28 november 2012

Region Halland vill prioritera dubbelspår på Västkustbanan i nationell transportplan


Att bygga ut dubbelspår på hela järnvägssträckan mellan Göteborg och Malmö står allra högst på Region Hallands prioriteringslista när det gäller infrastruktur i Halland.
– Dubbelspåret är viktigt eftersom det innebär att man kan öka persontrafiken och även ge godstrafiken bättre möjligheter, säger Gösta Bergenheim, regionstyrelsens ordförande.

Regionstyrelsen klargör sina prioriteringar i en skrivelse till Trafikverket, inför arbetet med Nationell transportplan 2014–2025. Regionstyrelsen framför flera önskemål som gäller främst järnvägsnätet i Halland.

Resecentrum viktiga för pendlingen
I Halmstad har regionbussterminalen och järnvägsstationen samordnats. För att trafiklösningen ska bli helt tillfredsställande för resenärer vid resecentrumet behöver dock järnvägsspåren flyttas en bit så perrongerna kan bli bredare och en planskild förbindelse byggas.

Partiellt fyrspår Kungsbacka–Göteborg
För att järnvägstunneln under Göteborg, Västlänken, ska kunna utnyttjas till fullo krävs investeringar även på sträckor utanför länken. En investering i fyrspår mellan Göteborg och Kungsbacka är mycket viktig för att kunna öka turtätheten för persontågen, och också ge plats för godståg.

Förbigångsspår södra Halland–Skåne
Förbigångsspår utmed järnvägssträckan i södra Halland-Skåne är en förutsättning för att tågen ska kunna gå en gång i halvtimmen mellan Halmstad och Helsingborg, något Region Halland och Region Skåne är överens om. Regionstyrelsen framför att man gärna vill att Trafikverket utreder detta. 

Viktigt att arbeta med helheten
Regionstyrelsen framhåller också betydelsen av åtgärder utanför Halland. Här lyfts behovet av ökad kapacitet på Göteborgs central, och dubbelspår mellan Ängelholm och Helsingborg.

– Det här är delar som är viktiga för helheten, så att Västkustbanan kan fungera så bra som möjligt. Det är viktigt för hela sydvästra Sverige, betonar Gösta Bergenheim.

Regionstyrelsen framför också att inlandsjärnvägarna har viktiga funktioner för att möta olika behov av transporter.

............................

Större satsning på e-hälsa och invånartjänster


Den enskilde individen ska få bättre möjligheter att delta i och bidra till sin egen vård. Det ska bli möjligt bland annat genom större satsningar på e-hälsa.

– Det här är bra för såväl invånarna som för hälso- och sjukvården, och satsningarna fokuseras både på invånartjänster som 1177, och på e-tjänster som Mina vårdkontakter, säger Gösta Bergenheim, regionstyrelsens ordförande. 

Regionstyrelsen antog idag en gemensam handlingsplan för regioner, landsting och kommuner i Sverige. Handlingsplanen gäller för åren 2013–2018 och har mål satta för varje år under perioden.

25 procent av invånarna ska ha konto i Mina vårdkontakter nästa år
Ambitionen är bland annat att 25 procent av invånarna redan nästa år ska ha ett konto i Mina vårdkontakter (idag är den siffran cirka 17 procent i Halland), 2014 ska patienter både kunna ta del av provsvar och delar av sin journal, och 2015 ska 40 procent av besöken bokas via säkra tjänster på webben.

För att målen ska nås krävs att vårdens IT-stöd och den tekniska infrastrukturen utvecklas att klara de nya kraven. Det är också viktigt att vården får ett smidigare flöde och bland annat slipper att ständigt hantera många inloggningar.

Satsningar på e-hälsa i Halland 2013
För att förverkliga den nationella handlingsplanen tas inför varje år fram konkreta mål i en verksamhetsplan för områdena invånartjänster, vårdsystem och infrastruktur. Det finns också en verksamhetsplan som är gemensam med kommunerna i Halland.

Under 2013 ska satsningar bland annat göras på invånartjänster, som Min hälsoplan och webbtidbokning, samt på insatser som stärker patientsäkerheten. Exempel på sådana är införande av regionala och nationella läkemedelstjänster, infektionsverktyget och fortsatt införande och utveckling av nationella patientöversikten.

..........................................

Hylte prioriteras bland ansökningar om pengar för bredbandsutbyggnad


Två ansökningar från Hylte kommun får nu högsta prioritet när Region Halland ska behandla ansökningar för bredbandsutbyggnad på landsbygden.

Hittills har det varit turordning som gällt men regionstyrelsen beslöt idag att två ansökningar från fiberföreningarna i Unnaryd respektive i Långaryd ska få förtur i behandlingen.

Vill skapa sysselsättning i Hylte
Syftet är att skapa en ökad tillväxt och utveckling inom näringslivet i Hylte. Ansökningarna omfattar tillsammans 400 hushåll, men har en potential på cirka 1 200 hushåll.

De pengar som Halland fått från staten till så kallat kanalisationsstöd för 2012 är vid det här laget slut. När regionen nu tar ställning till nya ansökningar är det 2013 års pengar som fördelas.

.....................................

Förslag på 120 km/tim på E6


Trafikverket har tagit fram förslag till nya föreskrifter för E6:an i Hallands län, och Region Halland har yttrat sig över dem. Förslaget innebär att hastighetsbegränsningen på E6 genom Halland ska vara 120 km/tim.

