26 mars

En nyhetssammanfattning från dagens regionstyrelsemöte, den 26 mars 2014.

Startskott för arbete att samlokalisera verksamheterna på de två naturbruksskolorna

Idag beslutade Regionstyrelsen att Region Halland ska starta ett arbete som innebär att verksamheterna på de två naturbruksskolorna, Munkagårdsgymnasiet och Plönningegymnasiet, lokaliseras till en geografisk plats.

Beslutet innebar att skolförvaltningen på Region Halland nu får i uppdrag att förbereda för en framtida samlokalisering av skolorna. Steg ett är att ta fram ett beslutsunderlag som ska presenteras på nästa regionstyrelsemöte den 30 april.

Beslutsunderlaget ska innehålla en analys som beskriver framtidens behov, elevunderlag, ekonomiska aspekter och möjligheter och risker som en samlokalisering innebär för respektive skola. SWECO bidrar med en opartisk analysdel.

- Naturbruksutbildningarna är viktiga för Halland och det finns en arbetsmarknad för dem som utbildar sig inom detta område, säger Gösta Bergenheim, regionstyrelsen ordförande. Däremot är utbildningarna generellt sätt de dyraste gymnasieutbildningarna vi har i Sverige och vi kan också se ett vikande elevunderlag med låga ansökningssiffror.

– Med allt färre elever på skolorna blir den framtida utmaningen hur vi ska organisera våra utbildningar så att de möter det behov som finns i arbetslivet och i samhället, ha utbildningar som håller hög kvalité och har en långsiktig ekonomisk bärighet, avslutar Gösta.

På regionstyrelsens möte beslutades även att två program och utbildningar samt gymnasiesärskola inte ska starta höstterminen 2014 om antalet behöriga sökande elever är färre än 10 den 15 maj när omvalsperioden är slut. De program och utbildningar som berörs är Trädgård och Florist på Munkagårdsgymnasiet samt gymnasiesärskola.

Politiska uppdragen anpassas till organisationen

Vid dagen regionstyrelsemöte behandlades frågan om ny politisk organisation för Region Halland för nästa mandatperiod. Utgångspunkt är att få ett än mer effektivt, samordnat och transparent beslutsfattande. Regionfullmäktige fattar det slutliga beslutet den 16 april.

Region Hallands politiska verksamhet är i dag organiserad i regionfullmäktige, styrelser, driftnämnder och lokala nämnder. Två nämnder är gemensamma med länets kommuner – hjälpmedelsnämnden och patientnämnden. Viss verksamhet som exempelvis drift av kollektivtrafiken är organiserad i bolagsform. För samråd med Hallands kommuner finns en Kommunberedning.

Den största förändringen i organisationsförslaget är att nuvarande hälso- och sjukvårdsstyrelsens och regionstyrelsens ansvarsområden tas över av en ny samlad regionstyrelse. Denna får alltså ledningsansvaret för hela den regionala verksamheten, med stöd av tre utskott – ett arbetsutskott, ett hälso- och sjukvårdsutskott och ett tillväxtutskott. Den nya regionstyrelsens uppgifter renodlas också genom att kultur- och skolfrågor flyttas till en ny driftnämnd för kultur och skola.

I samband med arbetet med en ny organisation har det konstaterats att Region Halland av tradition har haft få heltidsarvoderade men samtidigt har kraven på ett regionalt ledarskap ökat med allt större behov av internt och externt deltagande i olika sammanhang.

Färre politiska uppdrag

När det gäller organisationen av driftnämnderna föreslås all verksamhet inom Hallands sjukhus få en gemensam nämnd, dvs även Hallands sjukhus Kungsbacka. Antal regionråd föreslås öka från fyra till fem. Sammantaget omfattar den nya organisationen dock färre politiska uppdrag än den tidigare.

De förtroendevalda föreslås inte heller få någon extra justering av arvodena med anledning av en ny mandatperiod. Principen för arvoden föreslås vara densamma, vilket innebär att arvodena bara kommer att räknas upp med den genomsnittliga löneökningen inom Region Halland.

Regionstyrelsen föreslås få i uppgift att se över förvaltningsorganisationen utifrån den nya politiska organisationen.

Årsredovisning 2013:
Goda resultat i verksamheten men oroande ekonomi

Region Halland har en god grund att stå på. Antalet invånare fortsätter att öka, en stor del av de mål som satts upp för året har uppnåtts och Halland finns i toppskiktet i många nationella jämförelser. Årets ekonomiska resultat visar dock att kostnadsutvecklingen inom den egna verksamheten måste vändas.

Så kan man sammanfatta Region Hallands årsredovisning för 2013 som i dag behandlades av regionstyrelsen. Årsredovisningen antas slutligen av regionfullmäktige den 16 april.

Region Hallands årsredovisning beskriver årets ekonomiska resultat och måluppfyllelsen inom regionens tio prioriterade områden. Tillsammans ger resultaten en temperaturmätning och visar vad regionen behöver arbeta vidare med, på väg mot visionen Halland – bästa livsplatsen.

– Som region har vi statens uppdrag att utveckla Halland och det är glädjande att vi kan se så goda resultat både i hälso- och sjukvården och i den regionala utvecklingen, säger regionstyrelsens ordförande Gösta Bergenheim.

