19 oktober 2011

Budget 2012: Satsningar för välfärd och kvalitet

Regionstyrelsen ställde sig idag bakom Region Hallands budget för 2012, som fastställs av regionfullmäktige den 7 november. För att kunna bibehålla en hög kvalitet på hälso- och sjukvården och genomföra satsningar på bland annat kollektivtrafiken föreslås regionskatten höjas med 50 öre.

– Det är nödvändigt för att kunna ta ansvar för såväl verksamhet som ekonomi. Ambitionen är att bevara och utveckla den välfärd och goda kvalitet som Region Halland vill stå för, säger regionstyrelsens ordförande Gösta Bergenheim.

Region Halland har länge haft landets lägsta skatt. Den nya skattesatsen föreslås bli 10,42 kronor, där 50 öre utgör en skattehöjning och 20 öre är en skatteväxling med de halländska kommunerna efter att regionen tagit över ansvaret för kollektivtrafiken.

Själva skattehöjningen ger regionen ett årligt tillskott på ungefär 275 miljoner kronor.

Även några patientavgifter höjs, som varit i princip oförändrade sedan 2005. Avgiften för läkarbesök på vårdcentralen höjs från 130 kronor till 150 kronor. Ett besök hos specialistläkare kommer att kosta 300 kronor, mot dagens 260 kronor. Egenavgifterna för sjukresa med taxi och bil höjs också. Samtidigt ökas ersättningen vid resa med egen bil, och resa med regionens egna sjukreselinjer blir avgiftsfria.

Mindre intäkter 2012

Förslaget om skatte- och avgiftshöjningarna grundar sig på flera faktorer. Den allmänna ekonomiska utvecklingen, både i Sverige och utomlands, har stor betydelse för Region Halland. Sämre tider ger lägre sysselsättning, som i sin tur ger lägre skatteintäkter, vilket är regionens största intäktskälla.

De senaste åren har också regionens kostnader ökat, framförallt på sjukhusen. Ekonomin har ändå varit i balans, till stor del tack vare att sjukhusen varit framgångsrika i arbetet med att korta köerna till vården, vilket gett regionen god tilldelning av statens kömiljard.

– Nästa år kommer våra intäkter att bli väsentligt mindre än i år. Vi kan bland annat inte räkna med lika hög tilldelning av kömiljarden, säger Gösta Bergenheim.

Kompensation för högre kostnader

Att kostnaderna för sjukhusvården ökar beror bland annat på ökad vårdtyngd tillsammans med volym- och kostnadsökningar. Budgeten innehåller justeringar så att sjukhusens finansiering ska stämma bättre överens med de faktiska kostnaderna. För att ekonomin ska vara i balans från 2012 får sjukhusen också ett tillfälligt finansieringsbidrag på närmre 30 miljoner kronor. Hallands sjukhus får ändå ett effektiviseringskrav på 25 miljoner kronor nästa år.

– Totalt ligger i budgeten resursförstärkningar till sjukvården på i storleks¬ord¬ningen 275 miljoner. Men även med de nya ramarna krävs fortsatt arbete med såväl kvalitet som effektivitet, säger Gösta Bergenheim.

Bland satsningar för fortsatt utveckling av hälso- och sjukvården märks bland annat utbyggnaden av barnsjukvården i norra Halland, vilket motsvarar en helårskostnad på 16 miljoner kronor.

Satsningar på tillväxtområden

Budgeten tar också upp satsningar för att utveckla Halland inom fler prioriterade områden, till exempel kollektivtrafik och kultur.

Region Halland har sedan 1 juli 2011 hela ansvaret för kollektivtrafiken i Halland. Extra satsningar på kollektivtrafik och infrastruktur beräknas innebära ökade kostnader med ungefär 50 miljoner kronor nästa år.

Nästa år fortsätter också förverkligandet av den halländska kulturplanen, där insatserna ska utveckla Hallands attraktionskraft och göra Halland till en spännande region för kulturutövare, besökare och hallänningar.

Resultat i balans

Region Hallands budget omsluter totalt drygt 7,1 miljarder kronor. Av de pengarna går mer än 6,3 miljarder kronor till hälso- och sjukvården. Resultatet för 2012 beräknas till 24,5 miljoner kronor.

Budgetdokumentet innehåller också konkreta delmål för verksamheterna 2012. De utgår från ”Mål och strategier för Region Halland 2012–2015”, som regionfullmäktige antog i juni. Bland delmålen märks att resandet med kollektivtrafik ska öka med minst fem procent under 2012 och att Halland ska tillhöra de fem främsta regionerna när det gäller antalet nyregistrerade företag per invånare.

Tillgänglighetspengar väntas ge plus vid årets slut

Region Halland kommer att gå med plus vid årets slut, enligt en uppföljning efter årets första åtta månader. Detta trots tidigare larm om försämrad ekonomi.

