15 oktober

Nyheter från Regionstyrelsens sammanträde den 15 oktober.

Medfinansiering av EU-projekt för tillväxt i regionen  

Idag beslutade regionstyren att godkänna Överenskommelse om regional medfinansiering. Överenskommelsen är ett viktigt verktyg i det regionala utvecklingsarbetet för medfinansiering av projekt och insatser som bidrar till tillväxt i regionen.  

Medfinansieringen är för år 2015 17 miljoner kronor och består av medel från Region Halland och de halländska kommunerna gemensamt.

-  I Tillväxtstrategi för Halland finns de prioriteringar och strategiska vägval som pekar på vilken riktning vi behöver gå för tillväxt i regionen. EU-programmen är viktiga i tillväxtarbetet och medfinansieringen är ett av de finansiella verktygen för genomförande av strategin, säger Gösta Bergenheim regionstyrelsens ordförande.

Flera av EU-programmen kräver medfinansiering såsom Regionalfondsprogrammet för Västsverige, Landsbygdsprogrammet, Fiskeriprogrammet, Leader, Interreg och sektorsprogram. Överenskommelsen om regional medfinansiering styr prioriteringarna och säkerställer att medlen används till rätt insatser under programperioden 2014-2020.

 - Vi behöver fler, större och bättre EU-projekt i Halland, menar Gösta Bergenheim. Att ha kännedom om vad som är på gång och samverka över gränserna är en nyckel för detta. I den nya programperioden har Region Halland en roll att samordna och stötta aktörer som vill driva EU-finansierade projekt, avslutar Gösta.

Nästkommande års budget beslutas på nytt av nya regionfullmäktige

Enligt Kommunallagen ska nyvald regionfullmäktige efter allmänna val besluta om nästkommande års budget. Därför föreslog regionstyrelsen på dagens möte åt den nya regionfullmäktige att fastställa Mål och Budget för 2015 och ekonomisk plan 2016 - 2018, samt ny skattesats om 10,82 kronor, som antogs av dåvarande regionfullmäktige den 18 juni.

Ny tjänstemannaorganisation från 1 januari 2015

I juni fattade regionfullmäktige beslut om en ny politisk organisation i Region Halland som ska börja gälla den 1 januari 2015. Idag behandlade regionstyrelsen frågan om hur förvaltningarna ska organiseras för att stämma överens med den politiska organisationen.

Bland nyheterna i den politiska organisationen finns en driftnämnd för kultur och skola. Nämnden ansvarar för driften av regionens skolverksamhet och för kulturutveckling och implementering av Region Hallands kulturplan. Till nämnden knyts två förvaltningar – Skolförvaltningen samt Kultur i Halland – som leds av varsin förvaltningschef. Dessa förvaltningar har tidigare legat direkt under regionstyrelsen.

Även driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa kommer att ha två förvaltningar - Ambulanssjukvård och medicinsk diagnostik samt Hälsa och funktionsstöd – som leds av varsin förvaltningschef.

En annan förändring i den politiska organisationen är att all verksamhet inom Hallands sjukhus får en gemensam nämnd. På förvaltningssidan kommer all sjukhusverksamhet att ledas av en gemensam förvaltningschef.

Arbetsordning och reglementen åter för nytt beslut

På regionfullmäktigemötet den 18 juni återremitterades regionstyrelsens förslag till arbetsordning för regionfullmäktige och reglemente för regionstyrelsen, nämnder med flera, enligt en minoritetsåterremiss.

På dagens regionstyrelsemöte togs beslut om förslag till nya reglementen, den beredda återremissen, som därmed föreslås åt regionfullmäktige att anta.

Läs beslutsunderlag här.

Vid dagens möte behandlades också

Region Halland gemensamt
• Fördelning budgetramar inom regionstyrelsens egen verksamhet
• Månadsrapport för Region Halland
• Barntandvårdspeng och tandvårdstaxor 2015
• Årsredovisning och revisionsberättelse för Stiftelsen Sigrid och Adolf Nordenborgs donationsfond för 2013
• Avstyckning och försäljning av mark på fastighet Getkärr 6:16 Varberg
• Ny detaljplan för fastigheten Borgen 4 och 10 m fl, Halmstad kommun
• Försäljning av planeringsfastighet Laholm Kv Misteln
• Försäljning av planeringsfastighet Laholm Våxtorp 9:157
• Försäljning av planeringsfastighet Laholm Vallberga 4:228
• Återrapportiner om arbetet med åtgärdplan 2014-2015
• Återrapportering från kommunberedningens sammanträde 24 september
• Regiondirektören informerar
Regional tillväxt
• Överenskommelse om regional medfinansiering
• Ansökan om medfinansiera av projekt Science Safari 2014-2017
• Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland pilotstudie hösten/vintern 2014
• Viljeinriktning Leader
• Remiss – SOU 2014:21 Slutbetänkande ”Bredband för Sverige in i framtiden”
Regionstyrelsen som nämnd för kulturen
• Månadsrapport för Kulturförvaltningen
Regionstyrelsen som nämnd för skolorna
• Mål och inriktning för skolförvaltningen 2015
• Månadsrapport från Skolförvaltningen
Regionstyrelsen som nämnd för regionkontoret
• Månadsrapport från Regionkontoret

För mer information, kontakta gärna

Gösta Bergenheim, regionstyrelsens ordförande, 070-628 81 01
Catarina Dahlöf, regiondirektör, 076-818 48 96
Jörgen Preuss, bitr regiondirektör, 070-545 38 55