17 oktober 2012

God måluppfyllelse, men oroande ekonomisk utveckling i vården

Uppföljningen av Region Hallands resultat efter årets första åtta månader visar på god kvalitet och måluppfyllelse inom många områden. Men uppföljningen ger också anledning till oro, eftersom sjukvården räknar med stora ekonomiska underskott vid årets slut.

Bland de goda resultaten märks korta eller inga köer till nybesök i vården och till operationer, liksom att andelen patienter som drabbas av vårdrelaterade infektioner är betydligt lägre i Halland än snittet i riket. Målet att resandet med kollektivtrafik ska öka med fem procent under 2012 verkar också kunna uppnås, liksom de mål som satts upp när det gäller nyföretagande, minskad ungdomsarbetslöshet och för att minska regionens egen energianvändning.

– Vi har satt upp höga mål för regionens arbete, och det är väldigt glädjande att de i stora delar ser ut att kunna uppfyllas. Ytterst handlar det ju om ge hallänningarna så mycket valuta för skattepengarna som möjligt och att ständigt ha visionen om Halland som bästa livsplatsen för ögonen, säger Gösta Bergenheim, regionstyrelsens ordförande.

Oroande ekonomisk situation

Den ekonomiska utvecklingen inom hälso- och sjukvården är dock fortsatt oroande. De åtgärder som Hallands sjukhus beslutat om för att få en ekonomi i balans, har ännu inte gett önskat resultat och sjukhusen räknar med ett underskott på 140 miljoner kronor för 2012.

Orsakerna till underskottet är flera, men mycket handlar om att det efterfrågas mer vård än beräknat. Även kostnaderna för patienter som får högspecialiserad vård utanför Hallands gränser, så kallad regionvård, har ökat påtagligt och notan för 2012 beräknas bli 53 miljoner högre än vad som budgeterats.

Tack vare bland annat minskade kostnader för läkemedel beräknas dock det samlade underskottet för hälso- och sjukvården i Halland stanna på 122 miljoner kronor. Ett intensivt arbete pågår också för att bromsa kostnaderna inom sjukvården. I arbetet ingår bland annat en översyn av sjukhusens struktur, satsning på ett ökat och systematiskt kvalitetsarbete i vården och att minska kostnaderna för administration.

Resultatet räddas av engångsintäkter

Totalt beräknas Region Hallands resultat för 2012 bli positivt och uppgå till 33,5 miljoner kronor vid årets slut. Det är 64,5 miljoner kronor bättre än årsbudgeten, vilket bland annat förklaras av engångsintäkter där den största delen är AFA försäkring (86 miljoner kronor). Skatteintäkterna beräknas också bli 92 miljoner kronor högre än beräknat. Dessa intäkter täcker underskotten i vården 2012.

Ny struktur för ökad effektivitet och styrning

Regionstyrelsen tog idag ytterligare steg för en mer effektiv politisk styrning av den specialiserade vården.

– Vi föreslår en struktur som kommer att snabba upp beslutsvägarna och underlätta genomförandet av de förändringar som krävs för framtidens hälso- och sjukvård, säger Gösta Bergenheim, regionstyrelsens ordförande.

Förslaget är att en ny driftnämnd från den 1 januari nästa år ska styra den specialiserade hälso- och sjukvården som kräver sjukhusens resurser, inklusive ambulanssjukvården. Det innebär att två av dagens tre nämnder löses upp och ersätts med en ny – Driftnämnden Hallands sjukhus.

Den andra nämnden, som får namnet Driftnämnden för öppen specialiserad vård, kommer att styra över närsjukhuset i Kungsbacka och vissa öppenvårdsspecialiteter, verksamheter som alla är till för invånare i hela regionen.

Tanken med den nya strukturen är att det ska bli smidigare att samordna styrningen av sjukhusen. Förändringen innebär också en minskad administration kring till exempel politiska möten.

– På det här sättet kommer alla nämnder att ansvara för vård som ges i hela regionen. Det är bra, eftersom den ökande specialiseringen kräver att verksamheter koncentreras för att kunna hålla en hög kvalitet och vara effektiva. Nämnderna får nu goda förutsättningar att arbeta med detta, säger Gösta Bergenheim.

Effektivare förvaltning

Också förvaltningsstrukturen ändras. Förslaget är att den specialiserade hälso- och sjukvården delas in i tre förvaltningar med varsin förvaltningschef – en för Hallands sjukhus, en för ambulans, 1177 Sjukvårdsrådgivningen och medicinsk service, och en för handikappverksamheten, mödrahälsovården och ungdomsmottagningarna.

Frågan om nämndsstrukturen och de förändringar som krävs i reglementet för driftnämnderna går nu vidare till regionfullmäktige, för beslut i november.

