26 juni 2013

Kollektivtrafikplan 2014:

Satsningar på kollektivtrafiken viktiga för Hallands framtid

Nästa år fortsätter utvecklingen av de stora pendelstråken genom Halland. Att kollektivtrafiken är väl utbyggd och fungerar bra är en viktig del i regionens arbete med att skapa tillväxt i Halland, och har också stor betydelse för miljön.

– Vi har ansvar för att förbättra möjligheterna att kunna åka kollektivt till arbetet, och vi vill också att tåg och buss ska vara bra alternativ för resande på fritiden. Det här är viktiga delar i att nå visionen om att Halland ska vara den bästa livsplatsen, säger Gösta Bergenheim, ordförande i regionstyrelsen.

Kollektivtrafikplanen tas fram av Hallandstrafiken, och utgår från det regionala trafikförsörjningsprogram som antogs av regionfullmäktige förra året. Trafikförsörjningsprogrammet anger inriktningen på längre sikt, medan planen är mer konkret inriktad på 2014, med en viss beskrivning av 2015 och 2016.

Fokus i kollektivtrafikplanen ligger alltså på de stora pendlingsstråk mellan de större orterna som prioriteras i trafikförsörjningsprogrammet. Kollektivtrafikplanen innehåller bland annat de här förändringarna för nästa år:

 • Fler och fler åker tåg på Västkustbanan, och genom att öka tågtrafiken ska möjligheterna till arbetspendling och vardagsresande förbättras ytterligare. Tanken är att tågen ska gå varje halvtimme under de perioder på vardagar då det är allra flest som reser. Det här gäller till att börja med på sträckan Halmstad-Göteborg. Från och med 2015, när tunneln genom Hallandsås är klar, finns planer på att eventuellt förtäta tågtrafiken även söderut.
 • Det ska också bli bättre möjligheter att resa med tåg på helgerna. Ambitionen är att utöka antalet avgångar både på lördagar och på söndagar.
 • Under 2013 kommer det att göras en studie av regionbusstrafiken på sträckan Varberg-Kungsbacka. Intentionen är att göra det möjligt att åka buss mellan Varberg och Kungsbacka utan att behöva byta buss. En viktig del är anslutningar till tågstationen i Åsa, som börjar trafikeras i december 2013. För att underlätta för resenärerna kommer alla bussar som trafikerar hela det här stråket att ha biljettmaskiner för resekort från såväl Hallandstrafiken som Västtrafik.
 • Vad gäller bussar i stadstrafik planeras förändringar i Varberg, för att skapa bättre möjligheter för invånarna att åka kollektivt. Linjedragningarna är idag ungefär desamma som på 80-talet. Nu är tanken att anpassa linjedragningarna efter dagens behov, öka stadsbusstrafiken och erbjuda samtrafik med Öresundståg och regionbussar, för att på så sätt förbättra möjligheterna till arbetspendling. Trafiken till Trönninge och till Sjukhuset i Varberg ska också utökas.
 • I Halmstad blir det flera ombyggnadsarbeten som påverkar stadsbussarna nästa år. Den nuvarande bussterminalen Österskans ska avvecklas, och en ny terminal ska anläggas i anslutning till resecentrumet. Det här gör att man räknar med att stadstrafiken i Halmstad får ökade driftskostnader 2014. Om busstrafikens framkomlighet prioriteras under ombyggnaden kan de ökade kostnaderna dock till viss del mötas med större intäkter.

Högt ställda mål

I "Mål och strategier för Region Halland 2012–2015 " anges att antalet resor med kollektivtrafik ska öka med minst fem procent per år. Det innebär att det ska genomföras 789 103 fler kollektivtrafikresor under 2013 jämfört med 2012.

Hallandstrafiken får ytterligare 20 miljoner kronor nästa år.

Vid dagens möte behandlades också:

 • Förslag till remissutgåva Regional infrastrukturplan 2014-2025
 • Samråd om Västlänken
 • Överenskommelse om tidigareläggning av beslutad samfinansiering avseende Västkustbanan genom Varberg
 • Delegationsbestämmelser för regionstyrelsen – beslut om stöd till anläggning av kanalisation
 • Återrapportering från West Swedens årsstämma 31 maj
 • Delegationsbestämmelser för regionstyrelsen – kulturverksamheten
 • Månadsrapport för Kulturförvaltningen
 • Inriktning av folkhögskolornas kurs- och konferensverksamhet
 • Månadsrapport för Skolförvaltningen
 • Årsredovisning av donationsmedel
 • Revisorernas granskning av Årsredovisning för Region Halland 2012
 • Svar på revisionsrapport Upplevelsenäring och näringsliv
 • Svar på revisionsrapport Förankring av policyer och riktlinjer i bolagen
 • Personaldatorer
 • Anmälan av fattade delegationsbeslut
 • Anmälan av protokoll
 • Månadsrapport för Region Halland
 • Månadsrapport för Regionkontoret

För mer information, kontakta gärna:

Gösta Bergenheim, regionstyrelsens ordförande, tfn: 070-628 81 01.
Catarina Dahlöf, regiondirektör, tfn: 076-818 48 96.
Jörgen Preuss, bitr regiondirektör, tfn: 070-545 38 55.