25 januari 2012

Vid regionstyrelsens möte idag presenterades en bokslutskommuniké för 2011, det vill säga en sammanfattning av 2011 års resultat.

Regionstyrelsen fick förhandstitt på bokslutet

Ekonomiskt slutar Region Hallands resultat på – 115 miljoner kronor, där Hallands sjukhus står för merparten av underskottet, totalt drygt 183 miljoner kronor. Även närsjukvården och psykiatrin har mindre underskott, medan exempelvis regionservice och regionkontoret går med plus.

– Det är oroande att sjukhusens kostnader har ökat så mycket under det gångna året. Samtidigt är vi stolta över de resultat som våra sjukhus visar med den bästa tillgängligheten i landet och toppresultat när det gäller patientsäkerhet och patientnöjdhet, säger Gösta Bergenheim, regionstyrelsens ordförande.

En av orsakerna till sjukhusens stora underskott är just att man levererat mer vård än någonsin tidigare. Det har bidragit till att tillgängligheten till vården är god i Halland, vilket i sin tur har inneburit att Region Halland fått ta emot 173 miljoner kronor av statens så kallade kömiljard.

– Vi har medvetet satsat på att erbjuda en köfri sjukvård i Halland, men tvingas konstatera att behoven av sjukvård är större än våra ekonomiska resurser, säger Gösta Bergenheim.

En fortsatt samordning inom Hallands sjukhus förväntas leda till effektiviseringar och minskade kostnader.

– Det pågår nu en analys av sjukhusens kostnader som ska leda fram till förslag på hur ekonomin kan komma i balans. Sjukhusen får också för 2012 en budget som är mer anpassad till deras faktiska kostnader, säger Gösta Bergenheim.

En annan starkt bidragande orsak till att Region Halland totalt sett hamnar på minus för 2011 är den justering av räntan på pensionsskulden som Sveriges Kommuner och Landsting beslutade om under hösten. Denna kostnadsfördes i sin helhet på 2011 med 144 miljoner kronor.

Regionstyrelsen välkomnar förslag om bättre möjligheter att spara i goda tider

Regeringens utredning ”Spara i goda tider – för en stabil kommunal verksamhet” föreslår bland annat att kommuner och landsting ska få möjlighet att bygga upp ekonomiska reserver, som ska kunna användas för att klara den ekonomiska balansen i sämre tider.

– Tanken med reserver är bra. Då slipper vi att panikbromsa verksamheten när ekonomin går ner, säger Gösta Bergenheim, regionstyrelsens ordförande.

Utredningen föreslår en central fond som kommuner och landsting ska kunna få bidrag ur när skatteunderlaget ökar med mindre än 2,2 procent, vilket i praktiken innebär en garanterad utveckling av skatteunderlaget.

Förslaget är att fonden finansieras med en årlig avgift som motsvarar 0,15 procent av skatteunderlaget. Region Halland anser dock att en sådan finansiering är ett ingrepp i det kommunala självstyret.

– Förslaget bygger på en tvångsmässig avsättning av skattepengar och innebär att ansvaret för stabiliseringspolitiken förs över till kommun- och landstingssektorn. Vi menar att det måste vara ett statligt åtagande, säger Gösta Bergenheim.

Regionstyrelsen lyfter fram att det finns enklare modeller, exempelvis att använda intjänade överskott under ”goda” år för att täcka underkott under sämre år, och att balanskravet istället sträcker sig över ett antal år.

Investeringar på sjukhusen ger förbättringar

Regionstyrelsen beslutade idag om investeringar i lokaler på sjukhusen i Kungsbacka och Halmstad. Om- och tillbyggnaderna kommer att kosta drygt 50 miljoner kronor, men innebär stora förbättringar för de berörda verksamheterna.

Röntgenkliniken vid Hallands sjukhus Kungsbacka ska få en magnetkamera, MR-kamera, och 9 miljoner kronor satsas därför på om- och tillbyggnader av lokalerna. Behovet av MR-teknik är stort i norra Halland, och investeringen gör att servicen till invånarna nu blir avsevärt bättre där. På sjukhusen i Halmstad och Varberg finns MR-teknik sedan många år.

Regionstyrelsen beslutade också att drygt 43 miljoner kronor ska användas till om- och tillbyggnad av vuxenpsykiatrins lokaler vid Hallands sjukhus Halmstad. De lokalerna behöver förbättras både vad gäller patient- och arbetsmiljösäkerhet. Arbetet med den psykiatriska intensivvårdsavdelningen och vårdavdelningen är redan igång, och nu är det alltså dags för ytterligare en vårdavdelning och tre mottagningar. Ombyggnationen innebär också att vuxenpsykiatrins administration kommer att kunna flytta in. På så sätt blir deras nuvarande lokaler i ”Pepparkakshuset” lediga för andra ändamål.

