Regionstyrelsen 20 april

Region Halland tar över Hallandstrafiken


Den 1 juli tar Region Halland över ansvaret för kollektivtrafiken i Halland och i oktober blir Hallandstrafiken AB en förvaltning inom regionen.
Ett förslag med denna innebörd godkändes idag av regionstyrelsen. Slutligt beslut fattas av regionfullmäktige den 2 maj.

Bakgrunden till förändringen är en ny lag som säger att aktiebolag inte längre får vara ansvariga för kollektivtrafiken. I stället ska ansvaret ligga hos landsting, regioner och kommuner.

Syftet med lagen är att skapa bättre samordning mellan kollektivtrafiken och annan samhällsplanering, och att skapa ett större politiskt inflytande över de strategiska beslut som fattas om kollektivtrafiken. I varje län ska det därför finnas en kollektivtrafikmyndighet. I Halland har Region Halland, kommunerna och Hallandstrafiken AB gjort en gemensam utredning om hur denna nya myndighet ska organiseras.

 Stor samverkan med kommunerna
 – Utredningen föreslår att den nya kollektivtrafikmyndigheten organiseras på ett sådant sätt att Region Halland bli ensamt ansvarig för kollektivtrafiken. Kommunerna garanteras i stället inflytande genom att vi skapar tydliga samverkansformer på såväl tjänstemanna- som på politikernivå. En sådan organisation ger de bästa förutsättningarna för att effektivt kunna styra kollektivtrafiken, säger Gösta Bergenheim, ordförande i regionstyrelsen.

Utredningens förslag bifölls i dag av regionstyrelsen, som nu skickar ärendet vidare för att avgöras av ett extrainsatt regionfullmäktige den 2 maj. Under maj och juni kommer också de sex kommunfullmäktigeförsamlingarna i Halland att fatta samma beslut, vilket är en förutsättning för att förändringen ska kunna genomföras.

Enligt tidsplanen blir sedan Region Halland den 1 juli ensam ägare av Hallandstrafiken AB, genom att köpa de 50 procent av aktierna som idag ägs av de halländska kommunerna. I oktober tar regionen över bolagets verksamhet, tillgångar och personal och den 1 januari 2012 sker det formella bildandet av den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Då genomförs också en skatteväxling mellan kommunerna och regionen.

– Invånarna i Halland ska ekonomiskt inte behöva märka förändringen. De kommer visserligen att behöva betala 20 öre mer i regionskatt, men samtidigt sänks kommunskatten i varje kommun med 20 öre. För invånarna blir alltså förändringen helt neutral, säger Gösta Bergenheim.

................................

Regionkontoret blir kvar i nuvarande lokaler

 

I samband med att Region Halland bildades, erbjöd sig Falkenbergs kommun att bygga ett hus för den nya regionens centrala förvaltning. Regionstyrelsen beslöt idag att tacka nej till det erbjudandet.

– Vi har gjort en utvärdering av Falkenbergs erbjudande. När vi väger samman olika aspekter har vi kommit fram till att det inte är aktuellt med någon flytt. Vi tackar därför nej till erbjudandet, säger regionstyrelsens ordförande Gösta ergenheim.

Det var hösten 2011 som Falkenbergs kommun erbjöd sig att bygga ett nytt hus för Regionkontoret. Kommunen pekade på flera goda argument för en flytt till Falkenberg, bland annat den geografiska placeringen mitt i länet, närheten till både järnvägsstation och E6, och bättre utnyttjande av lokaler för Region Halland.

I samband med att Region Halland bildades renodlades Regionkontorets huvuduppgifter och ett hundratal medarbetare från den centrala förvaltningen fick ny organisatorisk hemvist i förvaltningen Regionservice. Detta har inneburit att Regionkontoret har blivit mindre och bedömningen är därför att de nuvarande lokalerna i Halmstad på sikt kommer att vara fullt tillräckliga.

.................................

