras för att nå målen.

Bland de 20 målen finns exempelvis att invånarna ska erbjudas god och jämlik hälso- och sjukvård, att resandet med kollektivtrafik ska öka och vara attraktivt, att förnyelsen, spetsen och kvaliteten i kulturlivet ska öka, att invånarnas utbildningsnivå ska höjas och att invånarnas och företagens tillgång till e-tjänster ska öka.

Mätbara mål ger möjlighet att följa utvecklingen
I ytterligare några mål är syftet att finnas i ”Sverigetoppen”: år 2015 ska Region Halland vara i ”topp fem” över landets mest attraktiva arbetsgivare bland regioner och landsting. Under hela perioden ska hallänningarnas hälsa vara jämlik och i ”topp tre”.

– Vi tror på Halland och sätter våra mål högt. Vi har arbetat mycket med att göra dem konkreta och möjliga att följa upp. Vi vill kunna se att vårt arbete ger de avsedda resultaten, säger Gösta Bergenheim.

Uppföljningen ska ske genom mätningar och statistik. Exempelvis ska satsningar på hälsa mätas genom att invånarna får skatta sin fysiska och psykiska hälsa, satsningar på jämlik vård följas genom att studera könsuppdelad vårdstatistik, och satsningar på kultur genom bland annat antal recensioner och artiklar i medierna och genom antal samarbetspartner i konstnärliga projekt.

Att bygga regionen är ett lagarbete
– Arbetet med att nå målen är ett lagarbete. Det är inget som regionen ska göra på egen hand. Vi vill arbeta i nära samarbete med kommunerna och också tillsammans med företag, nätverk och enskilda hallänningar. Vi vill ha en stor delaktighet när vi formar Halland som bästa livsplatsen, säger Gösta Bergenheim.

Nu lämnas ärendet vidare för behandling i regionfullmäktige.

..............................................

Kollektivtrafiken i Halland förbättras

Regionstyrelsen gav idag sitt klartecken till genomförandeavtalet för den första etappen av kollektivtrafiksatsningen Västsvenska paketet. Samtidigt gavs också grönt ljus till Hallandstrafikens förslag till trafikplan för 2012.

– De beslut vi fattat i dag stimulerar till ökat resande med kollektivtrafik och ger hallänningarna förbättrade möjligheter att arbetspendla. De är helt i linje med våra strategier för kollektivtrafiken i Halland, säger Gösta Bergenheim, regionstyrelsen ordförande.

Att Halland ska medfinansiera det så kallade Västsvenska paketet med 180 miljoner kronor fattade landstinget beslut om redan 2009. Paketet kommer att ge hallänningarna bättre tågförbindelser till och från arbetsmarknaden i Göteborg, via den del av satsningen som kallas Västlänken. Denna ger en ny tågtunnel med flera stationer under centrala Göteborg, och dessa kommer att binda samman pendeltågstrafiken med stadstrafiken.

Totalt rör det sig om en satsning på 34 miljarder kronor, vars syfte är att fördubbla resandet med kollektivtrafik fram till år 2025. Den första etappen närmar sig och ett förslag till genomförandeavtal godkändes i dag av regionstyrelsen. Slutligt beslut fattas av regionfullmäktige den 20 juni.

Bifall till förbättrad trafik inom Halland
Även Hallandstrafikens förslag till plan för trafikförsörjning under 2012 behandlades idag av regionstyrelsen. En lång rad förbättringar föreslås och i det yttrande som nu lämnas till Hallandstrafiken ställer sig regionstyrelsen positiv.

Förbättringarna kommer att innebära att regionens kostnader för kollektivtrafiken ökar med 4,5 miljoner kronor, något som man kommer att ta hänsyn till arbetet med 2012 års budget.

Biföll förslag om ägardirektiv och bolagsordning
Den 1 juli i år blir Region Halland ensam ägare till Hallandstrafiken AB. Med anledning av detta tog regionstyrelsen i dag även ställning till ett förslag till nytt ägardirektiv och ny bolagsordning. Detta bifölls och lämnas nu vidare till regionfullmäktige för avgörande.

Motsvarande beslut fattas i juni av de halländska kommunerna, som lämnar över sitt ägandeskap till Region Halland.

..............................................

Kommunalförbundets årsredovisning för 2010:

Framgångsrikt arbete för den bästa livsplatsen

Regionstyrelsen behandlade idag årsredovisningen för det tidigare kommunalförbundet Region Halland. År 2010 präglades bland annat av intensiva förberedelser inför bildandet av den nya regionen.

Verksamheten i kommunalförbundet utgick från fyra övergripande målområden för att göra Halland till den bästa livsplatsen: skapa fördelar av läget, stärka grundläggande förutsättningar, bygga företag med kunskap samt förverkliga bodrömmar.