Ekonomiskt resultat

Region Hallands resultat för 2013 uppgår till -254 miljoner kronor (mnkr).  Balanskravsresultatet uppgår till -45 miljoner kronor. Det negativa resultatet beror främst på att Sveriges Kommuner och Landsting beslutat att sänka diskonteringsräntan i pensionsskuldsberäkningen som en följd av den rådande låga räntenivån. Följden blev att pensionsskulden ökade kraftigt och att en finansiell bokföringsmässig kostnad om 210 mkr belastar resultatet. Regionen fick också en återbetalning från AFA Försäkring (+77 mnkr) som inte var budgeterad.  Återbetalningen avser premier för åren 2005 och 2006.

För regionens verksamheter, det vill säga, nämnder och driftnämnder exklusive regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsstyrelsen egen verksamhet, uppgår det sammanlagda resultatet till -130 mnkr. Störst underskott visar regionens största nämnd, Driftnämnden Hallands sjukhus. Underskottet här orsakas bland annat av en ökad andel patienter med längre vårdtid, vilket medförde att den planerade vården inte kunde genomföras enligt plan. Det finns därmed ett stort behov att analysera vårdflöden och dess variationer för att möta vårdbehoven resurseffektivt. En annan betydande faktor är att personalkostnaderna blev avsevärt högre än budgeterat.

– Våra medarbetare gör ett utmärkt arbete med goda resultat, men kostnadsutvecklingen inom den halländska hälso- och sjukvården är mycket oroande. Idag har vi fattat beslut om att prioritera arbetet med att analysera hur vi på ett bättre sätt kan möta framtidens vårdbehov, säger Gösta Bergenheim.

Regionstyrelsen beslutade därmed på dagens möte att ge regiondirektören i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för 2014-2015 för att komma tillrätta med Region Hallands kostnadsutveckling. En politisk styrgrupp som består av ledamöter från regionstyrelsens presidium samt sjukvårdsstyrelsens och Driftnämnden Hallands arbetsutskott knyts till arbetet med åtgärdsplanen och återrapportering ska ske löpande till regionstyrelsen.

Måluppfyllelse

Totalt sett är måluppfyllelsen god. Ungefär hälften av de mål som regionfullmäktige satte upp för 2013 är helt uppfyllda, en fjärdedel delvis uppfyllda och en fjärdedel inte uppfyllda. Bland de mål som uppfyllts kan nämnas att ha bättre medicinska resultat jämfört med 2012, att Halland ska höra till de tre län som har lägst ungdomsarbetslöshet och att antalet deltagare i kulturaktiviteter i skola och förskola ska öka. Bland de mål som inte uppfylls finns att ohälsan ska minska i Halland och att hälso- och sjukvårdens kostnader per invånare inte ska öka mer än genomsnittet för riket.

Resultathantering 2013
För nämnderna

Regionstyrelsen beslöt på onsdagen att föreslå regionfullmäktige att godkänna förslaget till resultathantering för 2013. För resultatet gäller sedan 2007 principen att styrelserna och nämndernas samlade över- och underskott balanseras till nästkommande år. Det balanserade egna kapitalet för nämnderna minskar med 38,5 miljoner kronor.

Lokalresursplan mars 2014
Klartecken för utökning av neonatal

Regionstyrelsen godkände på onsdagen förstudien om Neonatal intensivvårdavdelning på Hallandssjukhus Halmstad. Förstudie har gjorts för att lösa behovet av fler vårdplatser och förbättrad patientsäkerheten vid avdelningen. För att lösa problemet behöver ett antal andra verksamheter flyttas inom Hallands sjukhus i Halmstad. Förslaget beräknas kosta 26,5 miljoner kronor. Regionservice får uppdraget att genomföra förändringen.

Revisorernas granskning av upphandling

På uppdrag av Region Hallands revisorer har PwC granskat om regionservice styrning och uppföljning av upphandlingsprocessen är ändamålsenlig och på styrning och uppföljning från regionstyrelsen.

PwC konstaterar i sin revision att regionservice styrning och ledning i huvudsak är bra men att regionstyrelsen brister i ansvaret för den strategiska styrningen av upphandlingen och rekommenderar att man nu ser över och klargör ansvar för strategiska och övergripande frågor som avser inköp och upphandling. Region Hallands ekonomidirektör William Hedman får därmed i uppdrag att se över gällande styrdokument.

Vid dagens möte behandlades också:

 • Motion om Satsa tågen i öst-västlig riktning
 • Uppdrag för processledning och utveckling av området bioenergi genom Arena Bioenergi 2014
 • Framtidsbild Västsverige
 • Remiss av förslag till regional utvecklingsstrategi för Skåne – Det öppna Skåne 2030
 • Information om Region Hallands tillväxtstrategi
 • Information om Region Hallands bredbandsstrategi
 • Information om Region Hallands destinationsutvecklingsstrategi
 • Rapport av utredning av regional musei- kulturmiljö- och arkeologiverksamhet
 • Månadsrapport för kulturförvaltningen
 • Motion om Uppdrag att utreda möjlighet till införande av 50 kronors vård, tandvård och mediciner för pensionärer i Halland
 • Motion om Uppdrag att utreda möjlighet till subventionerad tandläkarundersökning för alla
 • Motion om Utveckla Hjärt- och Lungräddning i Halland

För mer information, kontakta gärna:

Gösta Bergenheim, regionstyrelsens ordförande,
Telefon: 070-628 81 01.
Catarina Dahlöf, regiondirektör,
Telefon: 076-818 48 96.
Jörgen Preuss, bitr regiondirektör,
Telefon: 070-545 38 55.