Konsultcheckar till Hallandsföretag kan snart bli verklighet


Regionstyrelsen beslutade idag att bevilja ett medfinansieringsstöd på 4,5 miljoner kronor till Region Hallands utvecklingsprojekt ”Konsultcheckar”.

”Konsultcheckar” är ett projekt inom regional utveckling, som ger små och medelstora företag möjlighet att anlita extern specialistkompetens. Syftet är att höja det innovativa företagandet i Halland genom att stimulera till vidareutveckling och förnyelse, samt att på sikt stärka företagens konkurrenskraft och skapa nya arbetstillfällen.

De företag som beviljas en konsultcheck står själva för 50 procent av konsultkostnaden och deltar därmed i finansieringen av projektet.  

Regionstyrelsens beslut om medfinansiering sker under förutsättning att även EU:s strukturfond bidrar till en stor del av finansieringen. Det beslutet fattas dock först till sommaren, och då blir det klart om projektet realiseras.

Projektet ska sträcka sig över tre år och genomföras i nära samarbete mellan Region Halland och Almi Företagspartner i Halland. Ett projekt med samma innehåll har tidigare drivits i länsstyrelsens regi men avslutades förra året. 

................................

Nu permanentas samarbetet inom miljö- och hälsoskyddsområdet i Halland

 

Sedan 2004 har samarbetsprojektet Tillsynssamverkan Miljö, pågått. Tanken har varit att få en effektivare och mer enhetlig handläggning av ärenden inom miljö- och hälsoskyddsområdet i Halland. Det har gjorts genom ett samarbete mellan kommunerna och en projektledare på Region Halland som omväxlande rekryterats från de olika kommunernas miljöförvaltningar.

Modellen har varit framgångsrik, enligt både miljönämnderna och förvaltningscheferna i kommunerna. Den har visat att det går att samordna verksamheterna och att hitta gemensamma lösningar inom de olika förvaltningarnas många skiftande verksamhetsområden. Samarbetet har gjort det möjligt att göra betydande effektiviseringar, vilket frigjort tid som kunnat användas till annat arbete. Kostnaden för vissa projektarbeten och utbildningsinsatser har också minskat genom samarbetet.

Hittills har arbetet genomförts i treåriga projektperioder. De halländska miljö- och hälsoskyddsnämnderna är angelägna att det gemensamma arbetet permanentas och är därför beredda att tillsammans finansiera en heltidstjänst inom Tillsynssamverkan.

Regionstyrelsen har därför bestämt att inrätta en tjänst som utvecklare inom Tillsynssamverkan Miljö. Kommunerna står för kostnaden som beräknas till två kronor per invånare och kommun och Region Halland står för samordning och arbetsgivaransvar.

..........................................

Vid onsdagens möte behandlades också:

 • Valärenden: Strukturfondspartnerskapet för det regionala strukturfondsprogrammet i Västsverige och Interreg IIIIB Sukommittén Nordsjön
 • Politisk representation i kunskapsnätverket Adlons styrelse
 • Beslutsunderlag avseende försäljning av en mindre bit tomtmark från fastigheten Plönninge 1:4 i Halmstad
 • Revisionsrapport - Granskning av intern kontroll kring IT-utrustning, licenser m m
 • Fastställande av interkommunal ersättning för 2011
 • Ansökan om stöd för World Transplant Games
 • Utträde ur Reväst
 • Fördelning av regionala och statliga anslag till kulturverksamheter
 • Beslut om medel inom natur och miljö
 • Bidrag till organisationer inom folkhälsa
 • Prioriterade områden för FoU-projekt 2012
 • Beslutsunderlag avseende remissvar till energimyndigheten angående Swedgas AB:s ansökan om förlängning av koncession för naturgasledning
 • Betänkandet SOU2010:104 - E-legitimationsnämnden och Svensk e-legitimation1
 • Övergripande mål och riktlinjer för Region Hallands skogsförvaltning

 

För mer information, kontakta gärna:

Gösta Bergenheim, regionstyrelsens ordförande, tfn: 070-628 81 01
Catarina Dahlöf, regiondirektör, tfn: 076-818 48 96