– Förklaringen ligger framför allt i det stora tillskott som regionen fått från kömiljarden. Det är vårdmedarbetarnas goda arbete med tillgängligheten som har förbättrat ekonomin. Den ekonomiska situationen är dock fortsatt bekymmersam, säger Gösta Bergenheim, ordförande i regionstyrelsen.

Prognoserna har tidigare visat på ett minus vid årets slut. Det stora tillskottet från kömiljarden, hittills 145,7 miljoner kronor, och även förbättrade skatteintäkter, pekar dock på ett ekonomiskt resultat på plus 41,2 miljoner kronor. För regionstyrelsen, som idag godkände uppföljningsrapporten och nu lämnar den vidare till regionfullmäktige, var beskedet glädjande.

– Samtidigt visar uppföljningen att underskotten vid Hallands sjukhus fortsätter att öka. Enligt prognosen kommer de att ha ett resultat på minus 136 miljoner kronor vid årets slut, vilket innebär att ekonomin fortsätter att vara kärv, säger Gösta Bergenheim.

Arbetet för att komma till rätta med underskotten fortsätter utifrån de åtgärdsplaner som finns för sjukhusen.

Ökade nettokostnader

Prognosen efter åtta månader visar också att nettokostnaderna för Region Hallands verksamhet ökar mer än förväntat: 4,4 procent jämfört med de 3 procent som angetts i budgeten.

– För att regionen ska klara målet att ha en stark ekonomi måste vi ha en ekonomisk hushållning som innebär att de löpande intäkterna är större än kostnaderna. Prognosen visar att vi kommer att klara detta i år, men vi måste följa den negativa utvecklingen noga. Det är mycket viktigt att alla verksamheter arbetar för att hålla sina budgetramar, säger Gösta Bergenheim.

Risk för minskat skatteunderlag

Den ekonomiska situationen de kommande åren ser nämligen inte god ut. Två viktiga faktorer är att tillväxten i Sverige väntas bli svag, med minskat skatteunderlag som följd, och minskad tilldelning från det kommunala skatteutjämningssystemet. De förändringar som föreslås i detta skulle medföra att Region Halland får 150 miljoner kronor mindre per år.

Förutom ekonomi behandlar uppföljningsrapporten även en rad andra områden, däribland den regionala utvecklingen. Ett viktigt pågående arbete, sedan regionen den 1 juli blev ensam ägare till Hallandstrafiken, är att ta fram en ny trafikförsörjningsplan. Likaså pågår ett arbete med att förverkliga innehållet i Region Hallands nya kulturplan.

Ökat antal anställda

Uppföljningen visar att Region Halland den 31 augusti hade 7 505 medarbetare, vilket är 529 fler än vad landstinget hade förra året. Merparten av ökningen förklaras dock med sammanslagningen av kommunalförbundet Region Halland och Landstinget Halland. Av medarbetarna är 89 procent tillsvidareanställda och 11 procent visstidsanställda.

Webbsändning av regionfullmäktiges möten

Regionstyrelsen behandlade idag frågan om att börja filma och direktsända regionfullmäktiges möten via regionens webbplats. Idag kan hallänningarna bara lyssna till en ljudupptagning som blir tillgängliga cirka en vecka efter sammanträdesdatumen.

Fördelarna med filmade, direktsända fullmäktigemöten är att invånarna får ökad insyn i den demokratiska processen. Tekniska möjligheter finns för att koppla till exempelvis chat-funktion och twitter-flöde för att möjliggöra en dialog med tittarna. De kommuner, landsting och regioner som har erfarenhet av webbsända fullmäktigemöten framhåller också att fullmäktiges ledamöter blir mindre anonyma och att direktsändningarna kan vitalisera debatten och få fler ledamöter aktiva.

Webbsända fullmäktigemöten ligger helt i linje med regionens ambition att skapa förutsättningar för en ökad dialog mellan förtroendevalda och invånare. Ett förslag till strategi för detta arbete är under utarbetande.

Den föreslagna lösningen innebär att Region Halland anlitar ett företag som står för en helhetslösning, inklusive filmning, sändning, lagring och statistik. Den offererade kostnaden ligger på cirka 180 000 kronor per år, beräknat på sex sammanträdesdagar. Regionfullmäktige fattar själv beslut i frågan den 7 november.

Nytt miljöprogram bidrar till att nå regionala miljömål

Region Halland är på väg att anta en ny miljöpolicy och ett nytt miljöprogram för de kommande fyra åren. Minskad klimatpåverkan, giftfri och hälsosam miljö, hållbar resursanvändning och miljöcertifiering är områden som ska prioriteras.

– Region Halland ska ha en stark miljö- och klimatprofil och allt vårt arbete ska medverka till en långsiktig och hållbar utveckling, säger Gösta Bergenheim, ordförande i regionstyrelsen.

