12 september 2012

Regionen tar fram bredbandsstrategi

Att bygga ut bredbandsnätet på landsbygden, för att öka täckningsgraden och överföringshastigheten, är en viktig fråga för att nå tillväxt och attraktivitet i hela Halland. Vid dagens sammanträde fick regionstyrelsen en rapport om arbetet med kanalisation och bredband.

Region Halland fördelar det statliga kanalisationsstödet som föreningar, privatpersoner och kommuner kan söka för att bygga ut fibernätet på landsbygden.

– Det är många som söker och de pengar vi har fått i Halland räcker inte för att bevilja alla ansökningar, säger Gösta Bergenheim.

På grund av det höga ansökningstrycket har regionen nu påbörjat arbetet med att ta fram en regional bredbandsstrategi.

Staten har nyligen aviserat att ytterligare medel kommer att satsas på bredbandsstöd för utbyggnad på landsbygden under perioden 2013–2014.

Region Halland satsar på innovationsområdet bioenergi

Region Halland har tecknat ett avtal om fortsatt drift av Plönninge biogasanläggning. Driften av pilotanläggningen i Plönninge är en del av Region Hallands arbete med innovationssektorn bioenergi, och ska utgöra en plattform för fortsatt utveckling inom bioenergiområdet.

Anläggningen är tänkt att utgöra centrum för att samla, ta fram och sprida kunskap kring biogasens potential som energikälla i olika former. En upphandling gjordes tidigare i år för att hitta en marknadsdriven och ekonomiskt uthållig lösning.

Avtalet har tecknats med Triventus Consulting AB, och regionstyrelsen har beslutat att finansiera uppdraget med 320 000 kronor i år och 950 000 kronro under 2013, med Region Hallands egna projektmedel. Eventuellt kan uppdraget förnyas inför 2014. 

Bra förslag om demokratiarbete

Hur ska det demokratiska arbetet i fullmäktige och nämnder fungera? En kommitté har haft i uppdrag att se om det behövs förändringar i till exempel kommunallagen för att stärka demokratin. Regionstyrelsen har yttrat sig över betänkandet – ”Vital kommunal demokrati”.

– Vi tycker till största delen att de förslag som presenteras är bra. Kommittén understryker till exempel att olika kommuner, landsting och regioner har olika behov och förutsättningar, och ska kunna välja de arbetsformer som passar dem bäst, säger regionstyrelsens ordförande Gösta Bergenheim.

Kommittén anser inte att det behövs någon särskild reglering i kommunallagen för att vitalisera och stärka fullmäktiges demokratiska ställning. Det är bättre att varje kommun eller region själv får utveckla sitt fullmäktige, utifrån de egna behoven.

– Det här handlar om att på flera sätt öka möjligheterna för invånarna att vara delaktiga i den demokratiska processen. I Halland direktsänder vi till exempel varje möte i fullmäktige via regionens webbplats, säger Gösta Bergenheim.

Större möjligheter till engagemang

Kommittén föreslår att fullmäktige ska få bestämma att ledamöter ska kunna få delta i möten på distans.

– Det är bra, för det innebär att fler människor får möjlighet att engagera sig politiskt, och det är en förutsättning för en levande demokrati, säger Gösta Bergenheim.

Kommittén framhåller också att behovet av kommunal samverkan ökar. Kommittén anser dock inte att det behövs fler samverkansformen än de som finns idag i form av kommunalförbund och gemensamma nämnder.

– Vi delar den uppfattningen. I Halland har vi till exempel sedan flera år tillbaka en kommunberedning, som fungerar som ett forum för samverkan mellan regionen och de halländska kommunerna, säger Gösta Bergenheim.

Nya bibliotekslagen i linje med kulturplanen

Region Halland är positiv till innehållet i den nya bibliotekslag som väntas träda i kraft 1 juli nästa år. Det säger regionstyrelsen i ett yttrande till Kulturdepartementet.

Den nya lagen syftar till att möta de omvärldsförändringar som skett efter att den nuvarande lagen kom till 1996. Den betonar därför att biblioteken ska kunna erbjuda litteratur och information i olika format. Och oavsett vilket formatet är får biblioteken inte ta betalt för utlåning.

Lagen slår också fast att biblioteken har en viktig roll för att främja användningen av informationsteknik.

