22 februari 2012

Nya kriterier för bedömning av projekt

Det är många som vill vara med och utveckla Halland. Region Halland, som förfogar över olika former av projektmedel, får därför ta emot en hel del projektansökningar. Idag beslutade regionstyrelsen att ta ett samlat grepp om vilka kriterier som ska gälla för att ett projekt ska få regional finansiering.

Kortfattat kan kriterierna sammanfattas såhär: Projektet ska bidra till att uppnå mål i aktuellt styrdokument. Exempel på styrdokument är Region Hallands mål och strategier 2012-2015, Hallands kulturplan, EU:s landsbygdsprogram och Sammanhållningspolitikens program. Projekten ska också uppfylla vissa generella kriterier:

 • De ska ha ett regionalt perspektiv och en regional nytta (gäller inte medel som är speciellt avsatt för så kallade Leaderprojekt)
 • De ska leda till en långsiktigt hållbar verksamhet och de ska ha goda förutsättningar för genomförande, exempelvis när det gäller personal och ekonomi.
 • Projektpengar kan inte beviljas för att finansiera drift
 • Projektpengar får bara användas för att finansiera investeringar om dessa leder till regional nytta och utgör en mindre del av projektet.

Kriterierna börja gälla med omedelbar verkan.

Statsbidrag till kulturen fördelades

De statliga bidragen till regional kulturverksamhet i Halland ska fördelas på samma sätt i år som förra året. Det beslutet fattade regionstyrelsen idag.

Totalt får Region Halland 23,7 miljoner kronor från Statens kulturråd. Summan som fördelats till regionen är den samma som förra året, sånär som på en uppräkning med 1 procent. Region Halland har i budgeten för 2012 dessutom satsat 67,6 miljoner kronor i regionala anslag till kulturverksamheterna i Halland.

Bidragens fördelning utgår från prioriteringarna i Hallands kulturplan och i regionfullmäktiges mål och strategier för perioden 2012–2015. Dessa innebär att teater, dans, musik, museer, bibliotek, konst- och kulturfrämjande verksamhet, arkiv, film och slöjd får del av pengarna för att utveckla sina respektive områden.

Fortsatt stöd till kvinnors företagande i Halland

Nu satsar Region Halland för andra året pengar för ökad affärsutveckling i företag som drivs av kvinnor. Pengarna, drygt 1,5 miljoner kronor, ska användas för att under 2012 öka andelen konsultcheckar till företag som drivs av kvinnor samt nå fler kvinnor som vill starta eller nyligen startat företag.

Harp Art Lab får bidrag till innovativ verksamhet

Regionstyrelsen beslöt idag att medfinansiera projektet Harp Art Lab med 150 000 kronor, fördelat på två år.

Projektet syftar till att utveckla en ny och innovativ verksamhet i Harplinges gamla väderkvarn. Den kulturhistoriska miljön ska bli en mötesplats där spännande idéer kan ta konstnärlig form. Förhoppningen är att samarbeten mellan konstnärer, näringsliv och ideella föreningar på sikt ska kunna leda fram till nya arbetstillfällen och ökad turism. Resultatet ska bli synligt för allmänheten bland annat i form av återkommande konstprojekt, varav det första startar nu i sommar.

Projektet har tidigare beviljats pengar av Leader kustbygd Halland.

EU-projektet In Site får bidrag för att synliggöra halländskt kulturarv

Regionstyrelsen beslöt idag att medfinansiera EU-projektet In Site, med 1 miljon kronor fördelat på tre år.

Projektet syftar till att göra nordiska kulturarv mer tillgängliga och attraktiva. Totalt omfattas 14 platser i nio kommuner från Bornholm i Danmark till Moss i Norge. I Halland inriktas satsningen på Tjolöholms slott, världsarvet Radiostationen Grimeton och Hallands konstmuseum. Syftet är att använda samtidskonst och modern teknik för att ytterligare lyfta fram kulturarven och den historia som är gemensam för de nio kommunerna. Arbetet ska ske i nära samarbete med bland annat föreningar, invånare och kulturinstitutioner.

Även Hallands konstmuseum bidrar till finansieringen, i form av personalinsatser. In Site pågår från januari i år till maj 2014.  

Temadag tillväxtarbete

Regionstyrelsen ägnade en del av dagens möte åt strategier och verktyg för tillväxtarbetet i Halland. Region Hallands ansvar för regionalt tillväxtarbete är ett statligt uppdrag och regleras i Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Arbetet innebär bland annat att Region Halland ska ta fram en regional utvecklingsstrategi för Halland och samordna de insatser som krävs för att genomföra strategin.

Vid dagens möte behandlades också:

 • Kompletteringsbudget
 • Regionkontorets verksamhetsplan och detaljbudget för 2012
 • Kriterier vid bedömning av projekt
 • Rapport till Näringsdepartementet om Region Hallands arbete med den regionala tillväxtpolitiken
 • Ägardirektiv till Almi Företagspartner Halland
 • Region Hallands synpunkter på utredningen Prestationsbaserad resurstilldelning för universitet och högskolor
 • Representant till styrgruppen för EU-projektet ”Hav möter land”
 • Leaderansökan Kattegattleden
 • Delprioritering av investeringsutrymme avseende fastigheter 2012
 • Ombyggnad Hallands Kulturhistoriska museum

Informationsärenden:

 • Regiondirektören informerar

Regionfullmäktigeärenden:

 • Motion – Upprättande av en handlingsplan för minskad barnfattigdom

För mer information, kontakta gärna:

Gösta Bergenheim, regionstyrelsens ordförande, tfn: 070-628 81 01.
Catarina Dahlöf, regiondirektör, tfn: 076-818 48 96.