20 mars 2013

Årsredovisning 2012:

Större skatteintäkter än beräknat gav litet ekonomiskt överskott

Goda resultat och ett litet ekonomiskt överskott, tack var ökade skatteintäkter och en engångsåterbetalning, men fortsatt underskott för hälso- och sjukvården. Så kan man sammanfatta Region Hallands årsredovisning för 2012 som i dag behandlades av regionstyrelsen.

Årsredovisningen berättar om fortsatt goda resultat. När det gäller vården är tillgängligheten bland de bästa i landet och invånarna ger goda betyg när det gäller bemötande och förtroende. Enligt Trafikverkets statistik för de senaste fem åren är tågen i Halland punktligast i landet, och i Svenskt Näringslivs senaste mätning av innovationsklimatet fick Halland det högsta betyget.

– Vi har en bred verksamhet, och det är glädjande att vi kan se så goda resultat både i hälso- och sjukvården och i den regionala utvecklingen, säger regionstyrelsens ordförande Gösta Bergenheim.

Resultatet räddas av engångspengar

Ekonomiskt slutade 2012 med ett överskott på 85 miljoner kronor. Det var 116 miljoner kronor bättre än beräknat. I huvudsak beror det förbättrade resultatet på att regionen fick in 74 miljoner kronor mer i skatt än förväntat och att det gemensamma försäkringsbolaget AFA betalade tillbaka 87 miljoner kronor – en engångspost som kom från tidigare avgifter.

Resultatet för regionens driftnämnder – där bland annat sjukvården finansieras – slutar för 2012 på minus 82 miljoner kronor. Det är främst vid de halländska sjukhusen som underskottet finns.

– Våra medarbetare gör ett fantastiskt jobb med goda resultat. Samtidigt är kostnadsutvecklingen inom den halländska hälso- och sjukvården oroande, säger Gösta Bergenheim.

– Utmaningarna är att behålla den höga kvaliteten på sjukvården och att möta de ökande behoven, samtidigt som vi måste se till att kostnaderna inte ökar mer än våra intäkter gör, säger Gösta Bergenheim.

Just nu pågår arbete för att möta de utmaningarna och bygga framtidens hälso- och sjukvård. Det handlar både om ekonomi, vårdens kvalitet, och om möjligheter att både behålla och rekrytera rätt medarbetare. För framtiden handlar det också om att, tillsammans med kommunerna och andra aktörer, stödja en ännu bättre hälsa bland invånarna.

Något fler medarbetare

Region Halland hade i slutet av året 7 588 anställda, varav 6 970 var tillsvidareanställda. Jämfört med föregående år har antalet anställda totalt ökat med 88 medarbetare. Drygt 73 procent av de tillsvidareanställda har en heltidsanställning, vilket är en ökning med 1,6 procent jämfört med året innan. Sjukfrånvaron har blivit något högre under året och landar för samtliga anställda på 4,05 procent av den totala tiden – motsvarande ökning ses också nationellt.

Kärva ekonomiska förutsättningar kommande år

De ekonomiska förutsättningarna de närmaste åren blir tuffa. Det framgår av det planeringsunderlag för Region Hallands budgetarbete som regionstyrelsen i dag fastställde.

Planeringsunderlaget är en utgångspunkt i budgetprocessen. Det beskriver de ekonomiska förutsättningarna dels inför kommande budgetår, dels på några års sikt.

– Kostnaderna inom hälso- och sjukvården ökar fortfarande alltför mycket, och vi måste ha fokus på att sänka den ökningstakten så att inte kostnaderna fortsätter att öka snabbare än skatteintäkterna, säger regionstyrelsens ordförande Gösta Bergenheim. Invånarnas behov av hälso- och sjukvård ökar men det gör inte det ekonomiska utrymmet.

Flera utredningar visar att den halländska vården redan är mycket effektiv, och att det inte går att spara några pengar genom att slimma organisationen ytterligare.

– Det pågående arbetet med att se över strukturerna i sjukvården är en mycket viktig del i att möta framtidens utmaningar, både vad gäller kvalitet och ekonomi, säger Gösta Bergenheim.

Utjämningssystem innebär förändringar

Planeringsunderlaget utgår från oförändrad skatt. I förutsättningarna ligger också att förändringar i det nationella skatteutjämningssystemet innebär minskade intäkter för Halland på 75 miljoner kronor för 2014 och ännu mer för kommande år.

Kollektivtrafiken är en avgörande fråga för regionens utveckling, och i planeringsförutsättningarna räknar man med att utvecklingen kan ske inom de befintliga ramarna under nästa år, men att ökade anslag behövs längre fram.

Budgetarbetet går nu vidare genom att hälso- och sjukvårdsstyrelsen i nästa steg redovisar resursbehovet för hälso- och sjukvården. I juni behandlar regionfullmäktige budgeten.

