2 oktober 2013

Nyheter från Regionstyrelsens sammanträde

Plus och minus i uppföljning av regionens resultat

Vid Regionstyrelsens möte behandlades idag den rapport som visar hur regionens resultat ser ut efter årets första åtta månader. Det handlar både om en uppföljning av de mål som satts upp för verksamheten och av regionens ekonomi.

Sammanfattningsvis kan konstareras att ungefär två tredjedelar av årets delmål beräknas uppnås vid årets slut. Bland dessa finns att ohälsan i Halland ska minska och att Halland ska höra till de tre regioner/ län som har lägst ungdomsarbetslöshet. Bland de mål som inte väntas uppnås finns bland annat att resandet med kollektivtrafik ska öka med minst 5 procent under 2013. Inte heller målet om att hälso- och sjukvårdskostnaden per invånare inte ska öka mer än genomsnittet för riket beräknas uppnås.

- Totalt sett visar uppföljningen på ett gott arbete och en positiv utveckling i Halland. Den största utmaningen är att få bukt på regionens ökande kostnader, så att vi kan säkra en god verksamhet även i framtiden, säger Gösta Bergenheim, regionstyrelsens ordförande.

Ekonomiskt resultat

Regionen Hallands ekonomiska resultat upp¬går efter åtta månader till -50 miljoner kronor, vilket är 125 miljoner sämre än budget. I resultatet ingår två stora poster, som inte var väntade och därmed inte heller budgeterade. Dessa försämrar regionens resultat med sammanlagt 120 miljoner kronor. Den ena beror på en sänkning av diskonteringsräntan, som försämrar regionens resultat med 210 miljoner och den andra är en återbetalning från AFA Försäkring, som väntas påverka resultatet positivt med 90 miljoner kronor.

Nettokostnaden (skillnaden mellan verksamheternas intäkter och kostnader/avskrivningar) ökar också mer än vad som räknades med i budgeten. Vid årets slut beräknas nettokostnaden vara 5,1 procent, att jämföra med budgeterade 4,1 procent. Region Hallands resultat för hela 2013 prognosti¬seras till -251,4 miljoner kronor, vilket är 259,4 miljoner sämre än årsbudget.

Tufft för sjukhusen

Driftnämnden Hallands sjukhus har fortfarande en tuff ekonomi. Vid årets slut räknar nämnden med ett underskott på 139 miljoner kronor. Det är en försämring med 30 miljoner jämfört med prognosen efter 3 månader. Försämringen beror på felaktig bokföring av avskrivningar under perioden 2010–2013 med 16 miljoner och på ökade kostnader för övertid, sjukfrånvaro och inhyrd personal med cirka 14 miljoner.

Uppföljningen visar vidare att Region Halland nu har 7 750 medarbetare, varav 90 procent är tillsvidareanställda. Sjukfrånvaron har ökat med 0,5 procentenheter i förhållande till motsvarande period föregående år och ligger nu på 4,5 procent. Undersköterskor är den yrkeskategori som har högst sjukfrånvaro (drygt 7 procent).

Remissvar angående nationell plan för transportsystemet

Halland är en del i ett växande sydvästsverige, som är en av de två främsta tillväxtregionerna i Sverige. Västkuststråket är en prioriterad fråga för de tre regionerna Region Halland, Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Samsyn mellan de tre regionerna finns och man lämnar ett gemensamt yttrande på förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 med utgångspunkt att Sverige behöver en kraftfull satsning på Västkustbanan.

- En förutsättning för fortsatt god tillväxt är förbättring av infrastruktur och kollektivtrafik säger Gösta Bergenheim, regionstyrelsens ordförande, och menar att en kraftfull satsning med bland annat dubbelspår längs hela Västkustbanan och ytterligare kapacitet vid anslutningarna till Göteborg och Lund/Malmö är helt avgörande för en positiv utveckling.

Region Halland lyfter även i yttrandet för egen del fram att det är särskilt angeläget att studera utökad spårkapacitet på sträckan Kungsbacka -Göteborg.

I planförslaget föreslås också att en ombyggnad av personbangården i Halmstad, som är en del av ett nytt samlat resecentrum, bör ingå i den nationella planen. En ombyggnad som skulle öka tillgänglighet och trafiksäkerhet för resenärerna.

Då det i nuvarande remissförslag inte omnämns någon mötesseparering sträckan Oskarshamn-Hyltebruk på riksväg 26 föreslår Region Halland att man kompletterar med detta i planförslaget. I Trafikverkets arbete med anpassning av hastighetsgränserna till vägens standard är det viktigt att åtgärder planeras och genomförs för att hastighetsgränsen på 90 km/h inte ska sänkas till 80 km/h. 

