23 februari 2011

Omfattande arbete för ökad halländsk tillväxt

Region Halland bedriver ett omfattande arbete för att öka tillväxten i det halländska näringslivet. Det framgår av en rapport som nu lämnas till Näringsdepartementet. En lång rad projekt pågår med syftet att skapa fler och växande företag.

Bakgrunden till rapporten är att staten varje år begär in en redovisning från de myndigheter som har ansvaret för den regionala tillväxtpolitiken. I rapporten beskrivs Region Hallands bidrag till den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning.

Förslaget till rapport för 2010 godkändes idag av regionstyrelsen. Ett viktigt område i redovisningen är hur Region Halland arbetar för att skapa innovation och förnyelse, något som är viktigt för att näringslivet ska få en god och långsiktig utveckling.

– Vårt arbete sker i flera olika steg, där det ingår såväl utveckling av metoder som konkret hjälp till företag inom branscher med utvecklingspotential. Målet är att med olika åtgärder skapa fler och växande företag i Halland, säger Gösta Bergenheim, regionstyrelsens ordförande.

Skolsatsning för att främja entreprenörskap

Grunden för allt arbete med näringslivsutveckling är att främja entreprenörskap. Det görs exempelvis inom projektet Företagsamt lärande, som gett hundratals lärare kompetensutveckling för att bättre kunna utveckla elevers entreprenöriella egenskaper. Företagsamt lärande syftar till att på lång sikt stärka återväxten av halländska företagare.

På kortare sikt arbetar Region Halland för att den rådgivning som ges till nyföretagare ska bli mer tillgänglig och få högre kvalitet. Detta sker bland annat inom ett projekt med namnet Bra, bättre, bäst.

Kunskapsöverföring mellan högskola, forskning och företag

– Ett annat angeläget utvecklingsområde är att stärka kontakterna mellan näringsliv, högskola och samhälle, särskilt som Halland har få kunskapsintensiva företag, säger Gösta Bergenheim.

På detta område arbetar Region Halland med att hitta effektiva metoder som på sikt kan tillämpas i större skala. Arbetet sker inom ramen för projektet Tillväxt Halland, som stimulerar de halländska företagens förmåga till utveckling och innovation. En nyckelroll har de företagsutvecklare som finns i varje kommun, liksom projektets högskolesamordnare. Deras uppgift är att överbrygga de klyftor som finns mellan högskola, forskning och företag för att överföra kunskap och därmed rusta de halländska företagen för framtiden.

På ett mer konkret plan ger Region Halland också stöd till utveckling av branscher med särskild utvecklingspotential. En sådan är hälsoteknik, som fått stöd sedan 2002. Satsningen har lett till många framgångsrika företag och innovationer. Region Hallands roll är här bland annat att ta initiativ till nya projekt som stimulerar till nya produkter och företag.

Rapporten till Näringsdepartementet innehåller även en lång rad exempel på insatser när det gäller kompetensförsörjning, miljödriven affärsutveckling, jämställdhet med flera områden.

 

Statliga pengar för tillväxtåtgärder i Region Halland

Region Halland får närmre 8,5 miljoner kronor från staten för regionala tillväxtåtgärder 2011. Pengarna ska främst användas till att stödja regionala projekt, företagsutveckling och kommersiell service.

Nytt för i år är att Region Halland har fått större ansvar för regionala utvecklingsfrågor, i och med att vissa uppgifter sedan årsskiftet tagits över från länsstyrelsen. Det gäller till exempel ansvar för stöd till kommersiell service och regionalt bidrag till företagsutveckling.

Regionstyrelsen beslutade idag att pengarna ska användas så här:

• Tre miljoner kronor används som medfinansiering till Almi Invest Västsverige AB, som stöttar nystartade företag med kapital. Insatsen är en del i programmet Regional konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige.

• Sedan flera år har mindre företag möjlighet att få så kallade ”konsultcheckar”, och 1,5 miljoner kronor avsätts för den här formen av regional företagsutveckling. Konsultcheckarna innebär att småföretagare kan ta hjälp av externa resurser för att utveckla sin verksamhet, men bara behöver betala 50 procent av kostnaden. En utvärdering visar på så goda erfarenheter att verksamheten fortsätter. Dessutom ska det tas fram ett förslag till hur konsultcheckarna kan medfinansieras av EU:s strukturfonder.

• Resten av pengarna, närmre fyra miljoner kronor, fördelas senare.

Stödet till kommersiell service ska bidra till att service inom dagligvaruhandel och drivmedel kan finnas kvar i områden där det är långt till alternativa köpställen. Länsstyrelsen har tidigare tagit fram ett regionalt serviceprogram, som ligger till grund för hur stödet ska användas.

En viss del av de statliga pengarna får användas för uppföljning och utvärdering av insatser som finansieras av anslaget. I Region Halland ska som mest 400 000 kronor användas till detta.

Fortsatt stöd till Ung i Halland

Ungdomar i Halland får även under 2011 möjlighet att förverkliga företagsamma idéer genom projektet Ung i Halland. Regionstyrelsen beslöt idag att bidra med 339 000 kronor till projektets fortsatta finansiering.

Syftet med Ung i Halland är att ungdomar ska kunna ta initiativ till utveckling på sina hemorter. Goda idéer kan stöttas med upp till 15 000 kronor. Bland de 28 delprojekt som startades runt om i Hallandskommunerna förra året finns byggen av paddock och skateboardramper, en upprustad badplats, konserter, en återöppnad skidbacke och mycket mer. Totalt har 290 ungdomar arbetat ideellt för att förverkliga sina idéer och ytterligare 1 400 ungdomar har deltagit i projekten men haft en mer passiv roll.

Ung i Halland är ett treårigt projekt och avslutas vid nästa årsskifte. Det drivs inom ramen för Leader, EU:s stöd till landsbygdsutveckling.

Vid onsdagens möte behandlades också:

• Mål och inriktningar för Regionkontoret 2011-02-17

• Nominering av ledamot till Leader Landsbygd Halland och Leader Kustbygd Halland

• Regeringens villkor för budgetåret 2011 inom utgiftsområdena Regional Tillväxt och Kommunikationer

För mer information, kontakta gärna:

Gösta Bergenheim, regionstyrelsens ordförande, tfn: 070-628 81 01

Catarina Dahlöf, regiondirektör, tfn: 076-818 48 96