17 december

Nyheter från Regionstyrelsens sammanträde den 17 december.

Region Hallands fördelning av budget för 2015 och budgetplan för år 2016-2019

På dagens möte beslutade regionstyrelsen hur den egna budgeten för år 2015 ska fördelas mellan regionens verksamheter. Styrelsen beslutade också om ett nytt sätt att arbeta med kommande års budgetar.

Regionstyrelsen fördelar i sin budget för år 2015 på cirka 8 miljarder kronor. Den största delen är resurser för driften av den halländska hälso- och sjukvården. Över 6,8 miljarder kronor går till invånarnas hälso- och sjukvård. Dels den som utförs i regionens egen regi, dels den som beställs av andra vårdgivare, till exempel inom Vårdval Halland.

 Runt 100 miljoner kronor satsas på fortsatt utveckling av Halland, till exempel till regional utveckling, utveckling av hälso- och sjukvården och som regional medfinansiering av olika EU-projekt.

 –  Det är ett fortsatt skarpt läge och många osäkra omvärldsfaktorer, säger Gösta Bergenheim, regionstyrelsens ordförande. Den budget vi nu arbetar med bygger på att vi får god effekt i det stora regiongemensamma åtgärdsarbetet som startats och att vi på så vis kommer till rätta med kostnadsutvecklingen.

Regionstyrelsen fastställde i dag också fördelningen av regionala medel för olika kulturverksamheter i regionen. Runt 75 miljoner kronor fördelas, där tunga poster är regionens museer, utveckling av scenkonsten, regional biblioteks- och litteraturutveckling och stöd till olika föreningar och organisationer. I januari kommer styrelsen också att fatta beslut om de statliga anslag som regionen numera fördelar. Under 2014 handlade det om runt 25 miljoner kronor.

Med den nya mandatperioden ser förtroendemannaorganisationen annorlunda ut än tidigare. Bland annat har nu regionstyrelsen utöver ansvar för regional utveckling hela ansvaret för den halländska hälso- och sjukvården. För att anpassa budget- och planeringsprocessen till den nya organisationen beslutade regionstyrelsen i dag att regionens driftnämnder senast i mars nästa år ska lämna underlag till Mål och budget 2016.

Regionfullmäktige fattar som tidigare sitt övergripande budgetbeslut i juni månad.

Enligt planerna ska regionstyrelsen redan i maj 2015 fatta beslut om fördelningen av de ekonomiska resurserna till nämnder och för underställd verksamhet, under förutsättning att fullmäktige följer styrelsens förslag till övergripande budgetbeslut.

 –  På det här viset kommer de förtroendevalda i nämnderna med tidigare i budgetprocessen och vi kommer att kunna ta de viktiga styrande besluten före sommaren, istället för som tidigare år, på hösten, avslutar Gösta.

Region Halland följer nationella rekommendationer om assisterad befruktning

Sveriges Kommuner och Landstings, SKL, har tagit fram en rekommendation om erbjudandet av offentligt finansierad assisterad befruktning. Syftet är att vården i Sverige ska vara kunskapsbaserad och jämlik – det ska inte spela någon roll var i landet man bor, utan erbjudandet ska vara enhetligt mellan de olika landstingen och regionerna.

Rekommendationerna innehåller till exempel definitioner av centrala begrepp, övre åldersgränser för att få offentligt finansierad assisterad befruktning, samt antal behandlingar.

SKL:s förslag har under sommaren varit ute på remiss. Hallands sjukhus har besvarat remissen och ställer sig till fullo bakom de definitioner, rekommendationer och utvecklingsområden som rapporten tar upp. Regionstyrelsen beslutade idag att Region Halland ska följa de nationella rekommendationerna.

Ägardirektiv för Almi Företagarpartner Halland och finansiering Almi Invest

På dagens möte tog regionstyrelsen beslut om förslag på ägaranvisning för Almi Företagspartner Halland. Den nya ägaranvisningen innebär en fortsatt satsning på rådgivning till företagare med utländsk bakgrund och en extra satsning på rådgivning till unga tillväxtbolag.

