17 april 2013

Viktiga vägval för utbildningen vid Plönningegymnasiet

Regionstyrelsen fattade idag flera beslut som rör den vidare utvecklingen av verksamheten vid Plönningegymnasiet.

– Det känns bra att vi har skolans framtid i fokus. Besluten idag stärker förutsättningarna för en bra utveckling av skolan i Plönninge, säger Gösta Bergenheim, regionstyrelsens ordförande.

Ett av regionstyrelsens beslut har att göra med ett eventuellt samarbete mellan Plönningegymnasiet och Kattegattgymnasiet kring olika fordonsutbildningar på Plönninge. Den gemensamma satsningen skulle innebära att Plönninges befintliga maskinhall används för skolornas verksamhet, och att en mindre ombyggnad av kostallet görs för att även det ska kunna användas som fordonshall.

– Det här är en riktigt bra lösning för skolorna, och den ligger väl i linje med utvecklingen av utbildningarna. Det är också den lösning som är bäst ekonomiskt, både för regionen och för kommunerna, säger Gösta Bergenheim.

Utbildningens innehåll påverkar utvecklingen

Regionstyrelsen beslutade också att den ekologiska odlingen på Plönninge ska anpassas till skolans utbildningsbehov. Det innebär att man kommer att fortsätta att odla ekologiskt på den mark som ligger på en vattentäkt, men att man i övrigt går ifrån KRAV-odlingen.

– Den ekologiska odlingen har inte använts i undervisningen på Plönninge på närmre tio år, eftersom jordbruksutbildningen numera finns på Munkagårdsgymnasiet. Plönningegymnasiets elever går maskininriktade utbildningar och lär sig hantera maskinerna genom att köra på fälten, säger Gösta Bergenheim.

Regionstyrelsen beslutade också att all fortsatt odling på Plönninge ska göras med stor miljöhänsyn.

Överlåtelse av biogasanläggningen

Slutligen beslutade styrelsen att biogasanläggningen på Plönninge ska överlåtas – arrenderas ut eller säljas – till en extern intressent. Överlåtelsen ska göras till den aktör som presenterar det mest kostnadseffektiva förslaget till övertagande av biogasanläggningen. Vilket det är ska avgöras genom att överlåtelsen konkurrensutsätts genom annonsering.

Regionstyrelsen hade flera förslag att ta ställning till, och beslutade efter acklamation och votering enligt presidiets förslag.

Ja till fortsatt arbete med Kattegattleden

Bilfri cykelled hela vägen från Göteborg till Helsingborg. Det är ambitionen med Kattegattleden. Arbetet har pågått sedan 2008 och är ett samarbete mellan Region Halland och Region Skåne, Trafikverket och tio kommuner.

Vid sitt möte i dag sa regionstyrelsen ja till ett avtal om genomförandet. I en halländsk avsiktsförklaring, som regionstyrelsen också godkände, uttalar regionen, de fem halländska kustkommunerna och Trafikverket sitt gemensamma stöd för projektet.

Kattegattleden är ett nationellt pilotprojekt för att utveckla cykelturismen. Cyklisterna ska, på i huvudsak bilfria vägar, kunna ta sig hela sträckan mellan Göteborg och Helsingborg och på vägen få närkontakt med naturen och havet.

– Kattegattleden blir en unik tillgång för rekreation och motion och kan bli en resurs som lockar många till vår kust, säger regionstyrelsens ordförande Gösta Bergenheim.

Det finns redan en rad cykelleder utmed sträckan och nu handlar det om att binda ihop leden genom att skapa de helande länkarna. Arbetet ska finansieras med statliga anslag som delvis går via regionen och kommunala resurser, och målet är att hela Kattegattleden ska vara färdig våren 2015.

Innovationer ska utveckla lättviktigt arbete

Många olika delar av tillverkningsindustrin strävar mot att arbeta med allt lättare verktyg. I Halland finns världsledande kunskaper på området och i dag sade regionstyrelsen ja till att bidra till att de utvecklas ytterligare.

