25 juni

En nyhetssammanfattning från regionstyrelsemötet den 25 juni 2014.

En tillväxtstrategi för Halland

Under våren har en Tillväxtstrategi för Halland växt fram. Den bygger på en analys och utgår från Hallands förutsättningar och behov. På dagens möte enades Regionstyrelsen om Tillväxtstrategins mål och de strategiska val och prioriteringar som lyfts fram och föreslår att Regionfullmäktige antar beslut om strategin på fullmäktigemötet i oktober. Med Tillväxtstrategi för Halland år 2014 - 2020 får det regionala tillväxtarbetet den styrning och ledning som behövs för att få kraft i ett gemensamt arbete där många halländska aktörer bidrar och medverkar.

Målet med tillväxtstrategin är att Halland ska vara en mer attraktiv, inkluderande och konkurrenskraftig region år 2020 jämfört med idag. Tillväxtstrategin består av sju strategiska val och 26 prioriteringar som har identifierats för att Halland ska bli en mer attraktiv, inkluderande och konkurrenskraftig region.
 
- Redan idag är Hallands förutsättningar goda med en ökande befolkning, måttlig arbetslöshet och ett näringsliv som klarar sig bra när konjunkturen svänger, säger Gösta Bergenheim, regionstyrelsens ordförande. Men vi kan inte slå oss till ro med det. För att klara framtidens utmaningar med en befolkningsutveckling som innebär att allt färre yrkesverksamma personer ska försörja en allt fler unga och äldre behöver vi en strategi som ett gemensamt ramverk att kraftsamlas vid.

- Tillväxtstrategin ska vara ett levande dokument som engagerar och involverar många parter i Halland, såväl kommuner, offentliga- privata och ideella aktörer samt utbildningsaktörer. Hela våren har varit en lång process då vi har samtalat med många parter om tillväxt och framtiden i Halland säger Jörgen Preuss, biträdande regiondirektör och ansvarig för det regionala utvecklingsarbetet. Engagemanget har varit stort och det är en styrka och nödvändighet i det fortsatta arbetet, avslutar Jörgen.

Läs Tillväxtstrategin i sin helhet här.

Kattegattleden, först ut att ansöka om nationell turistcykelled

Regionstyrelsen godkände idag det förslag på ansökan som innebär att Kattegattleden blir den första leden i Sverige som ansöker om skyltning som nationell turistcykelled. Kattegattleden är ett nationellt pilotprojekt för att utveckla cykelturismen i Sverige och är ett samverkansprojekt mellan parterna Trafikverket, Region Halland, Region Skåne och tio kommuner.
 
- Kattegattleden med dess unika havsnära läge är en reseanledning till Halland och angränsande regioner. Leden ger stora möjligheter till företag att utveckla turistiska upplevelser och erbjudanden. En ökad cykelturism bidrar med tillväxt till regionen och stärker Halland som turistlän. Nya havsnära cykelmöjligheter kommer också bli till stor nytta för närboende och andra hallänningar som vill cykla korta eller långa sträckor, säger Gösta Bergenheim, regionstyrelsens ordförande.
 
Kattegattleden är den första leden som ansöker om skyltning som nationell turistcykelled. Invigning av leden planeras till nästa år, 2015. När leden är färdig är det en 370 km lång bilfri cykelled som sträcker sig längs utmed kusten mellan Helsingborg och Göteborg.
 
Ett avgörande steg för att inviga leden är att den uppfyller Trafikverkets kriterier för att bli godkänd som nationell turistcykelled. Detta bedöms av en nationell referensgrupp som ansvarar för bedömningen av ansökan.
 
- För att långsiktigt utveckla Kattegattledens kvaliteter och kärnvärdena havsnära, fylld av upplevelse och bilfri tar Region Halland ett samordningsansvar och blir därför ledhuvudman för leden, avslutar Gösta Bergenheim.

Hallandstrafiken får 343 miljoner för 2015

Regionstyrelsen beslöt på dagens möte att anslå 342,9 miljoner kronor till Hallandstrafiken AB för 2015. Detta under förutsättning att regionfullmäktige beviljar medel i budget som fastställs av nyvald regionfullmäktige i november.

Beloppet grundar sig på den Kollektivtrafikplan för 2015 som Hallandstrafiken tagit fram. I planen för 2015 finns, bland annat, förslag på förbättringar av stadsbusstrafiken i Varberg och Kungsbacka. Kollektivtrafikplanens genomförande bygger på en prishöjning på, i genomsnitt, fem procent som ska införas i samband med tidtabellsskiftet i december 2014. Då marknaden för kollektivtrafik är konkurrensutsatt kan detta påverka Hallandstrafikens ekonomi. Därför bör det finnas en beredskap hos Hallandstrafiken att justera egen verksamhet.

Regionstyrelsen vidtar åtgärder efter revisorskritik

Regionstyrelsens budgetprocess och ekonomistyrning får kritik i den granskning som PwC gjort på uppdrag av regionens revisorer.

Enligt granskningen så riktar, till exempel, budgetarbetet alldeles för mycket in sig på kommande år och kända framtida förändringar får inte tillräckligt genomslag. Revisorernas synpunkter kommer att finnas med i den plan på åtgärder som regionstyrelsen i mars 2014 beslöt att ta fram. Åtgärdsplanen är en viktig del i processen för att komma till rätta med regionens kostnadsutveckling och nå målet – en ekonomi i balans – 2015.

Vid dagens möte behandlades också

Region Halland gemensamt
• Årsredovisning av donationsmedel
• Månadsrapport för Region Halland
• Information om arbetet med nämndsdirektiv och resursfördelning
• Återrapportering från kommunberedningens sammanträde
• Anmälan av fattade delegationsbeslut
• Anmäla av protokoll
• Regiondirektören informerar
Regional tillväxt
• Information om socialfonden
Regionstyrelsen som nämnd för kulturen
• Månadsrapport för Kulturförvaltningen
• Dispositionsavtal mellan Hallands konstmuseum och Baertlingsstiftelsen
• Redovisning av kulturverksamhet för år 2013
Regionstyrelsen som nämnd för skolorna
• Månadsrapport från Skolförvaltningen
• Vuxenutbildning
Regionstyrelsen som nämnd för regionkontoret
• Månadsrapport för regionkontoret

För mer information, kontakta gärna

Gösta Bergenheim, regionstyrelsens ordförande, tfn: 070-628 81 01.
Catarina Dahlöf, regiondirektör, tfn: 076-818 48 96.
Jörgen Preuss, bitr regiondirektör, tfn: 070-545 38 55.