6 februari 2013

Viktig planering för framtidens kollektivtrafik

Region Halland och Hallandstrafiken arbetar tillsammans med planeringen av framtidens kollektivtrafik – en komplex och avancerad uppgift.

– Kollektivtrafiken finansieras till stora delar av skattepengar, och för att fatta beslut om utvecklingen måste vi ha en realistisk och långsiktig planering som grund. Det handlar om viktiga avvägningar, och det gäller att vi utvecklar verksamheten klokt så att vi kombinerar bästa möjliga samhällsnytta med önskemål och behov, säger regionstyrelsens ordförande Gösta Bergenheim.

En väl fungerande kollektivtrafik har stor betydelse för en attraktiv region. Man ska kunna resa smidigt till både jobb och studier, och trafiken ska fungera på ett bra sätt både inom Halland och över länsgränserna. En del av planeringen görs därför i samarbete med kringliggande regioner.

Viktigt med kunskap om dagens resvanor
En del i kartläggningen av förutsättningarna för framtidens kollektivtrafik, och vilka behov hallänningarna har av kollektivtrafik, är att veta hur resvanorna ser ut idag. Under våren kommer ett antal invånare i Halland därför att få ett formulär i brevlådan med frågor om sina dagliga resvanor. Undersökningen ska ge svar på till exempel hur stort resandet med kollektivtrafik är, när på dygnet man reser och hur resandet ser ut på olika orter i Halland.

Undersökningen ska göras i samarbete med Trafikverket, och även Hallands kommuner deltar. Resultatet kan på olika sätt användas av alla tre parterna – det blir alltså både nationell, regional och lokal nytta.

Regionstyrelsen beslutade idag att avsätta maximalt 600 000 kronor för undersökningen. Trafikverket står för hälften av kostnaden, som alltså totalt beräknas till 1,2 miljoner kronor. Resultatet ska vara klart under hösten.

Studie av järnvägstrafikens funktion
Regionstyrelsen beslutade idag också att det ska göras en så kallad funktionsstudie av järnvägstrafiken i Halland, som ses som kärnan i den halländska kollektivtrafiken. Region Halland är som kollektivtrafikmyndighet ansvarig för planeringen av infrastrukturen, och de kommande åren behöver flera strategiska beslut fattas om järnvägstrafiken, bland annat om trafikutbudet.

– För att vi ska kunna fatta rätt beslut, både ur trafikstrategiskt och ekonomiskt perspektiv, vill vi ha en helhetsbild av vilken funktion järnvägarna i Halland ska ha på lång sikt. Vi måste också kunna bedöma vilka möjligheter det finns för gods- och persontrafik både på kort och på lång sikt, och se vad vi måste göra för att få önskad trafikering, säger Gösta Bergenheim.

Utredningen ska göras i samverkan med Trafikverket, och den ska vara klar andra halvåret 2013.

Förslag på gemensam värdegrund för Region Halland

Vad ska känneteckna Region Hallands arbetsplatser? Och hur ska de som kommer i kontakt med Region Halland uppfatta oss? Det är frågor som ingår i arbetet med regionens gemensamma värdegrund.

Sedan flera år har det pågått ett arbete för att ta fram en värdegrund för Region Halland. Arbetet inleddes i såväl dåvarande Landstinget Halland som i regionförbundet, och gjorde ett omtag efter regionbildningen. Idag ställde sig regionstyrelsen bakom ett förslag till gemensam värdegrund, som slutligen ska fastställas av regionfullmäktige den 27 februari.

Enligt förslaget sammanfattas regionens värdegrund med "Vi KAN", där K står för kompetens, A för ansvar och N för nytänkande. Ordet "Vi" tydliggör att värdegrunden är en gemensam angelägenhet för hela Region Halland och betonar vikten av att vi är och uppfattas som en region – Vi KAN, tillsammans.

Värdegrundsorden är ett avstamp för det fortsatta arbetet på regionens arbetsplatser kring vad orden betyder för grupper och enskilda, och hur de kan prägla arbete och förhållningssätt.

När värdegrunden fastställts får regionens styrelser, nämnder och förvaltningar i uppdrag att tillämpa värdegrunden och aktivt bidra till att den blir välkänd, förankrad och synlig i hela regionen.

Satsningar på tillväxt återredovisas till staten

Nyföretagarcheckar med särskild inriktning på kvinnliga företagare, testmiljöer för nya idéer i vården, gemensam webbportal som ska locka både besökare och investerare till Halland, och en fortsatt satsning på effektiva tågförbindelser. Satsningarna för att främja tillväxten i hela Halland tar sig många uttryck, och regionstyrelsen behandlade idag en rapport över 2012 års arbete.

– En god tillväxt är en framgångsfaktor och det regionala tillväxtarbetet förs på många fronter, med en rad olika satsningar och samarbeten, säger Gösta Bergenheim, regionstyrelsens ordförande.

Innovation och förnyelse
Innovation och förnyelse är ett viktigt område som stödjer utvecklingen av Halland. Inom området entreprenörskap och nyföretagande har bland annat konsult- och nyföretagarcheckar varit framgångsrika och kunnat riktas särskilt mot kvinnliga företagare.

