19 november

Nyheter från regionstyrelsens sammanträde den 19 november

Region Hallands process för uppföljning av mål och budget

På dagens regionstyrelsemöte fick regiondirektör Catarina Dahlöf i uppgift att tillse hur väl riktlinjer och mål följs av driftnämnder, styrelser och lokala nämnder och löpande rapportera till regionstyrelsen. Beslutet föranleds av ny politisk organisation för Region Halland med start den 1 januari 2015 och hur styrfunktion i ny organisation ska vara för att nå en ekonomi i balans.

Den förändrade politiska styrningen med en styrelse istället för två innebär att också styrfunktion, arbetsordning och reglementen setts över. I de nya reglementena framgår vilket ansvar styrelser och nämnder har att följa upp sin verksamhet.

Uppföljning av Region Hallands ekonomi är till för att uppnå en effektiv styrning på såväl kort som lång sikt med fokus på att nå en ekonomi i balans. Med en tydligare styrning av innehåll i de ekonomiska månadsrapporterna kopplat till verksamhetens utveckling skapas en överskådlig bild och möjlighet att påverka avvikelser i ett tidigt skede. Månadsrapporterna ska beredas i respektive driftsnämnd eller styrelse och tas fram för februari, maj, september, oktober och november månad. Däremellan sker uppföljningsrapport 1 och 2 samt årsrapporten.
 
- Regionstyrelsens uppdrag är inte att detaljstyra. Alla nämnder förväntas att bli tydligare och sätta mål som utgår från regionfullmäktiges övergripande mål och beskrivs på vilket sätt de ska uppfyllas utifrån respektive nämnds ansvar för verksamhet, personal och ekonomi, säger Gösta Bergenheim regionstyrelsens ordförande. Regiondirektörens uppgift är att granska hur väl nämndernas mål följs och om avvikelser sker. Med månadsvisa uppföljningar finns möjlighet att agera i ett tidigt skede om avvikelser ske så att åtgärder kan sättas in i tid, avslutar Gösta

Delägarskap i Industriellt Utvecklingscentrum AB

Förmågan för företag att ställa om i såväl produktion som kompetens är avgörande vid samhälleliga förändringar och globala utmaningar. I Region Hallands tillväxtstrategi utpekas företagens omställningsförmåga som en viktig prioritering för Hallands framtida tillväxt.

Idag föreslog regionstyrelsen därför åt regionfullmäktige att anta förslaget om att Region Halland går in som delägare i Industriellt Utvecklingscentrum Halland (IUC) med en aktiepost om 20 000 kr. IUC verkar för att utveckla Sveriges näringsliv och att skapa tillväxt och arbetstillfälle i samverkan mellan företag, kunskapsleverantörer och offentliga organisationer.

- Det är ett glädjande beslut, menar Jörgen Preuss, biträdande regiondirektör och ansvarig för det regionala utvecklingsarbetet. Initiativet kommer från det halländska näringslivet, som pekar på vikten att det finns ett innovationsstödssystem i Halland inriktat till företag som har omställningsbehov. Detta saknas i dag i Halland.

Det finns 14 IUC bolag i hela Sverige som samarbetar i ett nätverk. IUC i Halland bildades den 29 oktober i år med TEK och Kompetenscentrum i Varberg tillsammans med 11 företag som delägare. Bolagets administration sköts genom TEK och en styrelse utses den 30 november. 

Region Halland står fast vid avtalet om Västsvenska Paketet

Efter förfrågan från Göteborgs stad svarar idag regionstyrelsen att man står fast vid avtalet om Västsvenska Paketet.  Förfrågan är skickad till samtliga berörda parter i Västsvenska Paketet.

Västsvenska paketet är ett samlat paket av transportövergripande åtgärder i Västsverige som de fem parterna Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionens kommunalförbund, Region Halland och Trafikverket har enats om. Västsvenska Paketet finansieras till hälften av nationell finansiering och till andra hälften av lokal/regional finansiering. Den lokala/regionala medfinansieringen är avgörande för genomförandet av alla delar av paketet och trängselskatten står för den dominerande delen.

- Att genomföra Västsvenska Paketet är viktigt för Hallands och Västsveriges attraktivitet och tillväxt, säger Gösta Bergenheim regionstyrelsens ordförande. Det är många som reser mellan Halland och Göteborgsregionen för arbete och utbildning. Med en växande befolkning och ökat näringsliv i hela Västsverige ökar transportbehovet. Därför är det viktigt att hålla fast vid överrenskommet avtal för genomförande och finansiering av Västsvenska paketet. 

Vid dagens möte behandlades också

Region Halland gemensamt
• Månadsrapport för Region Halland
• Stadgar för Region Hallands utmärkelse för årets medarbetare, arbetsplats eller grupp av medarbetare
• Principer för långsiktig lönebildning i Region Halland
• Handlingsplan för arbetet att på ett strukturerat sätt förebygga korruption
• Lokalresursplan, november 2014
• Återrapport av fastighetsprojekt beslutade utanför lokalresursplan 2014
• Nominering av ledamöter i partnerskapet för det Västsvenska strukturfondsprogrammet
• Sammanträdestider 2015 för nämnden Kultur och skola
• Information om Gemensam Administrativ Service (GAS)
• Återrapportering om arbetet med åtgärdsplan 2014 – 2015
• Återrapportering från kommunberedningens sammanträde 29 oktober
• Anmälan av fattade delegationsbeslut
• Regiondirektören informerar
Regional tillväxt
• Väg 150 genom Torups samhälle
• Information om viljeinriktning för Leader
• Information om regional cykelplan
• Information om finansiering av Nyföretagarcentrum, Coompanion och Connect
• Information om pågående projekt
Regionstyrelsen som nämnd för kulturen
• Månadsrapport för Kulturförvaltningen
• Inriktning för Kultur i Halland 2015
Regionstyrelsen som nämnd för skolorna
• Månadsrapport från Skolförvaltningen
• Verksamhetsplan 2015 för Skolförvaltningen
• Internkontrollplan 2015 Skolförvaltningen
• Lokalförsörjning för Skolförvaltningen
• Samverkan med Länsstyrelsen och Ringhals AB
• Vuxenutbildning
• 2015 års priser för utbildningar inom naturbruksgymnasierna
• Kompletterande investeringsutrymme 2015
Regionstyrelsen som nämnd för Regionkontoret
• Månadsrapport från Regionkontoret

Samtliga handlingar finns att läsa här.

För mer information, kontakta gärna

Gösta Bergenheim, regionstyrelsens ordförande, 070-628 81 01
Catarina Dahlöf, regiondirektör, 076-818 48 96
Jörgen Preuss, bitr regiondirektör, 070-545 38 55