Ett förslag på årlig ägaranvisning för bolaget tas fram och beslutas före bolagsstämman av delägarna Almi Företagspartner och Region Halland. Innehållet i ägaranvisningen baseras på tidigare års ägardirektiv och följer upprättat samverkansavtal mellan parterna.

Årets ägaranvisning innehåller utöver Almi Företagspartners kärnverksamhet, finansiering och därtill hörande ekonomisk rådgivning, särskilda satsningar år 2015, på fortsatt rådgivning för företagare med utländsk bakgrund samt en pilotsatsning på så kallad tillväxtrådgivning för unga tillväxtbolag.

Region Hallands totala anslag till Almi Företagspartner Halland är cirka 6 miljoner kronor för 2015.

-  Almis finansiella verksamhet och rådgivning är viktig för en ökad tillväxt i näringslivet, menar Jörgen Preuss, biträdande regiondirektör och ansvarig för den regionala utvecklingen. Med Almis verksamhet kan fler företag få tillgång till finansiering för nya satsningar. Almi har en kompletterande roll på marknaden och till det övriga banksystemet när risken är lite högre.

-  Almi får ett fortsatt uppdrag att satsa på rådgivning till företagare med utländsk bakgrund, då vi har ser en stor tillväxtpotential bland dessa företagare. I årets ägaranvisning finns också en särskild satsning på unga tillväxtbolag vilket kommer att kunna generera en ökad tillväxt till regionen, avslutar Jörgen.

Handikappidrotten får en miljon

Hallands Handikappidrottsförbund får total en miljon under tre år för att ge synskadade större möjligeter att idrotta. Det beslöt regionstyrelsen på onsdagen.

Projektet ska genomföras tillsammans med de halländska idrottsföreningarna som har ställt sig mycket positiva till idén. Utbudet för synskadade är enligt förbundet undermåligt i dag. Målet med projektet är att fler personer med synnedsättning ska bli fysiskt aktiva samt öka utbudet av för dem i föreningslivet. Enligt studien ”Hälsa på lika villkor?” är det är mer än tio gånger vanligare med dålig hälsa bland personer med funktionsnedsättning än hos den övriga befolkningen.

Vid dagens möte behandlades också

Region Halland gemensamt

 • Månadsrapport för Region Halland
 • ePlan
 • Driftnämnd Närsjukvårdens begäran att ianspråktaga eget kapital
 • Motion om grön rehabilitering
 • Särskilt uppdrag om utredning
 • Revisionsrapport om Granskning av årsredovisning 2013
 • Revisionsrapport om Förebyggande arbete avseende mutor och korruption
 • Revisionsrapport om Särskilt tandvårdsuppdrag
 • Lokalresursplan december 2014
 • Återrapportering om arbetet med åtgärdsplan 2014 – 2015
 • Återrapportering från kommunberedningens sammanträde 26 november
 • Återrapportering från Sydsams sammanträde i Kalmar 20-21 november
 • Återrapportering frånmötet med tre län (Halland, Västra Götaland och Värmland) 21 november
 • Återrapportering från mötet med Trafikverket 24 november
 • Anmälan av fattade delegationsbeslut
 • Regiondirektören informerar

Regional tillväxt

 • Coompanion i Halland
 • CONNECT Väst 2015
 • Projektansökan Livskraft

Regionstyrelsen som nämnd för kulturen

 • Månadsrapport för Kulturförvaltningen

Regionstyrelsen som nämnd för skolorna

 • Månadsrapport från Skolförvaltningen
 • Skolförvaltningen drift och investeringsbudget 2015

Regionstyrelsen som nämnd för Regionkontoret

 • Månadsrapport från Regionkontoret

Extra ärende

 • Ändring av stadgar för Västkuststiftelsen

 För mer information, kontakta gärna:

Gösta Bergenheim, regionstyrelsens ordförande, 070-628 81 01
Catarina Dahlöf, regiondirektör, 076-818 48 96
Jörgen Preuss, bitr regiondirektör, 070-545 38 55