Samsyn kring framtida tågtrafik

I stora drag är Region Halland överens med grannarna i norr om den beskrivning av framtidens tågtrafik som Västra Götalandsregionen gör i sin målbeskrivning av tågtrafiken år 2035. Regionstyrelsen är kollektivtrafikmyndighet och har därför yttrat sig över målbilden.

Tågtrafiken får en allt större betydelse för Hallands utveckling. I den halländska planeringen räknar man med en tredubbling av antalet tågresenärer fram till år 2030.

I norra delen av regionen pendlar många till och från Göteborg och regionstyrelsen betonar i sitt yttrande att Halland i hög grad berörs av den tågtrafikplanering som görs i Västra Götalandsregionen. Man förutsätter också att planeringen kommer att ske i samverkan mellan myndigheterna.

Satsningar ska få sportfiskare att nappa på Halland

Halland har gott om fina fiskevatten, både i åar, i hav och i insjöar. Det här kan locka ännu fler fiskare och besökare till regionen och ge nya jobb i fiske- och besöksnäringen. Det är grundtanken i två satsningar som Region Halland nu stödjer med sammanlagt drygt en och en halv miljon kronor efter beslut i regionstyrelsen.

Offensiva FiskeHalland är ett projekt som drivs av Hushållningssällskapet Halland. Genom att utveckla och samordna den besöksnäring som har med fisket att göra kan nya arbetstillfällen skapas, både längs kusten och i inlandet. Projektet vill också stärka Hallands attraktionskraft och livsmiljö. Det handlar i korthet om att hitta nya kreativa sätt att utveckla och samordna besöksnäringen kring det halländska fisket.

– Det fina halländska fisket och våra unika fiskemiljöer kan utvecklas till att locka ännu fler besökare och vara grunden i en spännande utveckling av besöksnäringen i regionen, säger regionstyrelsens ordförande Gösta Bergenheim.

Destination Laxaland är ett samarbete mellan de tre "laxkommunerna" Falkenberg, Halmstad och Laholm. De vill, med förenade krafter, utveckla sig till ett besöksmål för sportfiske, främst av lax och laxöring.

Med ett gemensamt namn och varumärke ska de tre kommunerna kunna marknadsföra fisket nationellt och internationellt och genom samarbeten med olika intressenter inom sportfiske och besöksnäring vill man utveckla attraktiva erbjudanden för sportfisketurism, bland annat i Ätran, Nissan och Lagan.

Region Halland går in som medfinansiärer i Offensiva FiskeHalland med drygt 890 000 kronor och med nära 680 000 kronor i Destination Laxaland. För att de två satsningarna ska samordnas på bästa sätt kommer de att ha en gemensam styrgrupp.

Vid dagens möte behandlades också:

 • Upphandling Västtågstrafik – representanter
 • Region Hallands representant i Öresundståg AB:s styrelse
 • Översyn av kollektivtrafiksystemet – innehåll och tidsplan
 • Remiss av förslag till regional utvecklingsstrategi för Region Jönköping 2025
 • Styrelserepresentant i ALMI Invest Västsverige AB:s styrelse
 • Återrapportering från möte med den politiska strategigruppen för Öresund/Kattegatt/Skagerrak-programmet 28 februari
 • Internkontroll- och arbetsmiljöplan, Kulturförvaltningen
 • Månadsrapport för Kulturförvaltningen
 • Ekologisk odling – ärendet lyftes ur dagens sammanträde
 • Finansiering av lokalinvestering, Skolförvaltningen
 • Studeranderättslig standard
 • Yttrande över motion om feministiskt självförsvar
 • Månadsrapport för Skolförvaltningen
 • Resultathantering för 2012
 • Samverkansavtal mellan landsting och regioner avseende gemensamt finansierade IT-stöd via beställarorganisationen Centrum för eHälsa (CeHis)
 • Fortsatt arbete med administrativ samordning
 • Fyllnadsval av ledamot till skolutskottet
 • Tillsättning av förvaltningschef för Hallands sjukhus – formalia kring beslut om anställning
 • Motion om handlingsplan vid våld i nära relationer
 • Patientnämnden Halland – verksamhetsberättelse för 2012
 • Återrapportering från kommunberedningen 13 februari och 13 mars
 • Återrapportering från möte med representanter från Västra Götalandsregionen och Region Skåne 28 februari
 • Anmälan av fattade delegationsbeslut
 • Anmälan av protokoll
 • Månadsrapport för Region Halland
 • Regiondirektören informerar
 • Månadsrapport för Regionkontoret

För mer information, kontakta gärna:

Gösta Bergenheim, regionstyrelsens ordförande, tfn: 070-628 81 01.
Catarina Dahlöf, regiondirektör, tfn: 076-818 48 96.
Jörgen Preuss, biträdande regiondirektör, tfn: 070-545 38 55.