Regionstyrelsen beslutade idag att genomföra sitt förslag till förvaltningsstruktur, under förutsättning att fullmäktige fattar beslut om nämnderna.

-------------------

Socialdemokraterna la fram ett eget förslag till beslut. Regionstyrelsen hade alltså två förslag att ta ställning till. Votering begärdes som utföll 9–4 till förmån för regionstyrelsens förslag. Socialdemokraterna reserverade sig till förmån för eget förslag.

  

Stöd till projekt som ska stärka halländska livsmedel

Hallänningarna visar ett allt större intresse för regionalt producerade livsmedel. Det gläder inte minst företagsnätverket Signerat Halland som sedan tio år arbetar för samverkan och gemensam marknadsföring av halländska matprodukter. Nu vill nätverket skala upp sitt arbete och i projektform verka för fler innovationer och samarbeten mellan livsmedelsföretagen. Regionstyrelsen beslutade idag att stödja projektet med totalt 1,9 miljoner kronor till och med år 2014.

I nätverket Signerat Halland ingår idag ett 20-tal företag, såsom SIA Glass, Östras bröd och Harplingekål. Under de år som nätverket funnits har man bland annat tagit fram det gemensamma varumärket och logotypen ”Signerat Halland” som ska göra det enklare att hitta regionalt producerad mat i mataffärerna, men också utvecklat nya produkter tillsammans och inlett samarbeten med olika restauranger med halländska menyer.

Med projektet ”Signerat Halland – ett klusterinitiativ med livsmedelsinnovation i centrum” vill nätverket hitta nya marknader, skapa fler innovationer och öka både antalet medlemmar och samarbetspartner. Förhoppningen är att halländsk livsmedelsindustri ska fortsätta gå mot strömmen i övriga riket. Antalet anställda i svensk livsmedelsindustri har minskat med över 16 procent mellan 2000 och 2010. I Halland har antalet istället ökat med 6,7 procent. Livsmedelsindustrin är därmed idag Hallands näst största tillverkningsindustri.

Nytt steg i utvecklingen av Vårdval Halland

Nu tas nästa steg för att öka valfriheten i vården för invånarna i Halland. Tanken är att öka tillgängligheten och kvaliteten ytterligare, genom att utöka vårdvalet till att omfatta delar av den specialiserade öppenvården, som inte kräver sjukhusens resurser.

Regionstyrelsen ställer sig bakom modellbeskrivningen för vårdvalet 2013, som omfattar både närsjukvården och delar av den övriga specialiserade öppna hälso- och sjukvården.

För närsjukvården stämmer modellbeskrivningen 2013 väl överens med nuvarande modell. Det är även fortsättningsvis vårdenheterna inom närsjukvården som har helhetsansvaret för invånarnas behov.

När det gäller den öppna specialistsjukvården kommer vårdvalet att införas stegvis de kommande åren, till att börja med inom endast en eller två specialiteter. Det kommer att bli hälso- och sjukvårdsstyrelsen som fattar beslut om vilka specialiteter som ska upphandlas, inklusive tidpunkten för detta.

Beslutet om att utveckla vårdvalsmodeller för att stimulera mer nära vård inom de specialiteter som kan finnas nära invånarna fattades av landstingsfullmäktige i budget 2011 och ekonomisk plan 2012-2013. Utvecklingsarbetet har pågått sedan dess.

Före regionstyrelsen har hälso- och sjukvårdstyrelsen behandlat modellbeskrivning 2013. Det blir nu regionfullmäktiges uppgift att slutgiltigt fastställa dokumentet, som även kommer att fungera som förfrågningsunderlag i upphandlingar.

-------------------

Socialdemokraterna la fram ett eget förslag till beslut. Regionstyrelsen hade alltså två förslag att ta ställning till. Votering begärdes som utföll 9–4 till förmån för regionstyrelsens förslag. Socialdemokraterna reserverade sig till förmån för eget förslag.

Samma rätt för personer med funktionsnedsättning

Personer med funktionsnedsättning har rätt till delaktighet och jämlikhet inom samhällets alla områden. Det är utgångspunkten för Region Hallands program Funktionshinder – delaktighet och jämlikhet, som regionstyrelsen behandlade idag.

Programmet är en revidering av landstingets tidigare handikappolitiska program och omfattar alla fysiska, psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar, både synliga och dolda, övergående och bestående.

Nu går programmet vidare till regionfullmäktige för fastställande.

Stort intresse för att bygga ut bredband

Intresset för att bygga ut bredband på landsbygden är stort. Ansökningarna är fler än det finns pengar till, och de pengar som finns för utbyggnad 2013 är redan intecknade. Regionstyrelsen beslutade idag att bidra med 1,3 miljoner kronor till den bredbandsutbyggnad som sker inom ramen för landsbygdsprogrammet 2012.