Det formella ansvaret för att nå nationella och regionala miljömål ligger hos länsstyrelsen, medan Region Hallands uppdrag är att driva miljöarbete inom den egna verksamheten och inom de områden där regionen har ansvar för den regionala utvecklingen.

– Flera av de områden som vi har ett regionalt utvecklingsansvar för påverkar direkt miljön i Halland. Därför ska vi väga in miljöaspekter när vi arbetar med exempelvis att utveckla infrastruktur och kollektivtrafik, säger Gösta Bergenheim.

Det samma gäller arbetet med miljödriven teknikutveckling, satsningar inom livsmedelsområdet och annan utveckling av näringslivet, samt arbetet med att stödja och utveckla samverkan mellan de halländska kommunerna.

Många åtgärder inom egna verksamheten

Den största delen av miljöprogrammet för 2012–2015 gäller dock den egna verksamhetens arbete. Fyra mål sätts upp och det första gäller att alla verksamheter ska vara miljöcertifierade enligt ISO 14001 senast 2015.

Det andra målet tar upp minskad klimatpåverkan. Region Halland ska minska utsläppen av växthusgaser genom bland annat energieffektivisering och ökad användning av förnybar energi.

Miljöbelastande kemikalier ska ersättas

Tredje målet är att skapa en giftfri och hälsosam miljö, och insatserna ska bland annat ske genom att regionen ersätter miljöbelastande kemikalier och läkemedel.

Det fjärde målet, hållbar resursanvändning, innebär att regionen genom exempelvis en klokare upphandling och återvinning av avfall ska minska sin resursanvändning och sin miljöpåverkan.

Miljöprogrammet ska uppdateras vart fjärde år, medan policyn ska löpa över en längre tid. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att godkänna båda förslagen.

Musik i Halland – en del av Region Halland

Regionstyrelsen godkände idag avtalet om verksamhetsövergång från Stiftelsen Musik i Halland till Region Halland. Det innebär att Musik i Halland från och med 2012 kommer att vara en verksamhet inom Region Halland.

Motsvarande belopp som tidigare lämnats i anslag till den regionala musikverksamheten finns nu med i regionstyrelsens budgetramar för 2012.

Motion: Kartläggning av lantbrukets och tätorternas ömsesidiga påverkan som underlag för samhällsplaneringen

För att kunna göra avvägningar mellan olika intressen i samhällsplaneringen när det bland annat gäller användning av mark är det viktigt att ha kunskap om hur lantbruket och tätorterna påverkar varandra.

En motion från Centerpartiet förslår därför en kartläggning av lantbrukets och tätorternas ömsesidiga påverkan. I Halland är lantbruket en viktig del av näringslivet. Samtidigt är ökar befolkning och inflyttning och ett näringsliv som växer fordrar mark. Det kan innebära konflikter kring buller, lukt med mera.

För att kunna göra avvägningar mellan olika intressen föreslår regionstyrelsen att regionfullmäktige beslutar att Region Halland i samarbete med kommunerna tar fram en översiktlig beskrivning av planeringsläget.

Motion: Riktlinjer för upphandling av livsmedel i Region Halland

Region Halland kan inte ta hänsyn till den svenska djurskyddslagstiftningen vid upphandling av livsmedel. Det slår regionstyrelsen idag fast som svar på en motion från centern.

Motionärerna menar att målet bör vara att livsmedel som köps in för att tillagas i regionens kök ska vara likvärdiga med de livsmedel som produceras av lantbrukare i Halland, vilka kontrolleras av miljö- och hälsoskyddsinspektörer.

Eftersom olika rättsfall visar att det strider mot principerna om icke-diskriminering och likabehandling att ställa krav på att livsmedel ska vara producerade i enlighet med den svenska djurskyddslagstiftningen vid offentlig upphandling.

Regionstyrelsen föreslår därför att regionfullmäktige avslår motionen.

Vid dagens möte behandlades också:

• Investeringsram för skolförvaltningen
• Interkommunal ersättning till Naturbruk Halland
• Uppföljningsrapport 2 för regionstyrelsen
• Internkontrollplan för uppföljning av beslut
• Ansökan om medfinansiering för projektverksamhet hos Leader
• Ansökan om kanalisationsstöd
• Sammanträdesprogram för regionstyrelsen 2012
• Delegationsbeslut – utvecklingsavtal med kommuner och organisationer
• Anmälan om delegationsbeslut

Informationsärenden:

• Regiondirektören informerar

Regionfullmäktigeärenden:

• Region Hallands policy för utveckling av e-samhället med stöd av IT
• Utökad vaccination mot HPV-virus

För mer information, kontakta gärna:

Gösta Bergenheim, regionstyrelsens ordförande, tfn: 070-628 81 01.
Catarina Dahlöf, regiondirektör, tfn: 076-818 48 96.