28 augusti 2013

Tydligare uppdrag för regionens naturbruksskolor

Regionstyrelsen fattade i dag flera beslut som rör Region Hallands två naturbruksgymnasier – Munkagård och Plönninge. Bland annat får skolorna nu ett tydligt uppdrag att arbeta med vuxenutbildning.

Regionstyrelsen behandlade i dag en större utredning av verksamheten vid de två naturbruksskolorna, med ett antal förslag angående framtiden.

Bland annat har det gjorts en översyn av den internatavgift som vårdnadshavarna för de gymnasielever som bor på skolorna betalar. Avgifter för internatboende ingår inte i skolpengen, utan den kostnaden ska elevens vårdnadshavare stå för, med inackorderingsbidrag från hemkommunen.

I internatavgiften på 6 000 kronor per läsår ingår både boende och mat för eleverna, och tidigare har avgiften subventionerats via en särskild kommunal ersättning. Nu ändras detta, vilket innebär att elevernas vårdnadshavare kan behöva betala en högre avgift än tidigare.

– Det går i dag inte att säga exakt hur stor höjningen blir. Skolorna arbetar nu hårt för att sänka sina kostnader, för att på så sätt hålla avgiften på en så bra nivå som möjligt även i fortsättningen, säger regionstyrelsens ordförande Gösta Bergenheim.

Förändringen berör inte de elever som redan går på skolan, utan träder i kraft för dem som börjar hösten 2014. Regionstyrelsen kommer vid sitt möte i oktober att fatta beslut om hur stor avgiften ska bli. Då kommer avgiften också att specificeras, så det blir tydligt hur stor del av avgiften som är för till exempel boende och mat.

Flera olika utbildningar på gång

En högre avgift kan resultera i att antalet gymnasieelever på skolorna minskar. Nu vidgas dock skolornas uppdrag till att också erbjuda vuxenutbildningar.

– Det kan handla om olika uppdragsutbildningar för organisationer och myndigheter, säger Gösta Bergenheim. Det finns många möjligheter och nu ger vi skolorna ett tydligare uppdrag.

De båda skolornas uppdrag kan komma att utvidgas även på andra sätt. Skolförvaltningen fick vid dagens sammanträde i uppdrag att ta fram beslutsunderlag för att erbjuda sommarskola för grundskoleelever, att utöka sitt utbud för ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt att bli en mer aktiv part i utvecklingen av den halländska landsbygden – det så kallade landsbygdsprogrammet.

– Skolorna har en stor kompetens och kan vara en viktig resurs i detta arbete, säger Gösta Bergenheim.

Ett annat av besluten rörde de hyreskostnader skolorna har, och Skolförvaltningen fick i uppdrag att göra en översyn av hyressättningen.

Regionens IT-verksamhet granskad

Med utgångspunkt från en revisionsrapport behandlade i dag regionstyrelsen IT-verksamheten inom Region Halland.

Regionens revisorer gör, efter sin granskning, ett antal bedömningar och ger rekommendationer till utvecklingsåtgärder. Det gäller bland annat hur regionen arbetar med sin IT-strategi och IT-säkerhet. Revisorerna menar också att rollfördelning och ansvar behöver förtydligas.

Regiondirektören har bildat ett eRåd som bereder IT-frågor inom ramen för den beslutade strategin. När det gäller driften är det Regionservice som har hand om regionens IT-system. I svaret från regionstyrelsen framgår att många av de åtgärder som revisorerna pekar på redan är under arbete inom Regionservice.

När det gäller att förtydliga uppdrag och roller på IT-området samt att utveckla regionens IT-strategi så har eRådet fått i uppdrag att arbeta med detta och att presentera förslag och handlingsplan under hösten.

Vid dagens möte behandlades också:

 • Remiss – En effektivare plan- och bygglovsprocess
 • Kommunövergripande översiktsplan för Laholms kommun
 • Information om regionalt strukturfondsprogram för Västsverige
 • Remiss – Öresund-Kattegatt-Skagerrackprogrammet
 • Diskussion om West Swedens framtida inriktning, organisation och finansiering
 • FramtidsFrö i Halland 2013-2015 – ansökan
 • Redovisning av kulturverksamheten 2012
 • Uppföljning av internkontrollplan för regionstyrelsen avseende Kultur i Hallands verksamhet 2013
 • Interkommunal ersättning för folkhögskolor 2014
 • Handlingsplan – medarbetarenkät
 • Svar på revisionsrapport: Övergripande granskning av regionstyrelsens arbete med intern kontroll
 • Anmälan av fattade delegationsbeslut
 • Anmälan av protokoll
 • Månadsrapporter för Region Halland, Regionkontoret, Skolförvaltningen och Kulturförvaltningen

För mer information, kontakta gärna:

Gösta Bergenheim, regionstyrelsens ordförande, tfn: 070-628 81 01.
Catarina Dahlöf, regiondirektör, tfn: 076-818 48 96.
Jörgen Preuss, bitr regiondirektör, tfn: 070-545 38 55.