En annan satsning som inletts under året är att utveckla så kallade testbäddar, det vill säga möjlighet för företag och vårdens medarbetare att få pröva nya idéer och innovationer i vårdmiljö. Region Halland har under 2012 också tagit fram en innovationsstrategi för tillväxt.

– Det arbetet har bidragit till en ökad samsyn om hur arbetet med att stimulera innovationer kan bedrivas i Halland, säger Gösta Bergenheim.

Regionen fokuserar på fyra sektorer när det gäller att stödja innovationen: hälsoteknik, livsmedel, upplevelsenäring och bioenergi.

– När det gäller upplevelsenäringen fortsätter vi bland annat att utveckla webbportalen halland.se till en destinationsportal för besökare, boende och investerare, säger Gösta Bergenheim.

Kompetensförsörjning
Ett certifierat Vård- och omsorgscollege är en av satsningarna när det gäller att säkra den halländska kompetensförsörjningen. Under 2012 tecknades också samarbetsavtal med Högskolan i Halmstad och Campus Varberg såväl när det gäller kompetensutveckling som innovation.

Tillgänglighet
En väl fungerande kollektivtrafik är viktig för hela Halland. Genomförandet av den långsiktiga regionala infrastrukturplanen har fortsatt liksom dialogen med myndigheter, grannregioner och kommuner. Stöd till utvecklingen av bredband har fördelats och Halland har rustat kollektivtrafiken för införandet av trängselskatt i Göteborg.

– Det mest prioriterade infrastrukturprojektet i Halland är utbyggnaden av Västkustbanan till dubbelspår genom Varberg, säger Gösta Bergenheim.

Samarbete över gränser
Samarbeten över gränserna är viktiga för den fortsatta halländska tillväxten. Region Halland driver eller deltar i ett antal gränsöverskridande projekt, med betoning på området Kattegat-Skagerak.

Kulturella och kreativa näringar
Projektet "Kreatören i fokus" genomfördes 2012 i samarbete med Tillväxtverket. Målen är att skapa grundläggande förståelse för kulturella och kreativa näringar ur ett regionalt perspektiv, och att fram en handlingsplan för vidare arbete.

Ett nära samarbete har förts med Kulturmiljö Halland inom projektet "Kreativa kraftfält" där den italienska professorn i ekonomi Pier Luigi Sacco och hans forskarteam har genomfört en analys av Halland. Resultaten av denna beräknas vara klar våren 2013 med slutrapport hösten 2013.

Region Halland ger stöd till Europa Direkt

Region Halland fortsätter att ge stöd till Halmstads kommuns värdskap för Europa Direkt Halland, som är en del av EU-kommissionens nätverk för information till allmänheten. Regionstyrelsen beslutade idag att stödja Europa Direkt Halland med 30 000 euro per år under perioden 2013–2017.

Sprider kunskap om EU
Europa Direkt Halland har ett regionalt uppdrag och verkar i hela Halland. Hittills har verksamheten bland annat arrangerat olika aktiviteter för att öka hallänningarnas möjligheter att dra nytta av Sveriges medlemskap i EU, genom att sprida information för ökad kunskap om och intresse för EU-frågor. Ungdomar är en prioriterad målgrupp. I Sverige finns 16 Europa Direkt-kontor, av totalt cirka 480 kontor runt om i Europa.

Stöd till växthus för scenkonst

Scenkonstprojektet Gnistan i Laholms kommun ska i sommar ge en stor föreställning vid Lagan och Knäred. Regionstyrelsen beslutade idag att vara med och finansiera projektet med 331 000 kronor.

Projektet genomförs i samarbete med föreningen Laholms sommarspel där professionella och amatörer arbetar tillsammans under lång tid. Manuset till Gnistan är nyskrivet och föreställningen förbereds genom workshops där text, dans, musik och sång genomarbetas.

Region Halland ska skapa möjligheter för kommunerna att profilera sig inom särskilt prioriterade områden, och bedömningen är att Gnistan uppfyller kriterierna för stöd till kulturutveckling, har stöd i Hallands kulturplan och i Region Hallands övergripande mål och strategier. Projektet har tidigare fått 100 000 kronor som stöd till förberedelser.

Filmutbildning föreslås få nya lokaler

Filmutbildningen vid Katrinebergs folkhögskola föreslås få nya lokaler. De senaste åren har utbildningen bedrivits i tillfälliga lokaler, som trots en mängd åtgärder haft problem med dålig luft.

Hur lokalfrågan för filmutbildningen ska lösas på bästa sätt har diskuterats en längre tid. Förslaget är nu att riva de befintliga husen och bygga nytt – vilket bedöms både ge goda möjligheter att utveckla filmutbildningen och vara det bästa sättet att utnyttja resurserna.

Regionstyrelsen beslutade idag att ta med förslaget i beredningsarbetet med övriga fastighetsinvesteringar. Beslut ska fattas i mars.

