12 augusti 2011

Regionstyrelsen informerad om den ekonomiska utvecklingen på Hallands sjukhus


Den ekonomiska utvecklingen på Hallands sjukhus fortsätter att gå åt fel håll. Den senaste prognosen pekar mot ett underskott på 133 miljoner kronor vid årets slut, vilket är 25 miljoner mer än vad som förutspåddes i juni månad.


Med anledning av den snabba ökningen av underskottet höll regionstyrelsen idag ett extra sammanträde där hälso- och sjukvårdsstyrelsens arbetsutskott informerade om läget och planerade åtgärder.

– Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för Region Hallands ekonomi och följer utvecklingen noggrant. Vi måste komma till rätta med sjukhusens ekonomi, samtidigt som vi fortsätter att erbjuda hallänningarna en god och säker vård. Det är den utmaningen vi står inför, säger Gösta Bergenheim, regionstyrelsens ordförande.

Orsakerna till underskotten har identifierats
Hallands sjukhus har under flera år arbetat med att få sin ekonomi i balans och utvecklingen gick länge åt rätt håll. Den positiva trenden har nu brutits, och under 2011 har prognosen ständigt försämrats. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har genom driftnämnderna för sjukhusen försökt att få bättre kontroll över verksamheten och kostnaderna. De har också lyckats identifiera de största orsakerna till underskotten. Regionkontoret medverkar med stöd i detta arbete.

– Det handlar om en kombination av för höga kostnader inom vissa områden och om att andra verksamheter är underfinansierade, säger Gösta Bergenheim, regionstyrelsens ordförande.

Vill se åtgärder
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, och ytterst regionstyrelsen, vill nu se åtgärder som minskar sjukhusens kostnader.

Regionstyrelsen kommer att få fortlöpande rapporter om utvecklingen under kommande styrelsemöten.

– Region Halland kommer även fortsättningsvis att erbjuda hallänningarna  god vård med hög tillgänglighet,  säger Gösta Bergenheim.

 

För mer information, kontakta gärna:
Gösta Bergenheim, regionstyrelsens ordförande, tfn: 070-628 81 01