Regionfullmäktige beslutade i november 2011 att 250 miljoner kronor ska användas för fastighetsåtgärder 2012. Av de pengarna används ungefär 200 miljoner kronor i projekt som redan pågår. Pengarna som regionstyrelsen beslutade om idag ingår i det beslutade investeringsutrymmet.

Inget regionbidrag till NTF:s verksamhet

NTF Halland, Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande i Halland, har ansökt om verksamhetsbidrag från Region Halland. Regionstyrelsen avslog idag ansökan.

Regionstyrelsen har tidigare kommit överens med 38 olika organisationer om ekonomiskt stöd. Här har anslag till studiedistrikten, barn- och ungdomsidrott, barn- och ungdomsverksamhet, pensionärsverksamhet och nykterhetsverksamhet prioriterats.

Mot denna bakgrund avslår regionstyrelsen NTF Hallands ansökan. NTF Halland arbetar för rätten till en trygg och säker trafik. Verksamheten består av opinionsbildning och projekt kring trafiksäkerhet.

Fortsatt stöd till Ung företagsamhet

Organisationen Ung Företagsamhet i Halland har stor betydelse för att uppmuntra ungdomar att bli entreprenörer. Det anser regionstyrelsen, som idag beviljade ett bidrag på 440 000 kronor till finansiering av föreningens utbildningar för gymnasieungdomar.

Ung företagsamhet i Halland, UF, riktar sin verksamhet till framför allt gymnasieelever. Dessa erbjuds en utbildning som innebär att de får prova att starta ett eget företag, med allt vad det innebär av produktutveckling, marknadsföring, bokföring med mera.

Syftet är att ge unga människor en tro på sin egen företagsamhet. Konceptet är framgångsrikt och metoden pedagogisk. En fjärdedel av dem som deltar startar eget på sikt, och anställer i genomsnitt fyra personer, visar undersökningar.

Regionstyrelsen beviljade förra läsåret ett lika stort bidrag till UF. Stöttningen av verksamheten fortsätter eftersom regionstyrelsen anser att den ligger väl i linje med Region Hallands mål att fler ungdomar ska få arbete.

Förra läsåret drev 3 785 halländska gymnasieelever i årskurserna två och tre, ett UF- företag. Siffran motsvarar 19 procent av eleverna. Med hjälp av det nya bidraget hoppas UF kunna öka andelen ännu mer.  

Landsbygdsprojekt uppfyller inte kraven för regional medfinansiering

En ansökan om medfinansiering av ett så kallat Leader-projekt fick idag avslag av regionstyrelsen. Ansökan har skickat in av Långarydsföreningar i samverkan, som vill utveckla verksamheten i bygden, för att på sikt locka fler besökare, inflyttare och företag. Regionstyrelsen anser dock att projektet innehåller en för stor del investeringar och att det är mycket tveksamt om projektidéerna skulle leda till fler och växande konkurrenskraftiga företaget.

Regionen positiv till EU:s program för forskning och innovation

Regionstyrelsen enades idag om en skrivelse till Utbildningsdepartementet, där regionen lämnar sina synpunkter på EU-kommissionens förslag till nytt ramprogram för forskning och innovation.

Sammanfattningsvis är regionen positiv till intentionerna i programmet, men understryker att även mindre lärosäten och små och medelstora företag ska ges möjlighet att söka stöd ur programmet.

EU-kommissionens förslag på ramprogram för forskning och innovation benämns Horizon 2020 och ska ersätta nuvarande 7:e ramprogrammet och ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation. Horizon 2020 ska rikta in sig på att utveckla befintliga goda forsknings- och innovationsmiljöer. De regioner som vill bygga upp forskning och innovationskapacitet ska kunna söka stöd inom sammanhållningspolitiken olika program.

Tidigare ramprogram hade ett väldigt komplext regelverk, och regionstyrelsen hoppas att kommissionen har tagit lärdom av detta misstag.

– Det är viktigt att Horizon 2020 utformas på ett sådant sätt att företag och lärosäten känner att det är praktiskt möjligt att engagera sig. Det handlar inte minst om att mildra den administrativa bördan för deltagarna, säger Gösta Bergenheim.

Region Halland välkomnar att det nya ramprogrammet har ett större fokus på att forskningsresultaten ska komma till nytta. Att kommissionen vill stärka små och medelstora företags deltagande tycker Region Halland också är väldigt positivt.

Regional arkivresurs knyts till Historiecentrum Halland

Regionstyrelsen beslöt idag att Hallands regionala arkivresurs ska knytas till Historiecentrum Halland vid Hallands kulturhistoriska museum i Varberg.

– Därmed kan vi nå en rad positiva effekter som gagnar den halländska arkivverksamheten, säger Gösta Bergenheim, ordförande i regionstyrelsen.