Regionen satsar för effektivare energianvändning

Region Halland har en bred och energikrävande verksamhet. Regionstyrelsen behandlade i dag en strategi för hur regionen ska använda energi på ett effektivare sätt. I strategin finns, förutom en nulägesbeskrivning, en flerårig plan på konkreta åtgärder.

Staten ger ekonomiskt stöd till energieffektivisering inom kommuner och landsting eftersom man ser dessa aktörer som viktiga förgångare. För Region Hallands del är stödet cirka en och en halv miljon kronor, som fram till 2014 kommer att användas till utbildningsinsatser och mindre utredningar.

Regionen fokuserar främst på tre områden: effektivare energianvändning i fastighetsbeståndet, effektivare transporter och att köpa in mer energieffektiv utrustning.

När det gäller fastigheterna kommer man under 2013 och 2014 bland annat att arbeta med förbättringar av luftbehandlingsanläggningarna vid Hallands sjukhus i Halmstad och Varberg, utebelysningen vid sjukhuset i Varberg och att installera solceller och solfångare. Under 2013 och 2014 satsar Region Halland drygt 40 miljoner kronor på energieffektivisering i fastigheterna.

En plan för hur regionen ska energieffektivisera åren 2015–2020 kommer att upprättas.

Förhandsinformation om ekonomiskt resultat för 2012

Regionstyrelsen fick idag information om Region Hallands ekonomiska resultat för 2012, genom den så kallade bokslutskommunikén. Kommunikén ger en kortfattad och övergripande bild av resultatet. Förändringar i resultatet kan komma att ske jämfört med den slutliga årsredovisningen, som regionfullmäktige behandlar i april månad.

Det samlade resultatet uppgår till +85 miljoner kronor, vilket är 116 miljoner kronor bättre än vad som budgeterats. De främsta orsakerna till överskottet är att skatteintäkterna blev 74 miljoner högre än budgeterat och att regionen fick en återbetalning från AFA Försäkring på 87 miljoner kronor.

Ser man enbart till regionens driftverksamheter slutade året med ett samlat underskott på -82 miljoner kronor. Det är 74 miljoner sämre än budgeterat, vilket motsvarar ungefär en procent av regionens omsättning.

Motion: Regionkontoret håller koll på EU-medel

Hüseyin Mirza Karagös (S) föreslår i en motion till regionfullmäktige att enheten för forskning, utveckling och utbildning – FoUU – ska undersöka om det finns möjligheter att få stöd från EU för att utveckla hallänningarnas hälsa.

I sitt yttrande till regionfullmäktige pekar regionstyrelsen på att Regionkontoret redan följer de utlysningar av medel som görs i EU:s hälsoprogram och har bevakning på kommande satsningar inom EU. Om det blir aktuellt att söka EU-medel är FoUU, som sedan årsskiftet är en del av Regionkontoret, en naturlig samverkanspart.

Med detta föreslår regionstyrelsen att regionfullmäktige ska anse motionen besvarad.

Vid dagens möte behandlades också:

 • Kollektivtrafikplan 2014
 • Upphandling av Öresundstågstrafik
 • Öresundstågs samverkansorgan – representanter
 • Upphandling av Västtågstrafik
 • Regional infrastrukturplan för Halland 2014–2025
 • Remiss – Regionalt utvecklingsansvar i Jönköpings län
 • Nominering av ersättare till styrkommittén för delprogrammet Kattegatt-Skagerrak.
 • En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet.
 • Fördelning av statsbidrag till Hallands regionala kulturverksamhet
 • Remiss – Läsandets kultur: slutbetänkande
 • Justering av generellt ägardirektiv
 • Ägardirektiv Teater Halland
 • Regional museiverksamhet, kulturmiljö och arkeologiverksamhet
 • Svar till Falkenbergs kommun angående miljöinspektion
 • Granskning av styrning och ledning av Region Hallands folkhögskolor
 • Interkommunal ersättning – naturbruksgymnasiet 2013
 • Lönestrategi 2013 – skolförvaltningen
 • Skolförvaltningen – drift- och investeringsbudget 2013
 • Uppföljning av internkontrollplan för regionstyrelsen avseende skolförvaltningens verksamhet
 • Samverkansavtal för gymnasiesärskola i Region Halland
 • Svar på begäran om yttrande till justitieombudsmannen
 • Granskning av delårsbokslut 2012
 • Uppföljning av internkontrollplan 2012
 • Motion om glasögon till barn och ungdomar
 • Motion om fria preventivmedel i Halland
 • Motion om tolkeffektivisering och införande av videotolkning
 • Framställan angående lokalanpassning för obduktion- och bårhusverksamhet vid Hallands sjukhus Halmstad
 • Ansökan om bidrag – nu begäran om omprövning
 • Försäljning av fastighet Tofta
 • Anmälan av fattade delegationsbeslut
 • Anmälan av protokoll

För mer information, kontakta gärna:

Gösta Bergenheim, regionstyrelsens ordförande, tfn: 070-628 81 01.
Catarina Dahlöf, regiondirektör, tfn: 076-818 48 96.
Jörgen Preuss, biträdande regiondirektör, tfn: 070-545 38 55.