29 augusti 2012

Tydligt fokus på kvalitet och effektivitet

En översyn av sjukhusens struktur, satsning på ett ökat och systematiskt kvalitetsarbete i vården samt minskade kostnader för administration. Det är de tre stora fokusområden som projektgrupper nu kommer att arbeta vidare med för att skapa förutsättningar för framtidens hälso- och sjukvård i Halland – samtidigt som kostnadsökningen ska bromsas.

– Målet är att regionens ekonomi ska vara i balans senast år 2015. Vi ska också ha en tydlig bild av hur hälso- och sjukvården i Halland ska utvecklas, säger Gösta Bergenheim, regionstyrelsens ordförande.

Det var i våras som regionstyrelsen gav hälso- och sjukvårdsstyrelsen i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för hur ekonomin ska komma i balans, och hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Mats Eriksson lämnade idag en muntlig rapport om hur arbetet gått framåt.

Det första fokusområdet är arbetet med sjukhusens struktur, alltså vilket utbud som ska erbjudas var. Under sommaren har det gjorts en förstudie som ser över både struktur och åtgärder för en ekonomi i balans. Resultatet av förstudien finns nu samlat i en rapport med förslag på tänkbara förändringar av utbud på sjukhusen, och vad som bör analyseras vidare. Utifrån den rapporten ska hälso- och sjukvårdsstyrelsen i september fatta beslut om den politiska målbilden för projektet.

Bra ska bli bättre

Ett annat fokusområde är att utveckla kvalitetsarbetet i vården ytterligare. Det handlar bland annat om att minska vårdskadorna, ett område där den halländska hälso- och sjukvården redan ligger långt framme.

– Även om vi är bra, går det att komma längre. Brister i kvalitet orsakar lidande för både patienter och närstående, och kostar mycket pengar, så det är ett mycket angeläget område att jobba med. Det gäller att alltid göra rätt från början, säger Gösta Bergenheim.

På kort sikt föreslås att verksamheterna får i uppdrag att fokusera på ett område eller en process. Det handlar om att identifiera var det finns störst potential till kvalitetsförbättringar och att hämta hem kvalitetsbristkostnader. På lite längre sikt är tanken att en regiongemensam metodik för kvalitetsarbete bland annat ska göra det möjligt att följa upp kvaliteten i hälso- och sjukvården på ett bättre sätt än idag.

Inte bara hälso- och sjukvården

Möjligheter till effektiviseringar och besparingar finns inte enbart inom hälso- och sjukvården. Därför handlar det tredje fokusområdet om att öka kvaliteten och minska kostnaderna även inom administration.

– Vi vill effektivisera och öka kvaliteten på de administrativa processerna i hela Region Halland, och vi börjar på Hallands sjukhus, säger Gösta Bergenheim.

Inga väntetider på webben

De halländska akutmottagningarna kommer inte att redovisa sina väntetider på Region Hallands webbplats. Det beslutade regionstyrelsen idag. Frågan har utretts efter ett förslag i en motion till regionfullmäktige.

Utredningen visar att det är alltför vanskligt att ange akutmottagningarnas väntetider på webben. Väntetiderna styrs helt av medicinska prioriteringar, vilket gör att de varierar mycket. Risken är därför stor att den väntetid som anges när en patient åker hemifrån inte är densamma när han eller hon anländer till akuten. Servicen till invånarna förbättras därmed inte med en sådan webbsida, visar utredningen.

Motionen kom från Tommy Rydfeldt (FP) och behandlades av regionfullmäktige den 15 februari i år.

Vid dagens möte behandlades också:

• Program för Öresund/Kattegat/Skagerrak 2014–2020
• Dialogmöten mellan regioner och nationella myndigheter
• Framtidsdialog om Europeiska socialfonden 2014–2020
• Europa direkt – information om verksamheten
• Interkommunal ersättning
• Inriktning av internatverksamheten
• Månadsrapport för skolförvaltningen
• Patientavgifter med mera 2013
• Förslag till barntandvårdspeng 2013
• Vårdval Halland 2013 – mål och måluppfyllelse
• Investeringsramar fastigheter respektive maskiner och utrustning
• Årsredovisning och revisionsberättelse för Stiftelsen Sigrid och Adolf Nordenborgs donationsfond för 2011
• Anmälan om beredning av motioner
”Handlingsplan vid våld i nära relationer”
”Inrättande av ett landsbygdsråd”
”Akuta äldreteam”
• Delegationsbestämmelser för regionstyrelsen
• Återrapportering från kommunberedningens sammanträde
• Återrapportering från möte med representanter från Västra Götalandsregionen och Region Skåne 10 augusti
• Anmälan av fattade delegationsbeslut
• Månadsrapport för Region Halland
• Månadsrapport för Regionkontoret

Informationsärenden:
• Regiondirektören informerar

För mer information, kontakta gärna:

Gösta Bergenheim, regionstyrelsens ordförande, tfn: 070-628 81 01.
Catarina Dahlöf, regiondirektör, tfn: 076-818 48 96.
Jörgen Preuss, bitr regiondirektör, tfn: 070-545 38 55.