Viktiga delar för att förverkliga målen är till exempel en väl utbyggd infrastruktur och fungerande kommunikationer. Region Halland arbetade länge för dubbelspår genom Varberg, och 2010 kom beskedet att Varbergsetappen ingår i regeringens infrastruktursatsningar under 2010–2021. Under året påbörjades också arbetet med det så kallade västsvenska paketet, som innebär satsningar på effektivare tåg- och kollektivtrafik i hela Västsverige. Region Halland är med och finansierar satsningarna, som inte minst kommer att förbättra pendlingsmöjligheterna för de många hallänningar som arbetar i Göteborgsområdet.

Region Halland har också verkat för kulturens roll i arbetet med att göra Halland till den bästa livsplatsen. Under 2010 utsågs Halland till en av fyra pilotregioner som ingår i en ny samverkansmodell med staten. Det innebär nya möjligheter att påverka fördelningen av de statliga kulturpengarna, utifrån de behov som finns i Halland. Under hösten antogs Hallands kulturplan som tagits fram i nära samverkan med Hallands kommuner, kulturorganisationer, ideella föreningar och kulturskapare.

Det ekonomiska resultatet för 2010 var ett underskott på drygt 8 miljoner kronor, ungefär 6 miljoner kronor sämre än budget. Budgetavvikelsen beror till största delen på olika förhandlingslösningar med de medarbetare som valde att inte följa med till nya Region Halland.

Årsredovisningen går nu vidare till regionfullmäktige för godkännande. Samtidigt föreslås att kommunalförbundet upplöses tidigast den 1 augusti 2011.

..............................................

”En bra start” för utvecklad rådgivning

Regionstyrelsen beslutade idag att stödja projektet En bra start, som är ett samarbete mellan Coompanion Halland och Nyföretagarcentrum Halland. Projektet får sammanlagt drygt 580 000 kronor, som fördelas över 2011 och 2012.

Coompanion Halland och Nyföretagarcentrum är två av aktörerna i det stödsystem till nyföretagare, som organiserats av Region Halland och länets kommuner. Tanken är att ett djupare samarbete dem emellan ska förbättra och förtydliga de erbjudanden som riktas till nya entreprenörer i Halland. De båda organisationerna ska också bli mer kända och synliga, så att fler entreprenörer kan få rådgivning.

..............................................

Stöd för utbyggnad av bredband

Region Halland har sedan årsskiftet hand om administrationen av det statliga så kallade kanalisationsstödet. I Halland finns totalt 2,6 miljoner kronor att fördela.

Med kanalisation menas de flesta åtgärder som krävs för utbyggnad av bredband, förutom det som de olika teleoperatörerna förväntas göra. Det finns alltså möjlighet att söka ekonomiskt bidrag för till exempel projektering och grävning.

Regionstyrelsen beslutade idag att bevilja två ansökningar: Båratorps samfällighetsförening får drygt 230 000 kronor, och SURV Fibernät drygt 440 000 kronor.

Tidigare var det länsstyrelsen som administrerade kanalisationsstödet.

..............................................

Vid onsdagens möte behandlades också:

• Uppföljning 1, 2011 – regionstyrelsens verksamhet
• Uppföljning 1, 2011 – skolförvaltningen
• Revisorernas granskning av Årsredovisning 2010, Landstinget Halland
• Årsredovisning av donationsmedel
• Ansökan om projektmedel till projektet Ett gott liv
• Program för att främja kvinnors företagande
• Styrelseledamot i ALMI Invest Västsverige AB:s styrelse
• Central fordonshantering och gemensam bilpool
• Delegationsbestämmelser för regionstyrelsen
• Personaldatorer
• Anmälan av delegationsbeslut

Regionfullmäktigeärenden:

• Uppföljningsrapport 1, 2011 – Region Halland
• Internhyresregler för Region Halland
• Strategi för Region Hallands ägande av fastigheter
• Beslutsunderlag avseende lokalanpassning av Hallands sjukhus Kungsbacka
• Beslutsunderlag avseende ombyggnad av vissa hygienrum i vårdavdelningarna vid Hallands sjukhus Halmstad
• Vårdval Halland Plus – ökat patientinflytande och större valfrihet –
• Region Hallands inköps- och upphandlingspolicy
• Motion om tidigare utbyggnad av vägarna 153/154
• Motion om nollvision för vårdrelaterade infektioner och vårdrelaterade skador
• Motion angående snabbutredning av patienter med misstänkt cancer
• Motion angående PSA-testning av män i åldern 40–74 år.

..............................................

För mer information, kontakta gärna:

Gösta Bergenheim, regionstyrelsens ordförande, tfn: 070-628 81 01
Catarina Dahlöf, regiondirektör, tfn: 076-818 48 96