30 november 2011

Regeringen får underlag till tillväxtpolitiken

Vilka strategiska prioriteringar vill Region Halland göra för att skapa god regional tillväxt fram till 2020? Frågan har ställts av regeringen, som vill ha ett kunskapsunderlag för att kunna utforma det regionala tillväxtarbetet i Sverige.

Underlaget ska också användas för att påverka EU:s sammanhållningspolitik. Denna har som mål att bidra till ekonomisk, social och territoriell sammanhållning inom EU och utgör grunden för den regionala tillväxtpolitiken på EU-nivå.

I redovisningen pekar regionstyrelsen i Halland ut fem insatsområden där offentliga medel bör satsas: skapa innovationssektorer, främja entreprenörskap, underlätta internationalisering, underlätta för företagen att hitta rätt kompetens samt förbättrade kommunikationer.

Falkenberg får regionens hjälp att höja utbildningsnivån

Falkenbergs kommun vill höja sina invånares utbildningsnivå och får nu Region Hallands stöd för att kunna göra detta.

Kommunen ska under tre år göra en studie tillsammans med högskolan för att ta reda på varför färre invånare vidareutbildar sig jämfört med i grannkommunerna och i riket i övrigt. Därefter ska ett åtgärdsprogram utformas.

Regionstyrelsen beslöt idag att stötta studien med 100 000 kronor per år. Studien ligger helt i linje med ett av Region Hallands 21 mål: ”Utbildningsnivån i regionen ska höjas”.

En förutsättning för att Falkenbergs kommun ska få pengarna är att erfarenheterna sprids till övriga kommuner i Halland. Även Hylte och Laholms kommuner har en utbildningsnivå under rikssnittet.

Fler möjligheter för halländska företag

Region Halland fortsätter att stödja Connect-verksamheten i Halland. Nästa år får verksamheten 560 000 kronor för sitt arbete med att stödja företag i deras utveckling.

Den halländska connect-verksamheten går nästa år dessutom ihop med Connect Väst, och blir Connect Väst Halland. Det innebär god nytta för halländska företag, som får större tillgång till stöd i form av till exempel olika nätverk och verktyg som hjälper företagen till en säkrare och snabbare utveckling och tillväxt.

Drygt tre miljoner kronor till forsknings- och utvecklingsprojekt

Forskning och utveckling är viktigt för utvecklingen av Region Hallands verksamhet, och bidrar också till medarbetarnas kompetensutveckling. Regionstyrelsen beslutade idag att satsa drygt 3 miljoner kronor på 16 olika forsknings- och utvecklingsprojekt.

Totalt har 22 ansökningar lämnats in. Det handlar dels om nya projekt, dels om sådana som redan pågår och som vill ha förlängt stöd. Drygt hälften av ansökningarna handlar om projekt som rör specialistvården på sjukhusen.

Utöver de 3 miljonerna som går till de projekt som nu beviljas stöd, beslutade regionstyrelsen att ytterligare 170 000 kronor ska fördelas. Vilka projekt som får ta del av de pengarna ska avgöras efter en ny ansökningsomgång.

Framtiden för Plönninge biogas och fortsatt utveckling av biogas i Halland

2004 investerade Region Halland i uppbyggnaden av en anläggning för biogasproduktion på Plönningegymnasiet. Detta för att kunna stimulera till utveckling, innovation och företagande inom energiområdet. Sedan dess har anläggningen utvecklats med en innovativ miljö genom projektet Bioenergicentrum, som avslutades i somras. Den innovativa miljön ska bidra till att utveckla affärsmodeller, teknik, metoder och verka för kunskapsspridning inom området.

Eftersom det inte ingår i Region Hallands uppdrag att själv bedriva verksamhet inom energiområdet är nu frågan på vilket sätt arbetet inom Plönninge biogas ska fortsätta.

Sedan projektet avslutades har två pilotstudier tittat närmare på hur Plönninge biogas kan stötta den fortsatta utvecklingen av biogas i Halland på bästa sätt. Nu föreslår regionstyrelsen att Regionkontoret ska titta närmare på möjligheterna till fortsatt utveckling genom att sälja eller överlåta verksamheten.

Ökade möjligheter för utlandsfödda att starta och utveckla företag i Halland

Tillsammans med Almi Företagspartner i Halland satsar Region Halland på att stötta utlandsfödda som vill starta företag. Tanken är att ge stöd och rådgivning på det egna språket. Erfarenheten visar att det krävs en riktad verksamhet till utlandsfödda för att de ska ta del av de tjänster och nätverk som svenskfödda företagare använder som stöd och hjälp i sitt företagande.

Almi Företagspartner i Halland är det enda av Almis regionala dotterbolag som inte har en särskild rådgivare för att stötta utlandsfödda i att starta företag, så kallad IFS-rådgivare. Därför beslutar regionstyrelsen att bidra med 905 280 kronor fördelade på två år för att kunna anställa en kvalificerad person för att bygga upp en rådgivningsverksamhet för utlandsfödda. Efter det tvååriga projektet ska verksamheten bli permanent inom Almi Halland.

Vid dagens möte behandlades också:

• Mål- och inriktningsbeslut för skolförvaltningen
• Revisionsrapport – granskning av bruttovinster och kassarutiner
• Regionstyrelsens uppföljning 2012
• Regionstyrelsens finansiering och budgetramar 2012
• Revisionsberättelser för regionstyrelsens stiftelser
• Utrikesdepartementets översyn av myndighetsstrukturen för Sverige-, handels-, och investeringsfrämjande
• Region Hallands inspel inför Forsknings- och innovationspropositionen 2012
• Medlemskap i RegLab
• Verksamhetsövergång från Stiftelsen Musik i Halland
• Ansökningar om kanalisationsstöd
• Revisionsrapport – arbetsmiljöarbetet i Landstinget Halland
• Revisionsrapport – landstingets hantering av privata vårdgivare
• Revisionsrapport – landstingets styrning av läkemedelsanvändningen
• Revisionsrapport – arbete för att förebygga och hantera vårdrelaterade och vårdpåverkande infektioner
• Anmälan av fattade delegationsbeslut
• Anmälan av protokoll
• Regionstyrelsens uppdrag 2012 till driftnämnden för Regionservice
• Mål och inriktning för Regionkontoret 2012

Informationsärenden:

• Regiondirektören informerar

Regionfullmäktigeärenden:

• Framtida ägande och ansvar i AB Transitio

För mer information, kontakta gärna:


Gösta Bergenheim, regionstyrelsens ordförande, tfn: 070-628 81 01.

Catarina Dahlöf, regiondirektör, tfn: 076-818 48 96.