11 december 2013

Korta nyheter från Regionstyrelsens sammanträde den 11 december 2013.

Förslag till regional infrastrukturplan

Regionstyrelsen fattar beslut om en ny Regional infrastrukturplan för de närmsta tolv åren. 1 168 miljoner kronor från staten har preliminärt tilldelats Halland för att förbättra transportsystemet och planen innehåller prioriterade regionala satsningar.
 
- Målet är att skapa bättre kommunikationsmöjligheter för människor och näringslivet för att stärka Hallands attraktivitet och utveckling, säger Gösta Bergenheim, regionstyrelsens ordförande. Kuststråket med Västkustbanan har en central roll för person- och godstrafik i Sydvästsverige och pendlingen ökar stadigt. Genom regional plan är vi med och finansierar satsningar på Västkustbanan.

Utbyggnad av Västkustbanan till dubbelspår genom Varberg pekas ut som den absolut viktigaste satsningen för Halland. 220 miljoner kronor ur planen går till samfinansiering av en dubbelspårsutbyggnad, inklusive resecentrum i Varberg. Ett nytt samlat resecentrum för buss- och tågtrafik i Halmstad, där 110 miljoner kronor föreslås används ur regional plan, kommer att innebära stora förbättringar för pendlare och andra resenärer. Ytterligare 96 miljoner kronor kommer att användas för att bygga om eller bygga nya hållplatser för kollektivtrafiken i hela Halland.

Planen innehåller också betydande satsningar på gång- och cykelvägar, bland annat prioriteras en bilfri cykelled genom Halland, Kattegattleden. Totalt innehåller planförslaget cykelsatsningar på 120 miljoner kronor. Enligt överenskommelser bidrar kommunerna med en lika stor summa.

I planen finns ett omfattande vägobjekt och det är en ny dragning av väg 940 Rösan – Forsbäck på Onsalahalvön i Kungsbacka. Byggstart beräknas till 2015 till en kostnad på 342 miljoner kronor.

Planförslaget lämnas nu till regeringen och den ekonomiska ramen för den regionala planen kommer att fastställas av regeringen våren 2014. Planen ska därefter fastställas av regionfullmäktige.

Genomförandeavtal Västsvenska paketet

Medfinansiering till ett tjugotal nya projekt till det Västsvenska paketet blev idag klart då man på regionstyrelsens möte godkände det avtal som reglerar det fortsatta genomförandet, det så kallade Block 2.

Det nya genomförandeavtalet för Block 2 grundar sig på sig på medfinansieringsavtalet för Västsvenska paketet och sträcker sig från 2014-2016. Avtalet inkluderar även en förlängning av färdigställandet av projekt som påbörjats inom ramen för Block 1.

Genomförandeavtal för Block 2 omfattar 21 projekt som sammantaget kostar cirka 8,8 miljarder kronor. Bland annat ingår Marieholmstunneln, delfinansiering av Hisingsbron och del av E45 samt projektering och förberedelsearbeten för Västlänken.

I avtalet understryks vikten av kostnadseffektivitet och kostnadshållning vid planering och utförande av anläggningarna. I avtalet poängteras också vikten av att ha särskilt hänsynstagande till framkomlighet i kollektivtrafiken under byggnadstiden.

Företag med potential ska ta språng under 2014

Språngbrädor, finansieringsbrädor och företagsacceleratorer ska ge halländska entreprenörer och företag en skjuts under 2014.
 
Regionstyrelsen gav på onsdagen Connect Väst 900 000 kronor för att de långsiktigt ska bidra till att skaffa fram fler arbetstillfällen inom Region Halland och dess sex kommuner. Tanken är att entreprenörer och företag med höga ambitioner ska förses med verktyg för att lyckas. Språngbrädan, Finansieringsbrädan och Företagsacceleratorn är exempel på sådana verktyg som är till stor hjälp för företag som är i en tillväxtfas.
 
Det Region Halland vill att Connect Väst ska göra under 2014 är:

• leverera språngbrädor, finansieringsbrädor och företagsacceleratorer och seminarier
• arbeta med kommunernas näringslivskontor för att öka antalet företag som tar del av Connects erbjudande
• medverka till att det halländska innovationssystemet blir mer regionalt, effektivt och tydligt
 
Ett antal mål är fastställda och Connect Väst ska varje kvartal redovisa till Region Halland och respektive kommun hur arbetet går i förhållande till målen. Cirka 30 procent av insatserna ska gå till kvinnor.

Connect Väst arbetar sedan ett tiotal år i hela Västra Götaland och sedan 2011 även till Halland.

Kuvös ska bli kreativ mötesplats

Projektet Science Park Halmstad Inkubator får fortsatt stöd av Region Halland med
2 000 000 kronor under 2014.
 
Verksamheten har under ett par år ställts om från att vara en inkubator för företag på Högskolan i Halmstad till att även vara en kuvös för utvecklingsprojekt inom hela regionen. Metoder och processer har utvecklats under projekttiden och nu finns en väl fungerande, och kvalitetssäkrad, arbetsmodell. Tillväxtprogrammet har fyra faser: Rekrytera, Paketera, Etablera och Växa.

Ägarna (Halmstad kommun, Högskolan Halmstad och SPH Entreprenörsförening) har enats om en ny inriktning för verksamheten. Den ska under 2014 gå från att i huvudsak vara en kuvös till att mer bli en kreativ mötesplats, en Science Park, med fokus på regional utveckling.