Light Weight Production Technology (LWPT) kallas ett område som handlar om att ta fram verktyg av lättare material för produktionen av bland annat bilar, lastbilar och flygplan. Genom lättare verktyg kan tillverkningen göras effektivare med bland annat lägre energiåtgång och högre produktivitet.

Halland har en ledande position på det här området, genom samarbeten mellan Högskolan i Halmstad och flera världsledande företag.

– Om Halland kan befästa den här positionen ger det förutsättningar för en omfattande utveckling av näringsliv och akademi, säger regionstyrelsens ordförande Gösta Bergenhem.

Ett projekt, där regionstyrelsen i dag beslutade att satsa en halv miljon kronor, ska utreda möjligheterna att skapa ett innovationskluster som befäster Hallands roll som världsledande inom LWPT.

Utökad satsning på Teknikcollege Halland

Region Halland ger stöd till fortsatt utveckling av Teknikcollege Halland efter ett beslut i regionstyrelsen i dag.

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Genom ett nära samarbete med regionens företag utformas innehållet i utbildningar så att det passar industrins framtida behov.

I Teknikcollege Halland samarbetar idag kommuner och företag i Laholm, Halmstad, Falkenberg och Varberg tillsammans med Högskolan i Halmstad och Campus Varberg kring ett stort antal utbildningar.

Region Halland bidrar nu med sammanlagt 750 000 kronor under tre år i ett projekt som bland annat ska stödja start av nya utbildningar. Projektet syftar också till att få fler sökande, i synnerhet fler kvinnliga sökande, till de teknikinriktade utbildningarna.

Stöd till utveckling av halländskt konstliv

Region Halland stödjer under 2013 Konst i Hallands verksamhet med 750 000 kronor. Det beslutade regionstyrelsen i dag.

Konst i Halland är ett resurscentrum som drivs av Hallands Konstmuseum och Region Halland. Uppdraget är att stödja det regionala konstlivet. Konst i Halland arbetar för att stärka spetsen inom den halländska konsten. Man arbetar också med att öka tillgängligheten, stärka konstnärers möjligheter att leva på sin konst och att utveckla konst för och med barn och unga.

Detta sker genom olika utbildningar och möten och genom att erbjuda halländska konstnärer vistelsestipendier, det vill säga möjligheten att vidga sina vyer genom vistelser utomlands.

Mer information om verksamheten finns på www.konstihalland.se

Vid dagens möte behandlades också:

 • Information om regional infrastrukturplan 2014–2025
 • Västra Götaland 2020 – Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014–2020
 • Teknikkoordinator/Teknikcollege
 • Styrelseledamot i ALMI Invest Västsverige AB:s styrelse
 • Information om utkast till regionalt strukturfondsprogram för Västsverige samt socioekonomisk analys till det nationella socialfondsprogrammetWest Sweden
 • Koha – billigare, bättre och en fri infrastruktur för svenska bibliotek
 • Båt- och sjöfartsmuseet i Onsala
 • Filmen "Den farlige mannen från Vallda"
 • Månadsrapport för kulturförvaltningen
 • Delegationsbestämmelser för regionstyrelsen
 • Yttrande över revisionsrapport Elevhälsa
 • Månadsrapport för skolförvaltningen
 • Yttrande över vallagskommitténs betänkande: Proportionalitet i val samt förhandsanmälan av partier och kandidater (SOU 2012:94)
 • Svar på revisionsrapport Diariehantering och arkivvård
 • Försäljning av fastigheten Tofta 2:14, Varberg
 • Anmälan av fattade delegationsbeslut
 • Anmälan av protokoll Kulturutskottet
 • Månadsrapport för Region Halland
 • Regiondirektören informerar
 • Arkivansvariga för regionstyrelsen
 • Månadsrapport för Regionkontoret

För mer information, kontakta gärna:

Gösta Bergenheim, regionstyrelsens ordförande, tfn: 070-628 81 01.
Catarina Dahlöf, regiondirektör, tfn: 076-818 48 96.
Jörgen Preuss, biträdande regiondirektör, tfn: 070-545 38 55.