Ett undantag är sträckan mellan Kungsbacka Syd och länsgränsen till Västra Götaland. Där föreslås istället sänkt hastighetsbegränsning, från dagens 110 km/tim till 100 km/tim.

Vill se variabla hastighetsgränser
Region Halland vänder sig mot förslaget att sänka hastigheten, och anser att man istället bör pröva variabla hastighetsgränser.

– Variabla gränser är ett bättre sätt att öka trafiksäkerheten. Det är främst under vissa tider på dygnet som det är mycket trafik och det blir problem med framkomligheten, och vägens standard är bra, säger Gösta Bergenheim, regionstyrelsens ordförande.

................................................ 

Utökat stöd till tillväxtföretag


Regionstyrelsen beslutade idag om nytt uppdrag för Connect Väst, en ideell organisation där Region Halland är en av flera finansiärer.
Connect ska genomföra insatser riktade mot tillväxtföretag i Halland.

För att verksamheten ska fungera bra i hela Halland ökar finansieringen nästa år från 560 000 kronor till 900 000 kronor. Pengarna ska bland annat gå till att utöka personalstyrkan från en till två personer.

Tanken är att fler företag med tillväxtpotential ska nås av Connects erbjudanden om tjänster. Detta ska bland annat uppnås genom ett förbättrat samarbete med de kommunala näringslivsenheterna.
För att Region Hallands styrning av Connect ska bli bättre ska också ett nytt regionalt uppföljningssystem tillämpas.

......................................... 

Medfinansiering av flera projekt inom olika områden


Regionstyrelsen beslutade idag att medfinansiera flera projekt.

Fortsatt utveckling av inkubatorverksamhet
Science Park Halmstad Inkubator får 2,9 miljoner kronor för 2013. Projektet avslutas egentligen den 31 december 2012, men förlängs nu ytterligare ett år för att fortsätta utvecklingen av sin verksamhet. Under de tre år som projektet pågått har det byggts upp en struktur för att skapa och utveckla nya kunskapsbaserade tillväxtföretag. Strukturen är ett tillväxtprogram i fyra faser – rekrytera, paketera, etablera och växa.

Strategiskt innovationsprojekt inom området hälsa
Hälsoteknikcentrum Halland får 1,5 miljoner kronor under första halvåret 2013.

Projektet har pågått sedan 2009 och skulle egentligen ha avslutats i augusti i år. Tillväxtverket anser dock att projektets resultat är så bra, och det har därför förlängts inom nuvarande budgetram fram till årsskiftet.

Tillväxtverket kommer att finansiera projektet även under första halvåret 2013, om Region Halland medfinansierar med 60 procent, alltså 1,5 miljoner kronor.

För att säkra en långsiktig finansiering av Hälsoteknikcentrum kommer det under nästa år att lämnas en ansökan till Vinnovas program Vinnväxt, med ambition att starta ett Vinnväxtprojekt under hösten 2013.

Regionstyrelsen beslutade idag också att garantera medfinansiering av ett sådant projekt med 1,7 miljoner kronor för andra halvåret 2013.

Höjd potatiskvalitet från jord till bord
Föreningen Hallands Primörer får 445 350 kronor för Leaderprojektet ”Höjd potatiskvalitet i butik”.

Projektet syftar till att utveckla butikernas hantering och exponering av potatis samt utbildning och inspiration av butikspersonal, och är en fortsättning på det tidigare projektet ”Kvalitetshöjning inom potatisproduktionen”.  

..........................................
Vid dagens möte behandlades också:

 • Region Hallands inspel till programskrivning i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014–2020
 • Regionkontorets fortsatta arbete för att ta fram en regional biogasstrategi
 • Mål och inriktning för Kulturförvaltningen 2013
 • Budget för Kulturförvaltningen 2013
 • Förvaltningschef för Kulturförvaltningen
 • Kulturutskottets uppdrag
 • Konsthantering
 • Verksamhetsplan skolförvaltningen 2013
 • Regionstyrelsens uppföljning 2013
 • Regionstyrelsens finansiering och budgetramar inför 2013
 • Framställning angående lokalanpassning för neonatal intensivvård vid Hallands sjukhus Halmstad
 • Anmälan av fattade delegationsbeslut
 • Anmälan av protokoll – kulturutskottet 3 september
 • Mål och inriktning för Regionkontoret 2013

 

Informationsärenden:

 • Upphandling av Öresundståg
 • Återrapportering från extra föreningsstämma West Sweden
 • Information om halland.se
 • Regional attraktivitet
 • Återrapportering från seminarium nästa strukturfondsperiod
 • Redovisning av medarbetarenkät
 • Intern kontrollplan
 • Återrapportering från kommunberedningens sammanträde 31 oktober
 • Månadsrapport skolförvaltningen
 • Månadsrapport Region Halland
 • Regiondirektören informerar
 • Månadsrapport Regionkontoret

 

 För mer information, kontakta gärna:

Gösta Bergenheim, regionstyrelsens ordförande, tfn: 070-628 81 01. Gösta nås på onsdagen säkrast mellan kl 16:15 och 17:00.

Catarina Dahlöf, regiondirektör, tfn: 076-818 48 96.

Jörgen Preuss, biträdande regiondirektör, tfn: 070-545 38 55.