Regionstyrelsen säger i sitt yttrande att innehållet i den nya lagen ligger väl i linje med innehållet i Hallands kulturplan och i Mål och strategier 2012–2015.

Regionens stödjer projektet Efterfrågad utveckling

Halland har många små, lönsamma företag, men bra behöver bli bättre! Regionstyrelsen beslutade i dag att medfinansiera projektet ”Efterfrågad utveckling” med drygt 2 miljoner kronor. Projektet, som kommer att drivas av Alexandersoninstitutet i Varberg, ska leda till bättre matchning mellan näringsliv och utbildning, ökad internationalisering och fler forsknings- och utvecklingssamarbeten.

Alexandersoninstitutet arbetar nära Campus Varberg och har bland annat till uppgift att främja nätverkande bland företag och att mäkla internationella kontakter kring dessa. I projektet ”Efterfrågad utveckling” vill institutet fokusera på ett känt problem i Halland – att här finns många små företag med god lönsamhet, men med lågt teknik- och kunskapsinnehåll. Det är också väl känt att den ökande globala konkurrensen kommer att ställa krav på förnyelse i många småföretag.

Projektet kommer bland annat att arbeta för ett närmare samarbete mellan Yrkeshögskolan och näringslivet så att det blir en bättre matchning mellan näringslivets behov och utbildningsanordnarnas utbud, för att stödja de halländska kommunerna i deras satsningar för ökad innovation och samverkan, för att mäkla internationella kontakter och koppla dem till regionens tillväxtområden och för att skapa fler forsknings- och utvecklingssamarbeten, även med lärosäten utanför Halland. 

Totalt kommer projektet, som ska pågå till och med 2014, att ha en budget på cirka 6,7 miljoner kronor. Alexandersoninstitutet kommer själv att stå för nästan 2 miljoner kronor och har ansökt om EU-finansiering genom EU:s regionala utvecklingsfond på knappt 2,7 miljoner kronor. Regionstyrelsens medfinansiering tas ur anslaget för regional medfinansiering av EU-projekt.

Papperslösa handlingar för regionens politiker

Politiska handlingar till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsstyrelsen och de lokala nämnderna kommer i fortsättningen i huvudsak att distribueras via läsplattor. Detta efter att en försöksverksamhet visat på stora fördelar med detta.

Projektet med läsplattor för politiska handlingar, i stället för papperskopior, infördes för drygt ett år sedan. De som fick läsplattor på försök var ledamöterna i hälso- och sjukvårdsstyrelsens arbetsutskott och i regionstyrelsens presidium.

Erfarenheterna av försöket har varit mycket positiva och visat på stora fördelar med läsplattan jämfört med pappershandlingar, när det gäller administration såväl som kostnader. Detta har gjort att fler politiker har efterfrågat läsplatta, vilket nu införs för samtliga ledamöter och ersättare i regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsstyrelsen och de lokala nämnderna.

Med läsplattor säkerställer man att de förtroendevalda har tillgång till den senaste versionen av en handling, vilket är avgörande i det politiska arbetet. Dessutom blir hanteringen av handlingarna inom den centrala administrationen mer rationell, utan kopiering, utskick, porto och pappersförbrukning.

Vid dagens möte behandlades också:

• Remiss över Tekniskt underlag för landsbygdsprogram

• CPMR:s generalförsamling i Polen 3–5 oktober

• Program för Öresund/Kattegat/Skagerack 2014–2020, programarbete och politisk representation

• Riksteatern som resurs för samverkansmodellen

• Månadsrapport för skolförvaltningen

• Internhyresregler för Region Halland

• Delegationsbestämmelser för regionstyrelsen

• Anmälan av fattade delegationsbeslut

• Månadsrapport för Regionkontoret

Informationsärenden:

• Komplettering av trafikförsörjningsprogram – information

• Västsvenska paketet – information

• Ägardirektiv för Almi – information

• Regionstyrelsens uppdrag till Driftnämnden för Regionservice – information

• Regiondirektören informerar

För mer information, kontakta gärna:

Gösta Bergenheim, regionstyrelsens ordförande, tfn: 070-628 81 01.
Catarina Dahlöf, regiondirektör, tfn: 076-818 48 96.
Jörgen Preuss, biträdande regiondirektör, tfn: 070-545 38 55.