Beslutet ligger i linje med Hallands kulturplan, som antogs 2010. Enligt denna ska Region Halland skapa möjligheter för de halländska arkiven att värna, vårda och använda det lokala och regionala kulturarvet.

Den regionala arkivresursen ska ge stöd åt enskilda, ideella arkiven inom till exempel folkrörelserna och hembygdsföreningarna.

Idag anslår Region Halland medel till Hallands Arkivförbund för motsvarande uppgifter men genom placeringen vid Historiecentrum Halland förtydligas arkivens koppling till den regionala kulturpolitiken.

– Museet är på väg att bygga upp vad som kallas Historiecentrum Halland och som ska stimulera till forskning om vår region. Här spelar arkiven en viktig roll, säger Gösta Bergenheim.

Ett utvecklingsavtal kommer att tecknas mellan Region Halland, Historiecentrum Halland och Hallands arkivförbund för att understryka den samverkan som nu inleds för att stärka den regionala arkivverksamheten i Halland.

Den regionala arkivresursen ska – precis som idag – jobba utåt, med hela Halland som sitt arbetsfält. Mer tid för att utveckla arkivverksamheten kommer dessutom att frigöras när arkivförbundet nu slipper att hantera arbetsgivarfrågor, administration med mera.

Färdtjänst och riksfärdtjänst – en uppgift för Region Halland

Region Halland är redo att ta över de uppgifter som rör färdtjänst och riksfärdtjänst, om kommunerna så önskar. Det ställningstagandet föreslår regionstyrelsen när den nu lämnar ärendet vidare till fullmäktige.

I dagsläget utför Hallandstrafiken AB färdtjänstens uppgifter för Falkenbergs, Hyltes, Laholms och Varbergs kommuner genom avtal. Halmstad kommun har lämnat över vissa uppgifter, men behållit rätten att besluta om regelverk.

Från och med 2012 är det enligt lag inte längre tillåtet att överlåta uppgifter om färdtjänst till aktiebolag. De avtal som finns är alltså inte förenliga med den nya lagstiftningen. De två alternativ som nu finns är att kommunerna istället överlämnar sina uppgifter till Region Halland, som från den 1 januari utgör regional kollektivtrafikmyndighet, eller att man tar ansvar för uppgifterna själv.

Förslag till nytt regelverk för färdtjänst och riksfärdtjänst har tagits fram, liksom förslag till avtal om överlåtelse av uppgifter från Varberg, Falkenberg, Halmstad, Hylte och Laholm. Regionfullmäktige föreslås anta dessa under förutsättning att kommunerna så önskar.

De halländska kommunerna kommer även i fortsättningen att ansvara för kostnaderna för färdtjänst och riksfärdtjänst. En skatteväxling kan bli aktuell först om samtliga kommuner lämnar över ansvaret för uppgifterna till Region Halland.

Säkrare bussturer nattetid i Halland

Det ska bli säkrare att ta bussen hem på natten om man är ensam. Det blir resultatet av en motion från socialdemokraten Margit Bik.

Motionen föreslår att resenärerna ska kunna kliva av bussen även mellan hållplatserna kvällstid om det innebär en närmare och säkrare väg hem.

Busschauffören och den resande bestämmer tillsammans var det är lämpligt att stanna.

Ett försök med liknande nattstopp i Kalmar 2007, innebar ett ökat resande eftersom resenärerna upplevde att det blev tryggare att ta bussen nattetid.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att säga ja till motionen och att det skrivs en överenskommelse mellan Hallandstrafiken och ansvarig operatör.

 

Vid dagens möte behandlades också:

• Internkontrollplan 2012
• Förändrade processer för lokalförsörjning respektive investeringar i maskiner och inventarier
• Redovisningsmässig avskrivning av obetalda vårdavgifter och övriga fordringar
• Uppföljning av organisationsuppdrag till nykterhetsrörelsens organisationer i Halland
• Kulturutskottets uppdrag
• Ansökan om kanalisationsstöd
• Delegationsbestämmelser för regionstyrelsen
• Anmälan av fattade delegationsbeslut
• Anmälan av protokoll
• Mål och inriktning för Regionkontoret 2012

Informationsärenden:

• Regiondirektören informerar

Regionfullmäktigeärenden:

• Internhyresregler för Region Halland
• Förändrad beslutsordning för investeringar i fastigheter respektive maskiner och inventarier
• Säkerhetspolicy
• Yttrande över motion angående att ange väntetiderna på sjukhusens akutmottagningar på hemsidan

För mer information, kontakta gärna:

Gösta Bergenheim, regionstyrelsens ordförande, tfn: 070-628 81 01.
Catarina Dahlöf, regiondirektör, tfn: 076-818 48 96.