Regionens positiv till effektivare bredbandsstöd

Region Halland ställer sig bakom utredningens förslag att nationella medfinansieringsmedel som hanteras av Post och Telestyrelsen (PTS) slås ihop med ordinarie bredbandsstöd inom landsbygdsprogrammet. Det innebär att det blir enklare att söka stöd då antalet instanser att söka stöd hos minskar.

Region Halland anser också att det är positivt att PTS får i uppdrag att ta fram riktlinjer för att göra informationshaneringens så enkel som möjligt. Ett ekonomiskt stöd som gör det möjligt att tillsätta regionala bredbandskoordinatorer är också positivt och bidrar till att samordna och effektivisera det regionala arbetet för utbyggnad av bredband.

Ny kollektivtrafiktaxa 2014

Regionstyrelsen beslutade på onsdagens möte att ge i uppdrag till Hallandstrafikens styrelse att höja taxan för kollektivtrafik med upp till sju (7) procent 2014.

Kollektivtrafikens kostnader ökar generellt i hela Sverige. I Halland beror en höjd taxa bland annat på årliga indexregleringar för bränsle, arbetskraft och konsumentprisindex samt en ökad kostnad gällande Öresundstågssamarbetet.

Region Halland vill gå ur West Sweden

Region Hallands avsikt är att gå ur det västsvenska samarbetet för kontakter med EU – West Sweden.

West Sweden beslutade på sin årsstämma i maj om avveckling. Men först behövs avsiktsförklaringar från medlemmarna. 

För Hallands del har situationen förändrats sedan Halland för mer än 20 år sedan gick med i samarbetet: Kunskapen om EU har ökat liksom möjligheterna att söka information och driva projekt inom ramen för EU:s olika program. Ett större regionalt ansvar för till exempel utvecklingsfrågor gör det också mer naturligt att regionen, tillsammans med de halländska kommunerna, för fram gemensamma ståndpunkter som stärker Hallands utveckling.

Bidrag till Hälsoteknikcentrums framtid

Hur ska Hälsoteknikcentrum Halland drivas långsiktigt? Regionstyrelsen sa i dag ja till att satsa 1,7 miljoner kronor för att bidra till driften av Hälsoteknikcentrum fram till april nästa år. Under den tiden kommer framtidsfrågan att stå i fokus.

Hälsoteknikcentrum Halland har, i ett samarbete mellan Region Halland, Högskolan i Halmstad, de halländska kommunerna och näringslivet utvecklat en internationellt erkänd verksamhet där man stödjer nya produkter och idéer på hälsoområdet.

Efter halvårsskiftet 2013 har dock den långsiktiga driften och finansieringen varit oklar. Region Halland går nu in med 1,7 miljoner kronor, så att Hälsoteknikcentrum får möjlighet att dels arbeta med hur framtiden ska se ut, dels fortsätta sitt arbete med att stödja innovationsutveckling.

Projekt ska ge bättre nytta av ny teknik i skolorna

Bättre koll på hur den nya tekniken kan användas i undervisningen och nya tjänster och produkter, som tas fram i nära samarbete med leverantörerna.

Det är målet med ett projekt – IMAILE – som Halmstads kommun driver tillsammans med partners från 6 EU-länder. Regionstyrelsen beslutade i dag att stödja projektet med 125 000 euro under två och ett halvt år.
Totalt satsas 6,1 miljoner euro på projektet. Halmstads kommun och de andra aktörerna får, i hård konkurrens, huvudparten av finansieringen genom EU:s Sjunde ramprogram för forskning – FP7.

Målet är att nya produkter och tjänster ska tas fram. Elever, lärare och föräldrar ska få vara med och kartlägga vad som behövs och gör nytta. Genom det som kallas ”förkommersiell upphandling” ska sedan leverantörer kunna vara med och utveckla nya tjänster och produkter, i nära kontakt med användarna.

De leverantörer som, genom projektet är med och tar fram nya produkter, kommer att kunna få stora delar av Europa som en framtida marknad.

– För Hallands del kan projektet också innebära att de satsningar som görs på datorer och läsplattor i skolorna kommer till bättre användning. Projektet kan också bli en förebild för hur vi kan vara med och ställa krav och bidra i utvecklingen av nya tjänster, säger regionstyrelsens ordförande Gösta Bergenheim.

Region Halland riktar blicken utåt i nya kulturplanen

Region Halland riktar blicken utåt i nya kulturplanen och kulturresidens är ett exempel på det. Det innebär att kulturarbetare från övriga landet och omvärlden bjuds in till Halland. På så vis skapas ett dynamiskt in- och utflöde av influenser till den halländska kulturscenen.

Halland som fristadszon är ett annat exempel. Författare och andra kulturarbetare som är förföljda i sina hemländer erbjuds möjlighet att arbeta och leva i Halland.