Det finns två olika stöd som främjar utbyggnaden av bredband på landsbygden: kanalisationsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet. Föreningar, privatpersoner och kommuner kan ansöka om båda formerna av stöd. Kanalisationsstödet hanteras av Region Halland och projektstödet av länsstyrelsen. Regionstyrelsens beslut om medfinansiering innebär att det blir möjligt att bevilja fler ansökningar inom landsbygdsprogrammet.

Kulturen får egen förvaltning

Nästa år ska Region Hallands kulturverksamheter bilda en egen kulturförvaltning. Det beslutet fattade regionstyrelsen idag.

Dansen, musiken, slöjden, regionbiblioteket med flera verksamheter har de senaste åren fått utvidgade och tydligare uppdrag, varav många är strategiska inom kulturpolitik och regional utveckling. De är därför i dagsläget knutna till Regionkontorets verksamhetsområde för kultur.

Samtidigt är också flera uppgifter rent operativa, som att betala ut stöd till kulturaktörer, förmedla subventioner till skola och äldreomsorg och att arrangera musik- och dansföreställningar. De skiljer sig därmed från Regionkontorets övriga, tydligt strategiska roll, och därför väljer nu regionstyrelsen att låta kulturverksamheten bilda en egen förvaltning, under regionstyrelsen. Inga extra pengar avsätts till detta.

Kulturresidens – ny del i kulturplanen

Regionstyrelsen beslöt idag att komplettera Hallands kulturplan för perioden 2011–2013 med ett avsnitt om utveckling av kulturresidens.

Det rör sig om en ny arbetsmodell, som har syftet att öka hallänningarnas tillgänglighet till kulturupplevelser. För att utveckla modellen har regionen sökt pengar från Statens kulturråd och nyligen kom beskedet att Halland får 1,1 miljoner kronor.

Kulturresidens innebär att professionella kulturskapare bjuds in att bo och verka i Halland under kortare eller längre tid. Region Halland hjälper dem med produktionsstöd, exempelvis lokaler, teknik och boende, liksom kontakter med lokala kulturskapare och lokala arrangörer. Resultatet, i form av nya föreställningar, konserter och liknade, ska komma hallänningarna till godo genom att mer kultur kan spridas till fler platser inom Halland.

Vid den revideringen av kulturplanen som görs årligen läggs nu residensen in i det arbete som ska ske 2013.

Körfestival i Hylte får halv miljon i utvecklingsbidrag

Projektet Körfestivalen i Hylte får en halv miljon kronor i bidrag från Region Halland. Pengarna beviljas för 2013, då den första festivalen ska hållas.

Körfestivalen är tänkt att bli ett återkommande mötesplats för sångare från Sverige och Norden, liksom ett sätt att marknadsföra Hylte kommun.

Regionstyrelsen anser att projektet stöder regionens mål om att erbjuda invånarna i Halland ökad tillgång till kultur. Region Halland tecknar nu ett avtal med Hylte kommun om medfinansiering det första året. Efter utvärdering tar man ställning till om ytterligare pengar ska beviljas till kommande år.

Utökat stöd till företagsrådgivning

Nästa år får ALMI Företagspartner Halland AB närmre 5,4 miljoner kronor från Region Halland, drygt 800 000 kronor mer än i år. Det utökade anslaget ska bland annat användas till mer rådgivning i samband med olika typer av låneerbjudanden, och till rådgivning till invandrarföretag.

ALMI:s uppgift är att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag och stimulera nyföretagande. Syftet är att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv – från idéer till framgångsrika företag. ALMI Företagspartner Halland AB ägs av ALMI Företagspartner AB (51 procent) och Region Halland (49 procent).

Hallandstrafiken får bestämma taxorna för 2013

Konkurrenskraftiga priser och enkelhet för resenären. Det är två huvuddrag som bildar utgångspunkt för den vidare utvecklingen av taxorna för kollektivtrafik. De halländska taxorna ska också sättas med hänsyn till nivån på grannlänens taxor – det ska inte vara markanta skillnader.

Taxorna är en viktig del i finansieringen av kollektivtrafiken, jämte skattefinansieringen. Det är regionfullmäktige som fastställer principerna för taxesättning, och Hallandstrafikens styrelse som beslutar om de exakta priserna på till exempel biljetter och kort.

Regionstyrelsen föreslog idag att Hallandstrafikens styrelse inför 2013 ska få besluta om en taxehöjning om maximalt fem procent. Frågan går nu vidare till regionfullmäktige. Senast den 9 december ska priserna för nästa år vara klara.