Nya kontaktvägar till vården utvecklas

En fortsatt utveckling av hallänningarnas möjligheter att kontakta vården och göra ärenden via internet finns i den ePlan som regionstyrelsen i dag fastställde.

Region Halland arbetar med utvecklingen av IT via en grupp som kallas eRådet. Den ePlan som behandlades i dag är en sammanställning av de satsningar som ska göras på IT-lösningar som stödjer verksamheten. En del av satsningarna görs för att möta nationella IT-satsningar inom vården

Planen handlar både om utveckling och drift av de olika IT-systemen. När det gäller utvecklingen satsas under det kommande året runt 21 miljoner kronor på olika projekt.

– Vi satsar bland annat på att gå vidare med utvecklingen av Mina vårdkontakter. Hallänningarna ska ännu smidigare kunna få kontakt med vården via internet och den nya tekniken ger också möjlighet till ökad delaktighet i den egna hälsan och vården, säger regionstyrelsens ordförande Gösta Bergenheim.

Under 2014 påbörjas till exempel arbetet för att det – om några år – ska bli möjligt att ta del av sin journal via internet.

Klartecken för byggprojekt

Regionstyrelsen gav i dag klartecken för en rad projekt när man behandlade det återkommande ärendet Lokalresursplan. Ny kulturbyggnad för filmutbildningen vid Katrinebergs folkhögskola och en ny byggnad för dialys- och njurmottagning i Varberg finns bland satsningarna.

Sedan en tid finns en ny process för att säkra en god och långsiktig planering för att Region Hallands ska ha tillgång till de lokaler man behöver.

- Vi jobbar nu betydligt mer systematiskt med vår lokalförsörjning både på kort och lång sikt, säger regionstyrelsens ordförande Gösta Bergenheim.

Regionstyrelsen fattade bland annat beslut om följande satsningar:
• Ny kulturbyggnad vid Katrinebergs folkhögskola. Tre äldre hus rivs och lämnar plats åt nybygget som är en förutsättning för att fortsätta att bedriva filmutbildningar på skolan. En förstudie har gjorts som beräknar kostnaden till drygt 15 miljoner kronor.
• Vid Hallands sjukhus Varberg ska en ny byggnad för dialys- och njurmottagning byggas. Detta görs dels för att det behövs fler dialysplatser, dels för att bereda plats åt ny utrustning. Bygget ska nu gå ut på upphandling, och slutgiltigt beslut tas sedan anbud kommit in i denna.
• Hus 072 (Norra Klockhuset) vid Hallands sjukhus Halmstad var planerat för rivning, men efter nya bedömningar ska det få nytt liv. Genom en upprustning kommer byggnaden att kunna vara en del av lösningen kring ombyggnaden för neonatalvården. Beräknad kostnad 37 miljoner kronor.
• Ett provisorium sedan många decennier ska byggas bort vid Hallands sjukhus Halmstad. Lokalerna i Norrebo klarar inte miljö- och tillgänglighetskrav och en ny kostnadseffektiv lösning ska tas fram.
• Som ett led i att skapa långsiktigt handlingsutrymme för framtida lokallösningar ska nuvarande administrationsbyggnaden Norrebo liksom den närliggande Östra flygeln rivas. Det skulle till exempel kunna ge utrymme för långsiktiga lösningar för akutsjukvården i Halmstad. Efter rivningen föreslås markytan användas som parkering i avvaktan på att nya byggnader uppförs.
• Paviljonger som använts för evakuering under ombyggnaden av psykiatrins lokaler i Halmstad köps nu in för att kunna användas när andra verksamheter behöver flytta tillfälligt för olika byggprojekt.

Regionstyrelsen gav också klartecken till en förstudie kring hur de nuvarande arbetsmiljöproblemen vid akuten på Hallands sjukhus Halmstad ska kunna lösas samt en förstudie kring ombyggnad av köken vid sjukhusen i Halmstad och Varberg. Köken är slitna och möter inte dagens krav och är i dag också onödigt stora.

Vid dagens möte behandlades också:

• Information upphandling av Västtågstrafik
• Information om upphandling av anropsstyrd trafik
• Uppföljning av Region Hallands värdskap för Nordsjökonferensen
• Presentation om arbetsmarknad och kompetensförsörjning
• Handlingsplan för tillgänglighet till regional kulturliv för personer med funktionsnedsättning
• Månadsrapport för kulturförvaltningen
• Drifts- och investeringsbudget 2014 för skolförvaltningen
• Verksamhetsplan 2014 för skolförvaltningen
• 2014 års priser för utbildningar inom naturbruksgymnasierna
• Internkontrollplan 2014 för skolförvaltningen
• Revisionsrapport – Granskning av inter kontroll vid naturbruksgymnasierna
• Yttrande till Skolinspektionen
• Ökad personlig integritet för patienten
• Reducering av antalet ledamöter i regionfullmäktige från 71 till 61 personer
• Samordning av telefontider inom specialistsjukvården
• Månadsrapport för Region Halland
• Anmälan av fattade delegationsbeslut och protokoll
• Budget och verksamhetsplan 2014 för regionkontoret
• Månadsrapport för regionkontoret

För mer information, kontakta gärna:

Gösta Bergenheim, regionstyrelsens ordförande, tfn: 070-628 81 01.
Catarina Dahlöf, regiondirektör, tfn: 076-818 48 96.
Jörgen Preuss, bitr regiondirektör, tfn: 070-545 38 55.