19 januari 2011

EU viktigt för Hallands utveckling

Hur ska arbetet med EU:s strukturfonder och program se ut i framtiden? Europeiska Kommissionen presenterar i en rapport sina förslag på hur den så kallade sammanhållningspolitiken ska utformas, och Region Halland har fått möjlighet att tycka till.

Regionstyrelsen håller i stort med kommissionen i deras förslag, men trycker på vissa för Halland viktiga frågor, bland annat att betydelsen av att alla regioner i EU även i fortsättningen får bidra till sammanhållningspolitiken och delta i programmen för konkurrenskraft.

– Möjlighet att söka stöd ur EU:s strukturfonder har betytt mycket för Halland. Tack vare medfinansieringen har vi kunnat genomföra flera viktiga projekt som syftar till att stärka Halland och hallänningarna, säger regionstyrelsens ordförande Gösta Bergenheim.

Regionstyrelsen betonar också vikten av en gemensam europeisk politik för hållbar regional tillväxt och utveckling och att regionerna ses som viktiga aktörer.

– Om varje land ska driva sina frågor utan koppling till övergripande europeisk politik blir insatserna splittrade och fragmentariska. Vi behöver jobba gemensamt för att få kraft i utvecklingsarbetet. En ”åternationalisering” av den regionala utvecklingspolitiken skulle varken utveckla det regionala självstyret eller det regionala tillväxtarbetet, säger Gösta Bergenheim.

När det gäller stöd till utveckling av landsbygden anser regionstyrelsen att detta bör rymmas inom ramen för strukturfonderna, och inte inom jordbrukspolitiken, som det är idag.

– Landsbygdsutvecklingen har tydliga kopplingar till utvecklings- och tillväxtarbete och det skulle underlätta genomförandet om landsbygdsutvecklingen följde samma ramar som andra regionala utvecklingsprogram, säger Gösta Bergenheim.

Region Halland anser också att det är viktigt att mäta effekterna av sammanhållningspolitiken och då inte enbart i olika mått på ekonomiskt välstånd.

– Parametrar som hälsa, välbefinnande, jämställdhet och integration är också oerhört viktiga, säger Gösta Bergenheim.

Region Halland medverkar i Tall Ships Races

Den 5–8 augusti är det dags för ett av Hallands största evenemang någonsin. Då är det målgång för världens största internationella havskappsegling för skolfartyg, med Halmstad som målhamn. I tävlingen deltar runt 3 000 ungdomar från ett 20-tal länder och arrangörerna räknar med en halv miljon besökare till Halland och Halmstad.

Regionstyrelsen beslutade i dag att Region Halland ska medverka i evenemanget och stödja tävlingen med 700 000 kronor.

– Det här är en väldigt positiv satsning för ungdomar och ett av de deltagande fartygen kommer att seglas av funktionshindrade ungdomar. Vi kommer att ta en diskussion med Halmstads kommun om hur vårt stöd kan användas. En möjlighet är att göra det möjligt för halländska ungdomar att delta i tävlingen, säger regionstyrelsens ordförande Gösta Bergenheim.

Målsättningen med Tall Ship Races är att skapa ett evenemang, där ungdomar från olika länder med olika bakgrund kan mötas under annorlunda former och skapa nya kontakter.

– Att tävlingen dessutom lockar stora mängder besökare till Halland innebär att evenemanget ligger väl i linje med regionens uppdrag att attrahera besökare, inflyttare, företagare och investerare, säger Gösta Bergenheim.

 

Fler pendeltåg till Kungsbackapendeln

Tågresandet ökar och pendlingen mellan Hallands kommuner och Göteborg förväntas öka ytterligare när trängselskatter införs i Göteborg. Det gör att Region Halland ställer sig bakom planerna från Västtrafik AB på inköp av fler pendeltåg.

Totalt ska elva pendeltåg köpas in, varav fyra kommer att tillhöra Kungsbackapendeln. Tågen beräknas levereras 2013, samtidigt som trängselskatter införs i Göteborg. Kostnaden för Hallands del uppgår till 11,2 miljoner kronor i 2010 års prisnivå och regleras i avtal mellan Hallandstrafiken AB och Västtrafik AB.

Resultat av medarbetarenkät 2010

Nu är resultatet från medarbetarenkäten bland regionens medarbetare 2010 sammanräknat. Totalt har 85 procent av medarbetarna svarat, och det räknas som ett bra resultat.

Det är första gången som samtliga medarbetare inom före detta landstinget, tidigare Region Halland och skolorna svarat under samma tidsperiod och på samma frågor. De närmaste veckorna kommer resultatet att redovisas för chefer och ledningsgrupper, och senast 28 februari ska alla medarbetare ha fått ta del av resultatet.

– Det är glädjande att vi har en så hög svarsfrekvens på medarbetarenkäten, säger Gösta Bergenheim, regionstyrelsens ordförande. Det ger den nystartade regionen ett mycket bra underlag för att fortsätta förbättra arbetsmiljö och arbetsklimat på arbetsplatserna. Det är viktigt för att hålla fortsatt hög kvalitet i verksamheten.

Det samlade resultatet visar att regionen har goda resultat när det gäller medarbetarkraft, effektivitet, socialt klimat, lärande i arbete och återkoppling. Det visar att det finns stor drivkraft inom organisationen som kan fortsätta utvecklas. De områden som det behöver läggas extra kraft på att förbättra är bland annat delaktighet och målkvalitet.

Under våren kommer varje arbetsplats att ta fram en handlingsplan för förbättringar utifrån resultatet. Aktiviteterna i åtgärdsplanen ska genomföras under hösten.

Vid onsdagens möte behandlades också:

• Lönestrategi för Regionkontoret

• Återrapportering från driftsnämnden för regionservice – Måldokument 2011-2013

• Nominering av ordförande och ersättare i strukturfondspartnerskapet

• Yttrande över betänkandet Innovationsupphandling

• Granskning av avveckling av chefer

• Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland AB

• Omvärldsanalys; Förutsättningar för tillväxt och välfärd i Halland

• Anmälan om beredning av motion – Snabbutredning av patienter med misstänkt cancer

• Anmälan om beredning av motion – Nollvision för vårdrelaterade infektioner och skador

För mer information:

Gösta Bergenheim, regionstyrelsens ordförande, tfn: 070-628 81 01

Catarina Dahlöf, regiondirektör, tfn: 076-818 48 96