6 november 2013

Nyheter från Regionstyrelsens sammanträde

EU-program skapar möjligheter för Halland

Vid dagens sammanträde ställde sig Regionstyrelsen bakom två förslag till EU-program för perioden 2014-2020, där det ena skapar möjligheter för att stärka tillväxten och sysselsättningen i Västsverige och det andra ska främja utvecklingen i Öresund-Kattegatt-Skagerack-området. Tillsammans kommer de båda programmen att ha en budget på cirka 600 miljoner kronor som regionen, de halländska kommunerna och andra aktörer kan söka pengar från.

- Med stöd av de olika EU-programmen får vi möjlighet att växla upp vårt eget arbete med att utveckla och stärka Halland och att få tillbaka en del av de halländska skattepengar som går till EU. Liksom tidigare år har regionen och kommunerna i Halland gemensamt avsatt pengar för medfinansiering under programperioden. Det gör att vi kan arbeta snabbt och effektivt med projektansökningar, säger Gösta Bergenheim, regionstyrelsens ordförande.

Det ena programmet - Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning i Västsverige – har Region Halland arbetat fram tillsammans med Västra Götalandsregionen. Pengarna i detta program, cirka 485 miljoner kronor, ska främst användas till att stärka konkurrenskraften hos små och medelstora företag genom att stimulera till innovationer och forskning. Små och medelstora företag definieras i detta sammanhang med upp till 250 anställda och en omsättning med högst 50 miljoner Euro.

Programmet för Öresund-Kattegatt-Skagerack har arbetats fram gemensamt av regionerna i området och ska främja:
• forskning, teknisk utveckling och innovation
• övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
• hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur
• sysselsättning och arbetskraftens rörlighet

- Region Halland har varit aktiva i arbetet med att ta fram innehållet i programmen, för att säkra att de svarar mot de behov som finns i Halland och i Västsverige, säger Gösta Bergenheim.

Under den föregående programperioden, 2007-2013, har det i Halland kunnat genomföras ett stort antal projekt med stöd av EU-pengar. Projekten har tagit sin utgångspunkt i den regionala utvecklingsstrategin för Halland, och exempelvis handlat om utveckling av halländska företag, mer miljövänlig energianvändning och att stärka Halland som besöksmål. Exempel på EU-projekt är Kattegattleden, Företagsamt lärande i Halland och Bioenergicentrum Halland.

EU-programmen antas slutligt av EU-kommissionen under våren 2014.

Framtidens lokalbehov i fokus

Vilka lokalbehov har Region Halland och hur ska de bäst lösas? Vid dagens sammanträde behandlade regionstyrelsen den återkommande punkten Lokalresursplan och gav bland annat klartecken till en förstudie av samlokalisering av BUP-mottagningen med BUP:s heldygnsvård i Halmstad.

Vid mötet diskuterades också flera stora lokalfrågor, såsom behovet av en mer långsiktig lösning för akutmottagningen vid Hallands sjukhus Varberg och ett nytt akut- och operationsblock vid Hallands sjukhus Halmstad. Inför beslut om en eventuell förstudie kring dessa projekt ska nu Hälso- och sjukvårdsstyrelsen först bereda frågan.

– Vi behöver koppla de här frågorna till Hälso- och sjukvårdsstyrelsens strategier kring hur den framtida halländska vården ska se ut, innan vi kan ta beslut om dessa stora och långsiktiga investeringar, säger Gösta Bergenheim.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fick också i uppdrag att diskutera och ge besked om ambitionsnivån för framtidens vårdavdelningar. Det handlar till exempel om att sätta mål för hur många enkelrum en vårdavdelning bör ha och hur nya arbetssätt kan påverka hur framtida renoveringar av Hallands sjukhus 32 vårdavdelningar bör göras.

Regionstyrelsen gav vid sitt möte i dag klartecken till följande förstudier:
• Förstudie av lokalanpassning för ny MR-kamera vid Hallands sjukhus Halmstad.
• Förstudie av samlokalisering av BUP-mottagningen med BUP:s heldygnsvård i Halmstad.
• Förstudie för fastighetsanpassningar på Plönningeskolan inför ett eventuellt samarbete med Halmstad kommun.

Fler kan få billigare p-piller

Från den 1 januari 2014 föreslås att Region Halland ansluter sig till en gemensam subventionsmodell av hormonella preventivmedel.

Höj åldersgränsen för att få subventionerade preventivmedel från 19 till 25 år. Det vill regionsstyrelsen att regionfullmäktige tar beslut om. Samtidigt vill man att maxkostnaden för patienten sänks från 150 kronor till 100 kronor per år. Skälet är att Sveriges kommuner och landsting, SKL, gått ut med en rekommendation om gemensamma regler i hela landet. Subventionen avser hormonella preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånen. Om fullmäktige går på regionstyrelsens linje kommer reglerna att gälla i Region Halland från 1 januari 2014.

Kasserad utrustning ska gå till bistånd

Region Halland har behov av en gemensam rutin för övertalig medicinsk teknisk utrustning inom Region Hallands verksamhetsområden visar en nulägesrapport som pekar på att rutinerna idag ser olika ut. 

Gammal och kasserad medicinsk utrustning som inte ska säljas ska skänkas till biståndsorganisationer som Region Halland har avtal med. Det beslutade regionstyrelsen om på onsdagen. Hanteringen av sådan utrustning har hittills varierat mycket inom regionen. Därför fick Regionkontoret i uppdrag att ta fram gemensamma rutiner för hur biståndet ska hanteras.

Vid dagens möte behandlades också

• Komplettering av trafikförsörjningsprogram
• Regionalt tillväxtarbete och kommunala översiktsplaner
• Överenskommelse inför trafikpliktsbeslut - Västtågen
• Beslut om allmän trafikplikt inför upphandling av Västtågstrafiken
• Samarbetsorgan för färdtjänst och kollektivtrafik
• Information om landsbygdsprogrammet och dess underlag
• Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014
• Befolkningsstudien Hälsa på lika villkor?
• Månadsrapport för kulturförvaltningen
• Månadsrapport för skolförvaltningen
• Subvention av hormonella preventivmedel
• Införande av kvalitetsråd inom Region Hallands verksamhetsområden
• Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Halland för verksamhetsåret 2012
• Månadsrapport för Region Halland
• Återrapportering från kommunberedningens sammanträde 9 oktober
• Anmälan av fattade delegationsbeslut
• Anmälan av protokoll
• Regiondirektören informerar
• Månadsrapport för regionkontoret

För mer information, kontakta gärna

Gösta Bergenheim, regionstyrelsens ordförande, tfn: 070-628 81 01.
Catarina Dahlöf, regiondirektör, tfn: 076-818 48 96.
Jörgen Preuss, bitr regiondirektör, tfn: 070-545 38 55.