27 juni 2012

Nya kollektivtrafikplanen utvecklar de stora stråken

Regionstyrelsen antog idag en kollektivtrafikplan för 2013. Denna fortsätter på en redan inslagen väg – en satsning på de stora pendelstråken genom Halland.

Med planen följer också nya pengar till Hallandstrafiken, som får ytterligare 10 miljoner kronor nästa år.

Kollektivtrafikplanen utgår från det regionala trafikförsörjningsprogram som antogs av regionfullmäktige den 20 juni. Men medan programmet stakar upp inriktningen på längre sikt är planen konkret och tar upp det korta perspektivet: 2013, med kort utblick mot 2014 och 2015.

Fokus i kollektivtrafikplanen ligger på de stora pendlingsstråk mellan de större orterna som prioriteras i trafikförsörjningsprogrammet. När det gäller tågtrafiken mellan kuststäderna sätts fler tågsätt in för att öka kapaciteten, och när det gäller regionbusstrafiken görs satsningar på stråket Halmstad–Laholm.

Planen innehåller också fler och bättre anslutningar mellan stads- och regionbusstrafiken, och mellan dessa båda och Öresundstågen respektive Kungsbackapendeln.

– Genom planens inriktning och det ökade anslaget hoppas vi att ännu fler hallänningar ska kunna använda kollektivtrafiken, säger Gösta Bergenheim, ordförande i regionstyrelsen.

Tåg- och busstrafiken i Halland sköts av Hallandstrafiken, som 2013 får 310 miljoner kronor från Region Halland. Det innebär en ökning av anslaget för trafikutveckling med 10 miljoner kronor.

Region Halland fortsätter stödja Europa Direkt

Region Halland kommer att fortsätta att ge stöd till Halmstads kommuns värdskap för Europa Direkt Halland, som är en del av EU-kommissionens nätverk för information till allmänheten. Europa Direkt Halland har ett regionalt uppdrag och verkar i hela Halland.

Halmstads kommun har från 2009 genom stadsbiblioteket varit värdorganisation för Europa Direkt Halland, med Region Halland som medfinansiär. När kommunen nu planerar att ansöka om förnyat värdskap för perioden fram till 2016, har regionstyrelsen beslutat att ge fortsatt stöd till satsningen.

Sprider kunskap om EU
Hittills har verksamheten bland annat arrangerat olika aktiviteter för att öka hallänningarnas möjligheter att dra nytta av Sveriges medlemskap i EU, genom att sprida information för ökad kunskap om och intresse för EU-frågor. Ungdomar är en prioriterad målgrupp.

Bredare arrangemang
Den kommande programperioden är målsättningen att utöka samverkan med fler regionala och lokala organisationer, samt att ha fler arrangemang för att nå ut med information till den breda allmänheten. Det finns även planer på särskilda satsningar för äldre, som också är en viktig målgrupp.

Innovation ett ämne i fokus
Informationen kommer bland annat att handla om Europa 2020-strategin, med fokus på innovation, sysselsättning och rörlighet. Valet till Europaparlamentet 2014 kommer också att uppmärksammas.

Verksamheten inom Europa Direkt Halland finanserias av EU-bidrag, motsvarande 25 000 euro om året. Region Halland har hittills bidragit med motsvarande belopp varje år. Halmstads kommun är också medfinansiär.

I Sverige finns 16 Europa Direkt-kontor, av totalt cirka 480 kontor runt om i Europa.

Regionen värd för EU-konferens

Den 10–13 juni 2013 kommer Region Halland för första gången att vara värd för Nordsjökommissionens generalförsamling och den årliga konferens som hålls tillsammans med deltagarna i EU:s Nordsjöprogram.

Då förväntas cirka 400 deltagare från åtta olika länder samlas och diskutera hur Nordsjöregionen kan bli en bättre plats att leva, bo och investera i. Vid regionstyrelsens möte idag beslutades att regionens medverkan i konferensen ska ta avstamp i Region Hallands synpunkter på den framtida regionalpolitiken i EU.

En möjlighet att påverka
Nordsjökommissionen omfattar 57 regioner i åtta länder (Sverige, Danmark, Norge, Tyskland, Holland, Frankrike, England och Skottland). Region Halland ser medlemskapet som en möjlighet att utveckla strategiska allianser och påverka utformningen av EU:s politik. Vid 2013 års generalförsamling kommer utformningen av den kommande regionalpolitiken för perioden 2014–2020 att vara en central fråga. Region Halland vill därför använda tillfället till att föra fram sina synpunkter och till att marknadsföra Halland.

Generalförsamlingen genomförs tillsammans med Nordsjökommissionens sekretariat och EU:s Nordsjöprogram.

Statsbidrag till Halmstads flygplats blir regionens ansvar

I fortsättningen är det Region Halland som betalar ut statens driftsbidrag till Halmstads flygplats. Det är följden av en statlig ändring när det gäller bidragshantering.

Region Hallands ekonomiska ramar för transportinfrastruktur utökas nu med 25,2 miljoner kronor från staten, pengar som regionen under en tioårsperiod ska fördela till Halmstads flygplats.

Syftet med förändringen är att staten vill öka läns och regioners ansvar för ickestatliga flygplatser.

Vid dagens möte behandlades också:

• Godkännande av Hallandstrafiken AB att ansöka om och ta emot statlig medfinansiering
• Ansökan om finansiering till KASAM
• Försäljning av fastigheten Kirsten Munck 1
• Inriktning av restaurangverksamheten i skolförvaltningen, Region Halland
• Folkhögskolornas årliga kvalitetsredovisning
• Revisorernas granskning av årsredovisning 2011 för Region Halland
• Anmälan av fattade delegationsbeslut
• Anmälan av protokoll

Informationsärenden:

• Regiondirektören informerar

Regionstyrelsen fick också information om:

• Månadsrapport för skolförvaltningen
• Utvärdering av invånartidningen ”Halland – Bästa livsplatsen”
• Månadsrapport för Region Halland
• Månadsrapport för Regionkontoret

För mer information, kontakta gärna:

Gösta Bergenheim, regionstyrelsens ordförande, tfn: 070-628 81 01.
Catarina Dahlöf, regiondirektör, tfn: 076-818 48 96.
Jörgen Preuss, bitr regiondirektör, tfn: 070-545 38 55.