I Kulturplan 2014-2016, som antogs vid regionstyrelsens möte i dag fokuseras även på andra områden. Här är några exempel:

• Kulturens roll för Hallands attraktivitet och för hallänningarnas hälsa och lärande ska lyftas fram.
• Barns och ungas möjligheter till kulturverksamhet och upplevelser måste utvecklas vidare.
• Mötesplatser för kulturarbetare, kulturkonsumenter, proffs och amatörer behöver bli fler.
• Nya former för arrangemang, livestreaming till exempel, och fler spelplatser ska etableras.

Högre hyra för nya internatelever

Kostnaden för internatelever som i höst börjar på regionens två naturbruksgymnasier, Plönninge och Munkagård, blir i genomsnitt 2 750 kronor per månad för hyra och vuxennärvaro. För elever som får inackorderingsbidrag från sina hemkommuner (cirka 1 500 kronor) blir kostnaden 1 250 kronor per månad. Till det kommer kostnaden för frukost och middag, om eleven äter på skolan. Skollunchen är fri.

Skälet till höjningen är regionsstyrelsens beslut i augusti om att nettokostnaden för internatboendet på sikt helt ska betalas av vårdnadshavaren som grundar sig på att den interkommunala ersättningen inte får inkludera internatkostnaden. Denna ska finansieras på annat sätt.

Under en övergångsperiod beslutade därför regionstyrelsen på dagens möte att finansiera den eventuella mellanskillnaden mellan skolans intäkter för internatverksamheten och den verkliga kostnaden, då effekten av beslutet är svårt att förutse.

Region Halland önskar effektiviserar administrationen

På dagens regionstyrelsemöte enades man om en beslutsintention med avsikt att upprätta en gemensam administrativ service, som ska tillhandahålla tjänster för hela Region Halland. En förändring som på sikt beräknas ge en kostnadsbesparing för Region Halland på 15 miljoner per år.

Under dagens samverkansmöte på Regionnivå var Vision oenig med arbetsgivarens förslag till beslut och begärde en förhandling enligt MBL § 14.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fick 2012 i uppdrag av Regionstyrelsen att identifiera åtgärder för att minska Region Hallands kostnader och bidra till en budget i balans. En av dessa var en mer effektiv administrativ hantering.

Förslaget innebär att vissa administrativa arbetsuppgifter inom HR, lön och ekonomi organiseras och utförs tillsammans av en regiongemensam administrativ service, enligt modellen Shared Service Center.

I dagsläget utförs samma administrativa uppgifter på många ställen i organisationen. Med en gemensam administration blir det lättare att få gemensamma rutiner och arbetssätt.  Möjligheterna till kompetensutveckling av medarbetare och förbättring av administrativa processer blir också större. Genom att föra samman arbetsuppgifter kan man också på sikt frigöra resurser till vårdens verksamheter.

Arbetet med att utforma den nya verksamheten i detalj samt ta fram en strategi för bemanning fortsätter under hösten.

Vid dagens möte behandlades också:

• Information om Västsvenska paketet
• Information från Trafikverket
• Överenskommelse om regionalt partnerskap i Halland
• Information om Landsbygdsprogrammet inkl Leader
• Information om regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Västsverige 2014-2020
• Information från CPMR:s Generalförsamling 2013
• Bättre möjlighet till männen (projekt)
• Mål och inriktning för kulturförvaltningen 2014
• Teater Halland AB utökning av aktiekapitalet
• Konst och inventarier från Stiftelsen Musik i Halland
• Kulturpris 2013
• Uppföljningsrapport 2 för kulturförvaltningen
• Mål och inriktning för skolförvaltningen 2014
• Delegationsbestämmelser för regionstyrelsen
• Uppföljningsrapport 2 för skolförvaltning
• Regionstyrelsens finansiering och budgetramar inför 2014
• Barntandvårdspeng och tandvårdstaxor 2014
• Reinvesteringar i MR-kamera vid Hallands sjukhus Varberg
• Regionstyrelsens uppdrag 2014 till Driftsnämnden för Regionservice
• Region Hallands uppföljning 2014
• Riktlinjer Region Hallands gemensamma stiftelseförvaltning
• Bildandet av Bagerska Stiftelsen
• Revisionsrapport projektstyrning
• Lokalresursplan (LRP) oktober
• Västkuststiftelsen
• Årsredovisning och revisionsberättelse för Stiftelsen Sigrid och Adolf Nordenborgs donationsfond för 2012
• Uppföljningsrapport 2 för Region Halland
• Återrapportering från kommunberedningens sammanträde 4 september
• Anmälan av fattade delegationsbeslut
• Anmälan av protokoll
• Regiondirektören informerar
• Mål och inriktning för regionkontoret 2014
• Uppföljningsrapport 2 för regionkontoret

För mer information, kontakta gärna:
Gösta Bergenheim, regionstyrelsens ordförande, tfn: 070-628 81 01.
Catarina Dahlöf, regiondirektör, tfn: 076-818 48 96.
Jörgen Preuss, bitr regiondirektör, tfn: 070-545 38 55.