Halländskt inspel till EU-program

Tillväxtverket arbetar på regeringens uppdrag med förberedelserna av de transnationella EU-program som Sverige deltar i inför nästa programperiod, till exempel Nordsjöprogrammet och Östersjöprogrammet. Region Halland har som regionalt tillväxtansvarig fått möjlighet att lämna synpunkter på vad man vill uppnå med programmen och hur de bör utformas.

I dialog med de halländska kommunerna har Region Halland kommit fram till att följande tematiska områden är viktiga att prioritera, ur ett hallandsperspektiv:

• Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation.

• Att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag.

• Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur.

• Att främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet.

Region Halland framhåller också att det är viktigt att de transnationella programmen fortsätter att arbeta med miljöfrågor.

Begäran om skadestånd avslås

Sveriges Ridgymnasium AB har begärt skadestånd av Region Halland. Bolaget anser sig ha lidit en skada om totalt 250 000 kronor, eftersom man anser att regionen lämnat felaktiga uppgifter om budgeterade kostnader per elev. Detta har lett till ett lägre rikspris per elev för naturbruksprogrammet med inriktning på djur.

Region Halland avslår begäran om skadestånd eftersom bedömningen är att regionen varken uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakat att felaktiga uppgifter ingått i underlaget för Skolverkets beslut om riksprislista.

Motion: Färdtjänstkort som kan laddas med pengar

Färdtjänstkortet borde kunna laddas med pengar. Det framför kristdemokraterna Niklas Mattsson och Margareta Svensson i en motion till regionfullmäktige. Motionärerna framhåller att laddningsbara färdtjänstkort skulle innebära att synskadade, eller andra som har svårt att hitta rätt pengar, inte skulle behöva be föraren om hjälp med att betala.

Idag betalas färdtjänstresor antingen kontant eller med betal- eller kreditkort. Det stora flertalet färdtjänstbilar har kortläsare, och bedömningen är att de allra flesta resenärer som behöver be om hjälp med betalningen har ett betal- eller kreditkort att använda.

På nationellt plan pågår arbete med att hitta gemensamma rutiner och tekniska system för betalning. På så sätt skulle man kunna åka på samma kort med olika sorters kollektivtrafik, och också mellan olika län. Arbetet är inte okomplicerat, och en lösning kan komma först på längre sikt. Hallandstrafiken arbetar nu för att finna lösningar inom ramen för den teknik som finns i Halland idag. Ett sätt kan till exempel vara att betala färdtjänstresan med sitt vanliga reskort med reskassa. Regionstyrelsen föreslår mot denna bakgrund att motionen ska anses besvarad.

Vid dagens möte behandlades också:

• Trafikförsörjningsprogram – komplettering
• Överlåtelse av aktier i AB Öresundståg
• Fusion av Hallandstrafiken AB och Ratatosk Västkustbanan AB
• Motion om landsbygdsråd
• Kulturpris 2012
• Interkommunal ersättning för folkhögskolor 2013
• Mål och inriktning 2013, skolförvaltningen
• Delegationsbestämmelser för regionstyrelsen
• Uppföljningsrapport 2 för skolförvaltningen
• Månadsrapport för skolförvaltningen
• Redovisning av fastighetsinvesteringar 2013
• Hälso- och sjukvårdspeng för vårdvalet 2013
• Internpriser för medicinsk service 2013
• Förslag till tandvårdstaxor 2013
• Yttrande över motion angående psoriasisvården i Halland
• Regionstyrelsens uppdrag 2013 till driftnämnden för Regionservice
• West Sweden – extra föreningsstämma 2012
• Regionstyrelsen – sammanträdesprogram för år 2013
• Anmälan av fattade delegationsbeslut
• Anmälan av protokoll – från kulturutskottet 1 juni
• Regionstyrelsens verksamhet – Uppföljningsrapport 2, 2012

Informationsärenden:

• Förestående upphandling, Öresundståg
• Information från Trafikverket
• Återrapportering från nationellt forum 21 september
• Återrapportering från CPMR:s Generalförsamling i Polen 3–5 oktober
• Återrapportering från kommunberedningens sammanträde
• Fastighetsberoende arbetsmiljöfråga, Hallands sjukhus Kungsbacka
• Fastighetsberoende arbetsmiljöfråga, Hallands sjukhus Varberg
• Regiondirektören informerar
• Månadsrapport för Region Halland
• Månadsrapport för Regionkontoret

För mer information, kontakta gärna:

Gösta Bergenheim, regionstyrelsens ordförande, tfn: 070-628 81 01.
Catarina Dahlöf, regiondirektör, tfn: 076-818 48 96.
Jörgen Preuss, biträdande regiondirektör, tfn: 070-545 38 55.